Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
αgατάθηHE η περίοδος αυξημένης συγχρηματο
σης ΕΕ για
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 20ο -TO:1.00Ε Α.Φ. 4789 Πiμπτη13.10.2016
ή Email: [email protected]θnet.gr
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
λλην
Κομισιόν
Χρηματιστήρια
θα «τραβήξει» για μήνες
Στο 5,03% το
Χρηματοδότηση 2,8 εκατ. για να πάνε τα
η δεύτεon αξιολογήση
προαφγάτουλα σχολείο
ποσοστό ιδίων
μετοχών
«Καπ αναπτυξης το 2%
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
Η Εταιρία Ελληνικά ΧρημαEXAE
0.00%
κτέλεση
ημερώνει ότι
από 20.5.2015 απόφασης
ής γ
το2017 βάζει το ΙΟΒΕ
λευσης
μετοχ
προέβη στις 11.10.2016 στην
οeγορά 26.100 ιδίων μετοχών,
μή κτήσης 4,37
με μέση
ρώ ανά μετοχή
αξία
4.2320
μέλους
Χρηματιστηρίου Αθηνών
Eurobank
Equiti
Πολιτικό μήνιμα
Kleemann: Στο
στο Μαξίμου η τμηματw
73,08%
το ποσοστό
εκταμίευση της δόσης
MCA Orbital
Οι wτougγot Οικονομι%ών της υπόλοιπο 1,7 δισ. e
υgoζονής ένριναν μετά από αφορά στην αποπληρωμή
ληξι
θεσμών ότι η πρόθεσμων
οφειλών
15 προα- ότμοσίου, γ
Ελλάδα
βέρνηση
KLEEMANN
δεν προσκόμισe
παιτούμενα
αποφάσισαν
απαραιτητα
ενημερώνει ό
μυρίου το σύνολο των ληguτρόθεσμων οφειλών από
η MCA Orbital προέβη στις 28 δισ. ευρώ. Ωστόσο, αποφά- προηγούμενη δόση
ΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &
0/10/2016 στην
ηση
μην
24.07
μέτοχο
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
χουν
κεφαλα
ύ τη
FOUNDATION FOR ECONOMIC
ής δημό
ρόταση
Ανά%αinm της οικονομίας το επόμενο έτος, χαμηλότερη
βάλλει για την
Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα
θεσμών, από τις
ΙΟΒΕ
Μικρότεgn η ύφεση φέτος, χάρη
επίσημες προβλέψεις βέρνησης
και
το ωστόσο νόλο
μετοχών τη
ισηγμένης.
Η τιμή απόκτηση
για Ελλάδα
zueίως στην ανάκαμψη της ιδιωτικής κατανάλωσης την
χών ή
υρώ ανά μετοχή, ήτ
λικά 48.623.42 ευρώ Πρ
ωτέρω
τήσεις
Το Eurogroup
μφάνησε την Exτιμά ότι θα μποgotiσαν να Η ύφεση της ελληνικής οικο- 2017, αλλά με ρυθμό χαμ
exτquειση του 1,1 δια eυρώ υπάoχουν ις στη β
μίας φέτος θα
είναι ηπιό. ηλότερο oατ6 τις προβλέψεις
7,259,027 μετοχ
αναμένεται να μιεύσει αξιολόγηση καθώς θα κληθεί τερη σε σχέση με τις προητης
βέρνησης
και των
περ του 72.98%
ριας
το 1,7 δισ. στα τέλη του μήνα, ολοκληρώσει δύσκολες μεταee- γούμενες προβλέpεις, είτε δανειστών
μάτων ψήφο
ωστόσο τώρα αgtουν
υθμίσεις στις
ΟΒΕ την Τρίτη
ενώ η
χει πλέ
λα για την Ελλάδα,
νονται τα εργασιακά, ενώ
οικονομία θα ανακάμψει το
7.283.098
σημειώνει η HSBC
έκθεσή παράλληλα δεν αντιμετωπιζeι
οπου 73.08%
μετοχές
μεγάλες λήξεις χρέους έως
tφήφου τη
επόμενο Ιούλιο.
ΤΕΛ.