Πρωτοσέλιδο Δημοκρατία: Λύση για κάρτες και καταναλωτικά
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Με το ιδιο νόμισμα! Μαθητικό σαλλαλιιτἰιρισ (μετα ταν τιαρἑλασΙι) και καταλόιμειε 
Το ΜεΡ0Πλ0_ Η' “ .· . . ΜωΜαω Μακ ιιοκιοΒΡιογ σε ΔΡ. Μι ι.7ι2 Ο
τοιΙΠολιτισμου Ρ ι
Η είδηση έχει μεταδοθεί απΙ
όλαταΜΜΕτη; Μου και
έχει @Μειωσα παγκόσμια
αίσθηση: ο καίω” «πήλινοε Μό;» της Κίνας Μ
' 2' ω ΑΠ00Φὁλισε.
 στΕμντσγόν!¦
ο .' ··Δ8ν9νσννωΡἱΖει
ΜΜ:ΜΜἩΜ ΑοΖκω
προγόνων Ο ΜΜΜ και οι δι- 
·`. »1 απιστὡσειςΜΜΜωυΒΒΩΞΠ
“μ - .
Θα δοθει (;)
τι δυνατότητα σε
όσοιΙ8 Χρωστοόν
να εΕσφλόσσιΙν
μετρΙιτοἱε και με
«κούρεμα» που
θα αγνἰΖει το 80%
Εξἱσωστι με τρειε αγνώστσσε
οι «διειΙκσλόνσειε»
για τα «κόκκινα» δανεια
ν' " 'η η Η Η ` θ Ϊ ” ι;» 1” = Ξ
' / ι `° ι “κ ` Ν
,χ χ _ . ζ||  ί: Ἡ _ -ο
Ξανασκεφτσνται στο Μαεὶμ0ι1 τοαε
ιτλεισττιμιασμσόε τιμὡτιιε
κατσικἰα8 για οφειλε8 σταν Εφαμἰα
- ϊ θ--7 -“· 
. "=μ“ “Μ “ω _- ΜΜΜ
. . ~· η 'ΜΡ 5: ω. ΗΜ ι 4ἔΎ Β .ς 1 γ: ο
καινεαλισταμε ¦, μ . ' _ ή ἐ Σε ΚΝΕ!ς"χΜΡΕ·“Ε"ΕΡ
μεγαλσκαταθετεε ι . η Ἡ· Ο ιοΜῳω =ἔΞΞἔ?ΜΗ
Λουξεμβσσμγσσ - > ' “' · “
Αρχίζουν οι δισστσυαΜις- 715 Τσ0Χι1τΖὁΠ0Πλ08:
μ 0Πατιανδρεσσ
Οι:δραματικεε μσό την.. έστησε
· Η απολογία του Ακη στο Εφετείο
στο·κλιμαιωε τι ν Ψω°;¦ΞΨΜΜΜ
έτι Π Ϊ:ἶἰ“5· ' ·= ?θα 7 ώ' '
Ολο και Περισσότεροι ατισιισισόνται κλαρσνσμιεε. φοβαόμενσι «βόμΙι» και φόμσσε 
ΜΜΜ '|θ Η" ΕΠΣ ΜΜΜ! ΤΑ ῖθθ.θθθ θ ΣΕ Μ|(θθΥΜ|Μ Μ' θ '|Μ||'ΝΩΠθΣ ΜΜΜ):