Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η έχπouησις
Πώς θα αντιμετωπισθεί ή επερχομενηέντασις
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ των «κόκκι- πλειστηριασμούς ακινήτων, από
την Ελλάδα. Οπως ήταν προβλέ
νων» δανείων δεν είναι ένα έλλη
μή έEυπηρετούμενα δάνεια
ψιμο, θα υπαρ ουν μαζικές, βία
νικό φαινόμενο, αλλά ένα ευρω
ες και κλιμακούμενες αντιδράσεις
Στην ελληνική περίπτωση, μά
Oi Ελληνες
από ομάδες πο
παίκό πρόβλημα. Συμφώνως προς
λιστα, ή πραγματικότης γιά τούς
εν αντιμετωπίζουν την απόκτη
τις εκτιμήσεις του ΔΝΤ τα μη έξυ
δανειολήπτες είναι απολύτως άνιση των ακινήτων τους ως επένδυ
πηρετούμενα δάνεια στις τράπε
ση και άδικη. Αφ' ενός γιατί ή χωση, αλλά ως εστία για την οiκογέ
εςτήςΕυρωπης ξεπερνούν το 900
ρα εξακολουθεί να ευρίσκεται σε
νεια τους και το κύριο κληροδότη
δισ. ευρώ. Ενώ άλλες εκτιμήσεις
κατάσταση ελεγχόμενης χρε
μια στα παιδιά τους
τραπεζικών κύκλων στην Ευρώπη
ωκοπίας», αλλά με τον μέσο όρο
μιλούν για μη ασφαλή δάνεια που
τού εισοδήματος έχει περιορι
να Είναι σε θετική κατεύθυνση το
φθάνουν τα 2 τρισ. ευρώ. Η Ελλάς, ει κατά 30%, ένο μιά σειρά παί
γεγονός ότι Κυβέρνησις δείχνει
ως γνωστόν, στο τραπεζικό της σύ
σχ ντων επιβαρύνσεων μέσο φό
να νομοθετεί επί πλέον για την
στημα διακρατεί μη εξυπηρετού
ρων, και ειδικός τού ΕΝΦΙΑ επί προστασία της πρώτης κατοικίας
μενα δάνεια ύψους 108 δισ. ευρώ
τώνάκινήτων, έχει αλλάξει άρδην
για φορολογικές ή άσφαλιστικές
όλων των τύπων. Επιχειρηματικά
το τοπίο για τους καλόπιστους δα
εισφορές των φυσικών προσώπων
στεγαστικά, καταναλωτικά. Πρω
νειολήπτες. Αυτοί καλούνται να
Παραλλήλως, οι τράπεζες επιχει
ταθλήτρια στην Ευρώπη σε «κοκ- πληρώνουν τους υπέρογκους φό
ρούν να περιορίσουν κατά 40% σε
κινα» δάνεια αναδεικνύεται ήΤτα
ρους, ενώ δεν διακατέχουν ουσια- πρώτη φάση τα μη έξυπηρετούμε
λία με 360 δισ. ευρω, που άντιστοι
να δάνεια που διακατέχουν, κάνο
στικά την Κυριότητα των ακινήτων
χούν στο 20% του ΑΕΠ τής χωρας
τους, και ταυτοχρόνως οiτράπεζες
ντας ευνοϊκές προσφορές με μείαΟμως εφιάλτης που κατατρύχει
έχουν καθυστερήσει να προσαρ
ση τόκων και διακανονισμό-άνακε
το ελληνικό σύστημα, καί ειδικάς
μόσουν το περιβάλλον των τόκων, φαλαιοποίηση δόσεων προς τούς
την παρούσα Κυβέρνηση συνα
δόσεων και χρεωλυσίων στην νέα
πελάτες τους. Με τον τρόπο αυτό
σπισμού ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, είναι τό πραγματικότητα. Είναι εμφανές
ή έκποίησις των άκινήτων στην
ότι ήέκποίησις των ακινήτων δέν
Ελλάδα θα περιορισθεί, ή, τουλά
προηγούμενο τής Ισπανίας με τις
εκατοντάδες χιλιάδες εξώσεις και
θα είναι μια απλή διαδικασία για
χιστον, θα έκλογικευθεί