Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
|αεοεηεη@οτεηετ.ει
ΔΓΟΡΑΣΤΟΣ
Επιπλέον 970 εκατ.
εξασφάλισε η Ελλάδα
από το ΕΣΠΑ
έχει ελληνική
σφραγίδα
Σελ.δ
8·ΜεΩ_ ω
ἔκ' ' Μη: 
 ψ`Μι ΜΧ
. 15 
)'_ς~'@·` Ω
Ξ “ η
$# Μ·ὡωἰἐκ ω“ΜΜ
“αὴ· $ωὴΜϋ·`
' Ι Η
Ελευθερη πρόσβαση
στους φακέλους
πολιτικών φρονηματων
Σελ. 4
Παρέμβαση ΗΡΑ
και υΕΡΑ ζήτησε
ο Κοντονής
Σελ.7
Ο Δ0Γ ΟΣ
ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΛ
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|0
Άνοδος
ΡΕΚΟΡ ΑΦ|ΞΕΩΝ ΒΟΥΤ|Α Ε|ΣΠΡΑΞΕΩΝ
ἔστω! μαρια Η
· χ  _.·_ὶ ι 
τινιιιιιΣιΜΘιιιΣ:Μ©η ΠΡΩΤΗΣ ΚἑΠ©|ΜΣ Γι ἔΞΤ'|ἰ`ιΜ| ©)`^`|ΠἙΞ Τ"ὶ`ι' " 
οι μπαταχτσή6ες
Το πρόθλπμα των στρατηγικών
ι ) Ι 7Ν || Δ | 7 | ο 'ι θ
η ι· οι
.μαβαισι¦ η). . Μ τη Νασαι )¦
' Ι κακοπληρωτών ήταν πάντα στο
Ύ | 7 | Ν 7 | γ χ 7Ν ι 7 _ ` 7 δ Μ ελληνικό προἔκήι:|ι;ἑι'1 6υτοί που
ΜΜΒμΜ@Μ ααα ΜΜΟ'. ια ΜΜΜ οι Μαι ::··::,:“:μ:=ω:Μ::Ἡ:;
.η νομοθετική παρέμΒασπ για τους
δ ' πλειστηριασμοός πρώτης κατοικίας επτά το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας.
Η προστασία θα πρέπει να αφορά τους πραγματικά αδύναμους
και όχι τους κατ, επάγγελμα κακοπληρωτές επισημαίνει ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κωνσταντίνος Κόλλιας.
Σε δήλωσή του σημειώνει:
Στο σημείο, που Βρίσκεται η οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών, είναι ανεπίτρεπτο και
τουλάχιστον κυνικό το να συ:ητάμε για πλειστηριασμοός ακινήτων, ακόμα και πρώτης κατοικίας. για οφειλές σε τράπε2ες ή
και στο Δημόσιο.
Απαιτείται άμεσα νομοθετική
παρέμθασπ, που θα προστατεύει
την πρώτη κατοικία όσων έχουν
πραγματικά Χαμηλά εισοδήματα,
και, ταυτόκρονα, δεν θα αποτελέσει δίκτυ προστασίας για τους
έκοντες, αλλά καί επάγγελμα κακοπληρωτές.
Οι δανειστές, που σιωηοόν εκκωφαντικά για το συγκεκριμένο
θέμα. οφείλουν να συναινεσουν.
Ο λογικός
<<ΔΠΟΛΟΓ|ΣΜΟΣ Γ|Λ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ»
το 2ο νέδριο
.δω ΔΟ.