Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: "Επιστρέψτε τη σύνταξη που πήρατε"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΘΘκΕΝο
ΕΝΘΕΤΟ 8 ΣΕΛ|ΔΕΣ
η ο;Πῖἶῖζῖ[Ἐ:› ΠΕ ἶΠΪΪζἶ[ξΖ
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟ
_ Γ] Τ ΓΓ ΓΔ
¦ιἶΪἑλΕιιιω›; · Ι Τ0Μ ΧΑΝκΣ
μ Ε “Ο ΣΕ ΝΕΕΣ
6 κΑοι-ιι·ι-ιΠ-ιΣ...
Ο ιΝΕἶοῖΜ6ἱοαγΛοι ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ
 ] ιιΗΝιιΡΕΜιΕΡΑ ΜΑΝ ΜΠΡΔογΝ
ι ιιιΕγΡΩΜικΑι
Αι·ιοκΛιΞιΣ·ι·ικο ΒΟΜΒΑ Γ|Α ΟΣΟΥΣ “
ΣγΝΤΑΞιοΔοΤι-ιοι-ικΑΝ ΜΕΤΑ Τ|Σ Τ3 ΜΑ|ΟΥ ΖΟΤ6
“Επιστρέψτε
τη σύνταξη Που Π
Χ|Λ|ΑΔΕΣ ΜΕΝΟΥΝ"
θα κληθούν να δώσουν
Πίσω χρήματα, εΠειδή
η τελική τους σύνταξη
θα είναι μικρότερη αΠό
την Προσωρινή Θ
@κριμα αιωνια Ποπ ιιΕιιιιιΠΕι“ιια Ζιιιογιι Αιγιο
Το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Πρόβλημα εντοΠίζεται
στον ΟΑΕΕ, ενω αΠώλειες θα έχουν και οι
νέοι συνταξιούχοι σε
ΜΑ και Δημόσιο
ε<ἑἑἑἑἑἑἑἑἑἑἑἑ8ἑ
μηνιαίως θα κληθούν
να εΠιοτρέιμουν
ι :ε αναδρομική.
 ι ΑΝΑΛΥΤ||ω| Π|ΝΑ|(ΕΣ
Πε ΕΕ] ΠΠ
κ , ΠΣΕΠ ΟΚ;; ΕΚΕ [ΕΝΑ ΝΕΜΕΑ ΠΕΠ? .ἐΠἶ) Τί»! ἶι;_ 
7 `4 7
'3ἔτ `
ςΕηηη“
ο Η.” ι μ,_ “ , 'Ε ,η
ΜΕΝ ~]~ω~”λ
Η αῆήθεια για τους
νεςζ τις
Ελλ '>^,,!“.^Ώ:Μ ό “
“έφτι”ᾶξαν τον ή; ξ
Παιδικούςἔταθμούς η
και ο «Παι ονόμος» Ι ~ἐ εδω-“Φ [ο δ ·· ο:
ΚουρουμΠῆής `ἙρΕτ°ἔ > Π "
ι  ¦ > ι Η - Ο ~· Ρ ΕΕΔΕ “ 
Χ|Λ|ΑΔΕΣ |'|ΟΛ|ΤΕΣ ΑΠΟ|'|Ο|ΟΥΝΤΑ| κΑ|·|ΡΟΝΟΜ|ΕΣ Γ|Α ΝΑ ΓΛ|ΤΩΣΟΥΝ ΦΟΡΟΥΣ ι; ΣΕΛ|ΔΑΤ3
ΠἑμΠτη 13 Οκτωβριου 2016 - Αριθμός φύλλου 2.008 - Τιμή 1,30 € - Νυννιι.ε|αΠ|ιει·οετνμοε.ει·
ΜΝΗΜΗ
λΠ0 ΤΟΥΣ
Δ|κλΣΤΕΣ ΠΑ ιο
ΣΥΝΤΛ|'ΜΛΤ|κ0
ΑΤ0Π|·|ΜΛ
._,ὲ. Η το
ΕκΡΗΕἩἙδΠἑΣἶΠΗΝ
ΠοΛγκΑιοικιΜΗι
ΕιιΑΠΕΛΕΩιιιΑΠΝΗ
ιι ιι Πιο
η ΜΜΜ Πι
Ο' ΧΡΥΣΕΣ λ|ΡΕΣ
ΣΤΟ ΜΜΕ" ΕΣΧΕΣ
Ρ Ἐξ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα