Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Τι κρύβει το σπάσιμο της υποδόσης
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΠ(Η
Τετάρτή 12 Οκτωβρίου 2016 /τιμή: 1,30 € Ο | Κ Ο Ν Ο Η | Κ |·| ΚΔ' Ε |'| | χ Ε' Ρ |·| Η Α Τ| Κ |·| Ε Φ |·| Η Ε Ρ | Δ Α 'Ετος:920 · Αριθμόςφύλλου:26.184
Μ.ήειἴτςτήΡοτίκί8τ
Έρχοντω “ΠοκσΜψε|ς ΕΠιδεινωση σχεσεων
για το αδηλωτο χρημα ' 
λόγω Συριακου
Η στάσή των δανειστών υΠοδήλώνει σοβαρά Προ βλήματα σε σχέσή με τήν εΠόμενή μέρα του ελλήνικού Προγράμματος
Τι κρύ βετ το σΠάσιμο τής υΠοδόσής
Θα καθυστερήσει ή β° αξιολόγήσή και ή συΖήτήσή για το Χρέος - ΕΠανέρΧονται φήμες Περί ΟτεΧἰτ
Η αΠόφαοή του Ευτοἐτουρ για τήν εκταμίευοή μόνο
Ξ  7 με του 1,1 δισ. ευρώ και όΧι τής συνολικής δόσΠς των ε ε ε
 Η η Ϊ λι 2,8 δισ. δεν ΠρέΠεινα υΠοβαθμίΖεται σε ένα αΠλό τε- Στ', κ"ν"γ| ως δ°σ"ς των δ|σ' ε"ρω
5 Ε ο Η |  'Ο Ε 5 Χνικό θέμα, αλλά μΠορεί να υΠοδΠλώνει σοβαρότερα
Προβλήματα σε σχέσΠ με το ελλΠνικό Πρόγραμμα. Ι ο 3 ευρώ
Αυτό ανέφεραν Χθες στις Βρυξέλλες κοινοτικές ΠΠγές, . _______ _____________________________________________________________________________________________________________ ._
αλλά και εξειδικευμένα έντυΠα, με αφορμή το αΠρό- Την Με" καθορίστηκε το τελικό Ποσό της δόσης των 10,3 δισ. Που συνδέθηκε με την Πρωτη αξιολόγηση
σμενο «σΠάσιμο» τής δόσής αΠό το ΕυιιοἔιιουΡ. Οι
ανήσυχίες Πυκνώνουν, όΠως άλλωστε ΠροκύΠτει και 7, 5 · ε"ρὡ
αΠό τις αναλύσεις ξένων οίκων, στις οΠοίες καταγρά- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -φαω Π οίσθΠσΠ Πως Π β, οξΙολόγΠσΠ ΠΠ] Προγρόμ_ Τον |ουνιο καταβληθηκε το μεγαλυτερο μερος της δόσης με τη συμφωνια για το κλεισιμο της αξιολόγησης
“ ματος θα τραβήξει χρονικά και ενδεχομένως να συμσ" μ ερ" στη Ν Παρασύ ρει και τή συζήτήσή για το χρέος, τόσο ώστε 2,8 · ευρώ
να μή γίνει τίΠοτα Πριν αΠό τις γερμανικές εκλογές. · ------- -: --------------- ή ---------- ---------- “; ----------- ή ----------------------- “; ----------------------------- -μ β μ Το Κλίμα εΠιδεινώνουν δΠμοοΊεύμΠΜ γερμΠνΠζών ΑναβΜε για το φθινοΠωρο το υΠολοιΠο της δόσης και συνδεθηκε με τα Τ 5 ΠροαΠαιτουμενα
Το ελλ"ν| κ" να “ΠΠΥεΜ χσνουν εφήμερίδων, Που εΠαναφέρουν στο Προσκήνιο το σε- μ
το «Πάρτυ της κρουαζ|ὲρας νάριο του γερμανικού ΥΠΟΙΚ για συναινετικό ΟταΧίτ Ε , Ε ευρω
με αντάλλαγμα το «κούρεμα» του Χρέους. Οι διαβε- . """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" "
βαιώσεις, τήν Περασμένή εβδομάδα, ανώτερου αξιωματούχου τής Ευ ρωζώνής, ότι δεν θα υΠάρξει Πρόβλήμα
με τή δόοή Που αφορούσε τις λήξιΠρόθεσμες οφειλές,
δείχνουν ότι τότε μΠορεί να μήν υΠήρΧε Πρόβλήμα ·
σε εΠίΠεδο θεσμών, αλλά Προκλήθήκε, Προφανώς,
αΠό κάΠοιους εταίρους και δανειστές. >2 - 3 | |
[ΠΜς Στουρνάρος] Στήν Εξεταστική ΕΠιτροΠή τής Βουλής
Ο Γ. Βα ρου φάκής είΠε στον Ντράγκτ
ότι ή Ελλάδα είναι ΧρεοκσΠήμένή
Μακριά αΠό το Πάρτι Που έχουν στήσει τα ευρωΠαικα
ναυΠηγεια, λόγω της όνθησης της αγορας κρουαζιερας, Παραμένει η χωρα μας εξαιτιας της αΠουσιας
διαθέσιμων κλινών σε ναυΠΠγικες η εΠισκευαστικες
βάσεις. Χαρακτηριστικό των εξελίξεων στην ευρωΠα'ικη αγορα είναι ότι στο α' εξάμηνο του 20" 6
δαΠανηθΠκαν σε ευρωΠαικα ναυΠΠγεια ΠεριΠου Τ
δισ. ευρω για εΠισκευες η μετασκευες κρουαδερόΠλοιων, ενω εναν χρόνο Πριν το Βια Ποσό
δαΠανηθηκε καθ'όλη τη διαρκεια του ετους. >Τ 2
ΝΕΟ ΜΕΤΩΠΟ ΣΤΗ Δ||(Λ|0ΣΥΝ|·| >24
ΝΛΞ|ΜΡ| το ΕΚΛΤ. ΕΥΡΩ
ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤ|·| ΕΟΠΤ|·|ΝΕΤ >13
5Μ5ιιΠο: Τ8Δ|Σ.Δ0Λ.|·|Ζ|·|Ν|Α .
ΑΠο το ολων καιει »2 [ΤΙΜΜ ΜΜΜ]
ΕΠιΔοΜ οΕι>ΜΝΣΠΣ Με ΒΑΣΗ «Στροφή»
του...τΛχνΔι>οΠικο καμια ή Ι
του αγωγου
ΜΠΕΡΝ:: τιμη τελικη ΕνοΕιΑ
ιι ΠετΑΒιΒΑΣιι του μετοχή" >15 Π ρ0ς 
ιιοοει
Χαμήλώνετ
ο ΠήΧής
αισιοδοξίας
για το ΑΕΠ
^ρε ' ος Π σγος Αναθε φαίνονται τα σενάρια συμμετοΧής τής Ελλάδας , ΑνῶωμψΠ ως οΙΚονοιιίος, ΧΗ«0Χ|»  στο Ριιο]εςτ του διΠλού αγωγού φυσικού αερίου ΤτιτκίεΤι , ύ ύ , μΠλότε ρή ωστόσο αΠό τις εΠί  8ττειιτή μετά τήν υΠογραφή τής συμφωνίας Μόσχας ς' 4" Συνοδός Κορυφής ο οήμες Προβλέψεις κυβέρνΠσΠς
 >7 - Ἀγκυ ρας, στο Πλαίσιο τής οΠοίας οι δύο χώρες θα η _ ι ^|γῦ|'|τ°|| γ Η ΟΤΕ Π' και θεσμών, εκτιμά για το 2017
θέσουν σε λειτουργία ταυτόχρονα και τις δύογραμμές, `~ γ Ϊ , | `· το ΙΟΒΕ, ΠροβλέΠοντας ότι ή ύφε
στις 30/1 2 /201 9. Η Πρώτή, αΠό τή Ρωσία Προς τήν 'Ϊ  ι σα τής οικονομίας φέτος θα είναι
  Του ρκία μέσω τής Μαύ ρής Θάλασσας, ενώ ή δεύτερή “ Ε ”- “ Υ ήΠιότερή σε σχέσή με Προήγού  θα είναι χερσαία γραμμή τήιήείτ, θα φθάνει μέχρι τα  Δ μενες Προβλέψεις, χάρή στήν
 Η. >21 σύνΟΡί1 ως Του Πως με Πς γειτονικές ως Χώρες ΠΠ λ γ = : ιδιωτική κατανάλωσή και τήν
μέσω Ελλάδας θα συνεχίζεται στή Ν. Ευ ρώΠή. >9 ενίσχυσή των εΠενδύ σεων. >6

Τελευταία νέα από την εφημερίδα