Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μπι ΜΝ για κατι απο.
α ααυμπιαόμως για να εκει αυτό αα πρέπει ·
'Ν ΜΜΜ
απο. ΕΜ εγινα"
όααι να καγαυν μεγααα παιγνίδι.
ΤΩΝ :Τ'°Ρ
τα Νεα· ταυ ατπν αφου α “μια εταιματπτας αυτή
ΜΜΜ" ο αιωτΜΜμ. ταν επακα αν ειναι υμπΛας
ΜΜΜ ι· τα έ
"Μ" "ως Μ 'Μ Μ" τσαιααπαγΛατ¦ .αν μειγαυμα χ
ταυ μεγαααν Λιμανιαυ να
Μμ"τται ΜΒΜ
ατα ·πααατι τπς
Ναιαιααας·
Δ/ιιτιις: ο. Νιιωῇα'ι'6ιις πιατοι·τοπαωομ°ςωω
Διευθυντας ΣυνταΞΜ: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ Η ΜΩΡΙΟΥ 20" Ο ΑΟ. ΝΟΕ'
Ντακ. Αναααιιταας τα· ΜΜΜ μ· ταν Γιώργο παιΙΛαυ
Λιγα μετα ταν υπαγααΜ των Μαν αυμΒαααιαγ ταυς
Μ: Μ αααιακαααιι ματι· α ·α Βασιααυμε αν παΕαυμ Οπως τι" πει·
απατα·~ χ κααααν: πιο
μ ι τα ΜΜΜ ι
ι ο" και ατα
¦ τ·αας σα η
τιαγΛτ -α απο Ντιπ”
°αιιμπιακας ειναι κγκαΜγ τα
>  ι παπα αγαπαω και - ι' τιαιτιιμια
¦ "πω" Ο Δ ' Μτωμαντ Μπα ` Ί ταυ κυττΙ· Ν" ὁ Ι ατ αυτόν ταν Ξ Ω ματικαι·
. · αγώνα α Μπι" να ¦ η ντέρμπι
==:¦$=' ι τι! μπουμε μτ νται αταν ι '> 1.! με ταν
ιιαιιαπικαΛααν “°° 'ως' "·°
ΓραΦε| ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟ'ΛΟΣ (σειἩ6α Μι
η ν" ι
||;κιιιιιι:ι-ι Μα·ι·3
ι'.  Άι' μ - ιι
 <Ρτ _“
Ξ ΦΟΒΕΡΗ ΕΥ"Ε"ΤΕΥΞ'| ΚΟΥΠΑ ¦Τ° ιι0Ω¦ιι
ΜααΞἑΠΞ ·,, 
Β|ΚΤΩΡ| ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ”4  _ Ο' ~
ΜΕΤΑ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ ΤΗΕ ΔΕΤΤΕΡΑΕ ΕΤΟΝ ΤΚ” ΟΤΙ Ο
ΜΕΡΟΟΕ ΤΟ' ΟΟΜΕ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡ"ΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΜ '
ΕΤ!! ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΕ ΕΠΟ ΥΠΕΡ ΤΗΕ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΕΗΣΙ _Ν
αγαμία· τα καανια πωπω ταν σωμα και ταν ·
αικτααα α ο Βικτααας αταν πρωτα” ταυ
α ααμας ' '_ , και εγώ ι
γτγικας αμκιιγας. αταν παααμτ τα αιγαΛτα απα τα
Γ' "γι-ι και με πμαπανπτ6ς ταυς :ταματιααπ και
Ματζαυμαιαι τα κατααττιααμε αυναμπ ατπγ Λ' Ξ·γικιι
α Η πμααμαικα μαυ κμιαπ ειναι ατι αυτα ειναι
αταια και ωπνευαεις ταυ αικτωαα και ατι α
Μαμά παιμγει μαγααυτεμα καμματι τας
'αιγαπς' απα ο." ταυ ΜΜΜ α Τώρα
παιςαυγ τα κι· εργα όπως ποια. ατι α
ενας ειναι α κακός και α ααα” α
πωπω; α 'οταν πωπω· ααα ιι
ΜΜΜ· πιο” από τα γμα0τια
ταυ Μαμά ατα Μ” Λαπνῶν. αμααας
από όπως τις κατπγαμιες. τα γω· ταυ
Μπακ ιιταγ τεααεμα μας" σπαει.
αταν κ_
καντανα. απαυ ταυ ας· ατι ανα
“τις ταντι αγώνα για ταν ατακα.
αφαγγις υπακαιμτγα αν εγκώ ταυς
αυγιιεκμιΜγαυς. απο κακαπαια
ατα-ια- γα Μαρια" τις Μες των
των ανεΕαμτπτ·ν Μτόν 'Με μα
ι·π“Μς. ιι· τΜΜκ. ιι· αιωνας. με
παματιαμαυς Ενααεαν α τα “τα αμα
των ευ·γγὐγ ααυ. αγ π Μ" μαι·
πως· τα παμαμικμα. τα· με
απ·ιαων ατι μααις απατα α
·ιαικααα τας απο. ·α Μις τι
·α παΟγις με τπ
Λαμιαα“·
.Ἐ·“ . ταν κ. ατι σα ειναι ΜΜΜ
υπεύθυνα αν σαν ΜΜΜ· σε αυτα ααυ γιγανται α ακόμα και ατα ααυτμπαα Λιγκ
μαεπετα ότι γινεται μια παγκααμια πα·τατυπια. αε καμια κύμα αεν υπαμετι αυτό. να
τιναι ΜΜΜ και να μπν Μι να πωπω τα πΜταααπμα. Μι· ηπαιμαπαιπιω και ηπαιμαπα·ιται κατα ταν Μαι· μαυ- ως μααα πιταας π καμπγια ταυ αιμα α
.. ς Με τας . ...' . παα ειναι για ταν ανασα ατα Σαυπτα Λιγκα
^ για να ταν ταν 1 τπτ ^ Λιγκ". και
να· αυτα για τις εκααγες τπς τπα - αν" και α ΜΜΜ Λιγκ αποκτα
ων μπαμῶ να
καν· πΜαε·α
για τις εκααγας
τας εαα. ΒΜαα
μανα ότι και αι
τα· παααταεαις
παναγυ·ιζαυν
Μ μαμα α Ειμαι
τα" πΜαπι·τιαιώνας παν αν
παω· ιι ατα
να μιν γαμω
καταπι
απὡα απα ταν κ.
κανταγιι φωτος να
πατησει μ· ταν ίσια τῇπα παν
Μιας" ως τα” να ΜμΒαινει α ταυ στα" παυ
πρααπα·αιιν και ΜΛαυν να
~ ΜΜΜ ιι αιαικπαπ τπς τπτ
ι αι ακα απτΜυΜ
και α Παω"
ων Μπαμ· π επα. Βαν θα
αματααει ιι αυμματια Νανα"ν·καυ. παοκ. και Μι Βααντας
τις πααααπικατπτες αυτών παυ
τυαγγεΜζανται ταν εςυγιαναα και
αυταυς ααυ αιναι ΗΜ· για να
καναυν τα Ματια. έναν τμαπα
ακα" αυται για γα πωπω· ακουμα·γαπ και να ταιΒιαναυν. να
υπΜαγται ταν αγνοια · Μαατ·ιτ· αμας να υπαρχει γυναια
ατπγ Δεν ααγαυ καμπ. πώς ·α
αντιααααει α ιιανααπνα'τατ και α
Μακ και βεβαια α ααυμπιακας α
τα" θα ακαυν μπω· Ματαπως Μπα και α 'αμινακπς και
α ιαΩΜς. Φαντααττιττ τι απ
γινεται α· κα" κανα· με τις
αντισταΜς τπαεαπτικ£ς ακτι
-Η ι·ιιαας τας :παμτπς
ατα Μτμπαα Λιγκ αταν
Μπα" ταυ κ. Γιαγνακα
| παυααυ α Η :παατπ ειναι
αΕιααιατπ Με και κοιτας· τα
αυμΦ€ααγτα τας α Η απο”
τας Σπαμτπς υπαμ ταυ κ.
αγαπα στα Μπα Λιγκ
των" ότι πρατιμαει τα
απμεμιγιι απατα" τας Εποι
Γραφει ο ΟΕΜΗΕ Τ'ΝΛΝ`ΟΓΛ°Υ (εΠἰ6Π 'Μ
Λγαπιιτα ΦΩΣ· Ϊ
εεΜ.““..αΜ > το... ΧΩΡ|0 τι: ΠΕΚ!
και'απας μαθατε αν ·
 Η αατ αγαμααι τα πααπανιιτικα ΜΝ
ω"""““ 'Να των Ματ" από ταν αυτια και Φακν·ι ααα·
Αν""Μνὑ "6" ο" τα ατΜμματα ατπ'γααα πεμιακα για να
.βαδ α" 'κό' "ς αιιμιαυαγ=ατι αγωνες και αυγκαανες
· τ αατ αε
αν: Χα::= ===ἑζ=:·. τ=ΐκωμαἩ? Ρ
αααυς μας. πιστευα ατι
θα παναγυαιαα τα ”Ψ"
πααταααπμα μαζι με α μπαι"
ταυς γονεις μαυ Γιαννπ
και Λναατααια και ταν
παππαιι μαυ ιιαια παυ 'ενα ακαμα
ειναι... αμμωατας με Βεβαια Μ
ταν αμυαα μας. ω Ο °
ΛααπαΛα: 
Μπας ΜΜΜ” "6 ω "ΜΜΜ-Ν'
κωῶς υιήατπ
Ματ" τραύμα
Λταμικα εκανα και α
ημας παν επιαπς αν
υπαααγΚεται Μι
τας αευτεαιατικπς
αναμιτμπαιις
ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΤΟ... ¦ΗΜΕΡΛ "ΟΥ ΚΛΑΜΠ
με· πτγταετιι αυμΒαααια παυ ταεκαυν
ατια... καες για ταυς μικααυς α Στα
Μακέτα' και α ατυαγας αταπεμ απμιιταπς
Νικααααυ ιααται παυ πμαπαναιται με ταν
ααῶτιι αμααα ιαικτ αγωνιαται ως Βααικας
ατα μαπα με ταν
ΜΜαΜ)
Με αυναπτικας
αιααικααιτς και υπα ταν
πιεαπ αυκ ααιγων ευμωααικῶν
αμααων παυ παααμαγευαν.
ανανεααε με τους Μαναατιι.
Ρετ" και ΛνσΜταα ως
τα 202]
επόμενα: ατακα να ααααυν σε αυτα
τα ιιαιαια αι ευκαιρίας για να απαῶααυν
τα τααἑγτα ταυς ατα καρτα"
Γιῶργος "ΗυΜυ: ·Πιαταιιαυμα αε
αυταυς ταυς παικτες και ατακα." να ·
αιιατεαεααυν ταν ακεαετα για ταν
αμααα· · απααυτα εαιμεμα|ωαα του
μειιααταζ ταυ ααατατ· ααυ από τα
Δευτέρα τι" ιιαααναγγειαει τα
αααυααια αυτα πως"
|-0"°Π°¦ '
α ατα Λα Μπες" ΕΒΕΝ' ΜΝ"
Λιαααγαται ακόμα ανακαιιαεις α " ^'"Τ-°°¦"
ιαααγας μπακ α κατω ατιμια αα Τ" ”ΕΝ"
θαναι αν πωπω τα Μα Σμιιαγιι α °'° γατα 'Μ
ταιμικας αααα και Ντακ ιιιααναι "Μωβ
αντικαταατατες α ανακαααεις και α ΠΜ 'Β
Καμπιααα α Κααυτααα α Φαμταυνπς · Ε" ^Ή°Ε
ιαπαιναι αιιμεμα για πμααανπαπ α Υ" ω
Χαρις ταυς μιαιααγςμιτς. Μα καυτα. "ΜΜΜ
ινταγιε. Εαιαυναιιαι ιαπαια πως τα _ Ν" ·
ακα: π Ναααπγιαι τα καιω ἱ“0"Μ Η
αανττΜ ατα ναναι α Δεν Κ“°"°°'
πμαπανααπκε αυτ· "ΜΜΜ ΤΝ 'Μ
ο "Μ" απαιττααιι ταυ!
ακαμιι= ιι ιτανικιι- υπακμιαια με ταν Χααεμπας α ιιααι
τατπαιιν ατα ταικα ταν ακα· μπακ για ταν Νοκ αικαιαααγπμ€νπ
ταυ να απα τα τα' _ μας
Γραφει α ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΛΑΣ
Η απΜααπ Οι ·μαγαιπ ααι αι τιτααι
ταυ Μαι· αι απατα· του αμμπαυ να" αιακ“νικα
Μαν· ααα ταν ευπαγια να γτμΜυν με εκανες
τον κααμα τας απα τα ·μαγιτα· ττααατιΜ ·Μαυααν:
Μπας στα ααα ταν 'ΜΜΜ. ταν ΗΜ. ταν
απττειακα πω· και ταν ΜΜΜ. μεγα ταν
μαπα κανι" Καμαπιςιαπ. ταν Μετα" και ταν απο
ατπν ΜΜΜ" κατα αγαπω” α και ααα απμααια
μαμτυμα ταν “ων αι ααι0μαι των απο· ατπν
αιαγια αστρα· ΜΜΜ” ·εμυ·μααευιαι· τααπαιτων πασαα0αι· απο. Μια τω ειναι και αυτα των
_ ς Ό Μααγ στους στιγμών μαγτιας παυ μ=γαυν για παντα
_ α τιαττ κα ατα μα ταυ κ αγ
ή. ο “μι 3 α ς ΜΜΜ ι· “ιι
Και ας ιιτιααααταγεπ“.
ςΔ'ΧΆ “
ο ῖα6αι. ααααταυγπς και α τι να ταν _
Μααιγ ααατεααυγ ταν πια παγαις ταγ αυαια
. γ . . 'Π' 
γενια μπααααααων ταυ “θα αυαααγας εκει
καααγμἑγα στα αμα ταυ καααια
αυγκεκμιμαγα καμακτιιμιατικα α
τα αυτα ταυ αμυπαυ. π νικπ
αυμβααια παντα" με τπγ τ€κγπ
πααααταατωγ. αν
ειναι Νικαια πως με μια
αμιιααυ α Λνεεαατατως
' 6 παπα" και
ν; Ι· τ ;  ταυς ενεργεια και ταν επιθετικατιιτα α αν
μααααυν να καγαυν τα απαμαγῶατις τα ένα απα τα
αια0ααα πε ανα ματς α αααα. αυταματας α
ακαμα και αν αεκμαιΝται κααακτιιαας τας αμααας
γτΜμὲ α Φαινεται να ααααιώγεται
τ"Οβ'|"Ο"' στα ν"Π"Ο.“
“καιω κι
Π"°ΧΩΡ|'¦¦
|"° Τ"" Εθ"'Κ"
Ο Χ°¦Ε Χ°|¦"'||¦
Μ|ῖΤΕΥΤΟ Η' ΟΜΩΣ
ΜΝθ|ΝΟ Ο 'ΦΡΑΠΕ
Ο ΜΠΟΡΩ ΤΗΝ ΕΠΟ'
α Βακαανας αματααας
μπακ καιγαπαιπαε αε
αυμπαικττς και πααπαπως Μπαμ· ταν
ααα·ααιι ταυ να μπγ
αγωνιαει Με με τα
αντιααααωιιαυτικα μας
αυγκααταμα α ο Μιας
τα αιαιτπτικα αικαατιιαια
καπ” αε τα· τα αααγνα
ατικα έκανα αεκτα ταν
ΜΜΜ ταυ ΜΒΜ
“μετα να ειναι Ηιιτμαπαυααυ πεαι μπ
εγακααμαγας απα τα Μας εΟααμαγπς ταυ
γεγαγας πως αν γαμω αε αγεαπ μ· ταυς
ΜΜΜ. ακυρωτιε τις
ιιαανααιιιιατιαι·Μ για τις
τα ακτω·αιαυ εκααγες τας
αμααπαναιας και απα0ααιαε
ταν αιααιαιια ιιαααωαινας
αιαικπαπς
υπαααγιι·ται Μπα
ααα ταν μια"
ΜΜΜ. ενώ κανει
και Νταν ατπν
πρωι" Λιγκ μα τα
Γαματωμντ
· ΣΕΛΙΔΑ 6
Ο £ΞΛ'ΔΠ 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα