Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ι Η Η ΚΑΙ ΡΕ ΗΜΕΡΑ: "27 ΒΗΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΠΝΤΩΝ Τ|Α ΤΑ Δ|ΑΡΝΕ|ΑΣ ΤΗΣ ΝΑ ΣΒ·
 Η Τ Η' Τ ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΝΗΚΕΙ Στο ΑΑο ΤΟΥ 
 ΝΑΝΑΙ ωο·ΝοΜΝΝΝ _ - εκ οψε· ΞΑΝε"Σ
ΜΜΜ": «ΜΜΜ» "Ι · ωΜΜΜΜΜω
 ωΔΙΣπ 777 ΜωΜπΜΔΜΜ
Η “ΪΛΜ#Κ”“ “ΡΑ Ν Ε·ΝκΕΡ·ΔΑ ΜΕΝ ΙΩΝ πΑΝΑοΝΝΜΝπΝ Μω·εΜΜωο υ.ωΜΜε πωπω; ΜΗΜ'Μπ'ΜΜΜ
.ή ΜΝ'
_ἐ_;_;¦; ΕΡΕΥΝΑ Η" ΜΝΗΜΗ . . . ΑΜΣ
 “Ϊ “μ · πΑτΝΝκΑτΑΜΜΜΔΜ
 ωΜΕπΜτΝΑΜΜπΜΜ
ΕΞ; τοΝΜΜκΜΝΜπωπ
ΑΜ ΤΟΝΙΑΜΑΜ ΜΜΒΕΧΕΤΑΤΑΜ “ 
73580 ΣΑΝ. ΣΕ ΤΑΞΙΑΤΑ ΝΕ ΤΠ «ΤΡΤΦΥΜΤ» Τ '
ΚΑΙ ΜΗΝΗΜΑ, ΕΝ" ΕΧΕ' ΒΓΑΛΕΙ ΜΝ λ “Τ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΛΕΠΤΑ (Μ ΜΑΤΣ. 36 ΠΣ 'ΜΟΒ . _
._ Η · `  57% “ Ε “ 'Η 7 ·<:__;; ΜΕΡΕΣ ωωΜΝΣΞΕΝΜ
 ' 49 · Η . Σ ~ ` _ ΤΤ; _.;ἶΐἶ ἰΤ:ΐ::Ύὲ .ζ7; ' .ίπ . <_ζ__; -:-#~>·"; 'Ἡ Δ* Ι χε κ:ττ -ϊ : · ;
“ , _ [ΜΜηωυΜδε:ΙΗ5ΠΠ!?Μ' β ` 7· “Δ“*·ὑ Μ"“ ““· “ΕΕΣ 1- ” · . -> ' 
3- _ - ' _ ἴ Τ. Ν|Ν0Λ0Γ|ΑΝΝΗΣ Μ  _
ζ" ὅ:  Ξ'  ί· Ε-  %η:#ΗΜΝ ὺ ' ' Α Η;
- λ εκ· |/ - | -- . *4 Μ Ι
 Ύ ΗΤ' »Η Α . :ω ; : Η Σ _> .
, ¦ ., Δ¦¦“Τεεέ··μ¦“ε Μ ε 7 Τ Ξ 3 Η ΝΕΣπΑΣΝΕΝΛ ΦΡΕΝΑ 4
ΜΜΜ ΜΝ! ι __ Ι ¦ Β
ρ - :ή · | Ἡ ¦ Ι Ο Σ0ΥΗΔ0Σ ΜΗΠΩΣ
έ 'έ Ι · Χ Ι Χ ' ΝΕΕΑ ΠοΜΕ.Δ·ΑΝγΕ·
Η “ . “ Τ ί ΝΑθΗΜΕΡ'ΝΑΜΧ|Α|0ΝΕΤΡΑ
. ρ Ε Τ ι Τ .Τ
Τ 'ε ,Η ' 7 ` 7 7 Ρ 7 7 7 _ 7 7 _ Τ Τ ΣΕ ΤΑΞ|Δ|Α ΝΕ "ΜΝΗΜΗΣ
η ` ' . ` ΚΑΙ ΜΗΝ" ΝΑ' ΕΠΣΕ'
Τ _ · Το ΕΝΑΩΛΕΠΤ0
Η _ ι Ό η . . α Μ ΜΕΤΑ Τα ΑΛΛΟ
7· · ·Ήν“ ΜΜΜ ' Α Μ 7 Με· α Α
ΤΣυΜεΝτιΝο κινητο Ψ 2 /.
ΜΝ ΕΜΗ Α Α
'Η Ο! _
Ν: Πάω ή; ΕΝΤΠΝΗ Ν·ΝΝΝΝ0ΤΝτΑ ΠΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΡΕΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΛΥΣΗΣ ΝΕ ΤΗ ΜΙΜΗΣ" ΤΟΥ ΑΤ |ΑΞ ΝΕΤ Α Το ΧΒΕΣ|Ν0 ΜΗΝΗΜΑ!) ΤΗΣ «Η»
“ΕΜ Η
ΝΕΜΕΑ ΜΜΜ ΝΝΑ 650
. -Ἡ Ε· 1. 4
. Η .
κΜ_' β ' γ
-- . μ·` .
” ΤΓΜθ
_ η ΑΜΑΝ ΑΝΤ"ΤΡ0ΣΠΠΕ'Α ΤΗΣ ΠΑΕ ΤΑΞ|ΔΕΥ Ε' ΣΤΗΝ 0ΜΑΝΔ|Α ΣΕ ΜΑ ΠΡΒΣΗΑ8Ε|Α ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΑ|ΣΤ0ΥΝ ΗΕΡ|ΣΣ0ΤΕΡΑ
ί ἐξ Ε|Σ|ΤΗΡ|Α ΠΑ Τ'Σ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΝ ΠΗΑΔΠΝ ΤΜ ΠΑΝΑΒΗΝΑΤΝΠΥ ΝΑ' ΣΥΝΕΝΝ0ΗΣΗΣ ΠΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΑΕ'ΑΣ
τ! _ -Ν·Μν..ΜΜΝΜ
_ρ Ε _Ν“ _7¦.
 ΜΜΜ ΜΗΝ» ἔ_5 η' Με” π: ΜΠΕΡΝ
33 ”' Ε
Η - “Η!ΑΤ“θΗΡ8 ΑΝΕ ΕΜΣΤ ΕΠ»
τα «ΜοΜω, 7· < πΜ“τΜΠΝΜΜ
Με Ψ ,Τ ΕΑ ΕιΝΝωΜΕΝΕ· - 7 οΜΝΕΝΕΜΜΝΝ:
¦  / 7 ΠΑτΝΝΜοΝΝΜπΕΜΣ
@ΑΓΝΑ
Α Σ ΑΝ Αφ`Ν
Η “Λ._ Α ,.
ΠΙΤ/Τ ΜΗΝ]
Ο ΚΡΙΣ Σ'ΝΤΝΛΕΤ0Ν. ..
Η ΣΥΣΤΗΝΠΑ| Ποπ θ"ΑΔ0ΥΣ ΑΝ ΝΑ· ο ΧΡΟΝΟΣ ΜΠΕ'
κ το ΡΑΝΤΕΕογτογ ΝΕΣ“Τ“Σ<<“»κΜΜΝΗ ΜωγΝπΝΑ.ΠοΝ
:  ιζ.: ἴ` ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ Η!" ΠΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ!" "^"Α8""^ΪκΠ 8"ΡΕ"Ρ°°°8
' “ = “ .. · ΕΝοοπΜΝΕΝ0Σ. ΔιωΑΣΝΕΝοΣ ΕΜ' ^"ω^Σ'Σ"Ε"°' 'Η
Ρ Τ3 ΕΜ"^ΜΜ “ΜΜΜ ΝΝΝΑΝΠοΜ0ΣΜΝιΠ·ΝΛΝΜ ΝΑΝογΝ τΝΝ ΜΠΕΡΝ
κατω ΜΥ ΜΕΝΕΙ. .. ωχοΝοΠΝΜΜ ΕΝΑ ΕγΡπΝΝΝο ΜΒΑ· ΔΥΝΑΤΗ ΕΝΑΝ"
 _-# Μ “ ΝΕ πωσ προοΡιΣΝο το ΝΝΑ-ι
 7 ` Σ 4 Δ Δ Τ Τ ί
ΝΑΤ μ, ¦ “Με “ΕΑ εΌ Σελ. - ω η ί χ :
ισ;" “1 Μη 3 ¦ - Α Α . Σ¦·
Γ Η Ρ, Ρ κκ) 36%

Τελευταία νέα από την εφημερίδα