Πρωτοσέλιδο Δημοκρατία: Ό,τι θέλω κάνω
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Και νεα γυρω αερικοιιών για 800.000 οιινιαΕιο0κοιια τον Νοεμβριο 
_ _ = >_ |Δ '
Η... εκδίκαση
του Βερολἱνου
Ουδείς εξεπλἀγη που ἔτιναπαίχτηκε το σαὁιστικό
παιχνίδι τη; «επόμενης δό
·ωνὰειαΜαελ9
Ε ΧΑΡΒΑΛ|ΑΣ .Ο
«Κ Υ ΕΜΗ»! Ε ΠΜ' ερωπ“ἱ“Ψε στειλω.
|ΜΕΣ||ΠΜΕΤΜ ΕΒΕΝ" ΜΜΜ ῦῦ°°Ιῦ"“νῦῦ
' ολοι καταλαβαινουν ΚωΡΙ·ΪΡ8Ι8
Ό” `7' ?Η Η Τ Ϊ Ξ   Γή  ρ Οτι Με Η ένα για Φ «δικοι μα8»¦ στο
.__.. ..“Α ¦ι._ κε- .-.Δ Ψ _>...-.ιωι _ Ἡ' .'.,Α.-_ι._..--#.“ - .
Βόμβα απο ταν ·Πἱε Νε", που επαναφέρει στο τραπεζι το αρχικα σχεδιο ταγμενιις εξοδου απο ΥΠ8ΡΪΠμεΙ0
του Σοιμιιλε για διαζύγιο απο αι νομισματικα ένωοιι με... ευκολίες. : 02 την ευρωζώνη. τ; ιο
ΕΧασε το Χρώμα του
με τον Πλ. Κασιδιαριι:
«ΑρΧιλαμογιο και
'Παρτάλι του Σαμἰτιι και
νακσῖωω ἶ 
` ° ευρο . 
του ΠαΠαντωνιου›ὶ Κ“ῳμσνΜ (ως, Ι'
Τι είπε για το ΚΕΕΛΠΝ0 και τα σύζυ- γον ὁνθΡωΠ0 » '
γο του, την Αταω Με και τον προ- το" «ωωημοῖω
κατοχο του Γιώργο Προβόπουλο. Η: 6
Θρασοε Στουρναρα! 0κὁομοε ευθύνεται για τα «φούσκα» τουΧριιματισαιρὶ0υ
Τα λουκουλλεια γευματα (στο δώμα με θεα τον Παρθενώνα) με δΙιμοσιογραφουε, Πολιτικουε και τον.. ΠαΠασταυρου :Ξε
Ποιοε Το αἱττιμα Στο «ναοί
ιστριμωεε τωἔ ανώτατων =  των Ιγενναἱών»
ικαστων ι ο αττακοε
 -., στον ΤσΙπρ“ ΠΜΣ" Τ"Σ ΗΜ Με Δ 
Μ'ΜΠΒ Ναμπφεὐγουν στα 6715 Αλλαξε ξαφνικα αλοτοτοπιο γιους εκλογἑς.ν:$ . Μ›,ιιΜΜκ0·ς. 4
Περιο υσιολὁγιο! Περίεργα οπισθεν για μετρα τα, τιμαλφῇ και Πινακεε α£ὶαε 
· ν' .“-· τι -· , “"τ“- να' Λ -' “·-- ι -τ· “ · ι-κ · · Τ “τη ο· 2-7--““. ·“.“- ΠΓ ·` “ “ή τι· - 4 'ή'°:ι°ι.η“““.“ - “Γ ¦ τν · κ· · ··-. · τι7.““< ή :η·.>_ι.·.ὴ Ντ· .-.ὴ·ι···“>;
γ _ Ἡ ¦ , ¦ η 'ο . ο Ι ι _ ΙΜ . η η Π γ ¦ ¦ ι Ψ ι _ . , γτ _¦ ¦ Ι _
. - ι ~ ο . .. ι _. “4 . -. _ . -- ο / -: ¦ >- - - ι ο' ~- ϊ ,- Μ _ι;¦έιι.ι,/“· °`“|>·“`“μ· #“ι>-Ἡ ·ι- <¦ι/ι ι, · < <=.¦ ι ιι¦·/- ,· ι¦-!¦ ἔ¦, -·|'/ι~· .άν ·“ ·=_;: ι_ _._ἰ.'/: