Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα:
Newspaper website Website
Recognized text:
ΩρΚΜΒΡιω
.88ο_ΕῖΏΣ
4 ;> > η ΜΚ ὰ ·>·-:Μ η _ Ξ ὰ · ,·, ή ε 7 ,· ε, ::τ 9 - <
. ! · ` ' :` "ο 1' ν” 1.8 'ι
_ ' ` - Ρ “ Ι | “ · ' 7 · ' ΜΗΝ" 'ΣΤΟΜΑ Ι
. Αχ -_ . , . ¦ _ . _ . · · η ο < · ; ι Ι , . ·:#
. ι . _ .· . κ . μ . ' 3 _ ' .. .. ι _ | μ· λ ρ Η· ὴ η” 4
' ¦ κ ·. - Ρ ¦ “Ξ 4
. . - . - ¦' 7 ι' _ · :Ι _ ¦ '
χ _ _ _;'_ Ε μ. _ .η ν ¦ .
. . . . > _ - 4! μ .η “η ~ ε Η· `
. ε ο κ Ξ Με - _ .
' Ί ή ῦ¦ ω , 1 2 ¦ τ _. ἑ 7.: σε· - Η
· έ έ._ _ ”_'·ε_Ϊ έ_ κ ._`_ἴ#›, ι.,ψ__”.- _ _- . · 7 Ί¦· _- η < _ ο . ·_ 7 . · · κ
' _ ` ... -- γ ~=· · €<:· _ ·· ;.,_ εε
> = ·. - γ . χ ¦ ε . . ___ __ ο. χ .
ρ Ι γ' κ -· τ - | λ Ά · “<“·“· · “
· · 4 ¦ . - - , Λ · ¦ . ΚΗ . ___=:“Τ χα ._ ¦
έ - ' Ν · . 7 λ Ι ν · η _ ί `_ 7 ._ __ . .· Η Ί “Δ
^ Ό Ο Υ
· ` ο Ρ 1 ¦ ¦ ¦
γ · · 4 ¦ ' ί
ΑΡ“ΦΥΜοΥ _ ·εα_:·-;“ε_  ψ κ μ τῇ
ζὶ08Ἡ) ` Ι! _ - [ -·ἔζ _ Μ:··:ω.ΜΜηπΜΜΜ
η Μ _ η γ Ἡ ι. γ Ί · α;;;.|ἐ·|·|ζ;Ξ:ἔ;ἐ¦¦'·
'ῖῖἐδ:Ι:ιΗῖζλζ
· Μαι ε; Μ· Νήμ
Ν ἱ'*ἶἴ!ὶ'Ξἰἱ `·'ἔλλλἩΙΙ Η Η! ἰΙ'κἔ'ί“ιἰ¦λ/Ι|
Η Μακ' αιωνα
Με Η οι!
και Με 080 η οκ'
ολο το" Πούρα
ΜΣᾶ·9
ι· ο· ΐ'ἰ_ -Ι·ι/ων-, Μ Η ωΙ¦μ··
· ηι|ἴ|·μ· Ϊ)Β.Ί·|:μΝ· ||)_Ν
'κκ_ἰΚ- μ¦"π9χχμμῇ·:"ωλΙ·ηΝι›ΜΝ
· 'Ί' ΚΝ ΒΑ; Η; ΜΠΟΡ; ΗΧΟ· Η . ΙΡ;
|ιΜ|.Ε'λ !|;!Η; Η! '· ΜΝΗΜΗ 
ΚΗΔΕ'Α ΣΤΥΛ|ΑΝΟΥ ΠΛΠΑΚΟΥ
ΠΑΡΟΥΣ|Α ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΜΜΜ
 ` ύ ', κ
 “ Λ Έ
837· 
Ϊνῇχὐθείαίμαοτρυξ Η 
λέ'€λΡλλλἑ“ ΜΜΟ" |“
Ααἑχοαν σήμερα , ¦ . ,
ΠΜ τους Πῇε|σἙηΟ'Οσμως Ο Γέροπος του|Βοονοο προφητευει το|επερχομενα, ενω η|γερΟ' ΟωμβΟῇΟ|ΟγωφΟ| μανικη εφημεριδα "Με Με· αποκαλοπτει το σχεδιο εξοδου
ΜΗ Μ της χώρας μας από το ευρώ με παράλληλο κούρεμα τοο χρέους!