Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
12-10-2018 Ο
Μ μαρια
ΑΜ λ στον
(ΜΜΜ)
Μ λ Μ
μπαινω
Με ΜΥ
ςΜ+ιΜ›
ΕΣΤΙΑ.
ΕΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
ΑΜΜΟΣ ΚΑΙΡΟΣ: Βροχές στα δυτικά, , β Χ Ύ 119199” 12 ΌΜωβθἰΜ 2016 Ἀριθμ· Φ ύλ- 4ο574 ' Τιμή 1 60 €
κεντρικα, βόρεια καί τό βορειοανατολικό ( ` ) Πρόβου, Ταραχου καί Ἀνδρονίκου μαρτ. Δομνίνης μαρτ., Ἐρατοσθένους 1,Τ_Κ_ 118 85, Ἀθηναι, ιηίο@οειιεηονγ8.ρτ
Αἰγαῖο καί κυρίως στα δυτικα σποραδικές < Συμεών τού νεου θεολόγου Τηλεφωνικό κέντρο: 218 0170400, Με 213 0170401
καταιγίδες.Ἀνεμοι δυτικοί4 μέ 6 μπωφόρ. μ Σελήνη Ί 2 ἡμερῶν Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 218 0170870
Η θερμοκρασια απο 12 εωςΖ8β· ο ° ο 4 Ἀνατολή ἡλίου 7.81' - Δύσις 8.51' “Ετος 1280ν
5 Ι ε 5 | ,
Λακωνια αμερικανικη Π90βλεψε
| 9 ~
κυνισμος εκλογών
| _Γραφει ὁ Μελέτως Τζαφἑρης* _
ΜὡΜΜΜΜὡΜ συ ν ο Η ιιολιτικι-ι λογική λέει ότι, στήν παρουσα φαώΜηα δ Μ Μ ΜΜΜ ση, ή Κυβέρνησις δέν θέλει έκλογές, αφου δέν
Μό ώ ΜΜΜ* έχει ένδιαμεσσ κρίσιμο σταθμό μέχρι τό τέλος
Β τήν Μ ί ' ' ξ ε ί ί ξ ί έ της τετραετίας. "Εχει να όλοκλη ρὡσει ένα δεΜ ώ” Μη για τήν Μ τής Μ Τα Ψ1Κ1Εθ8Κ87 η  και ο Λευ κος (Μαθε δομένο κυβερνητικό πρόγραμμα. Μαλιστα, μέ
ΜΜΜ τό αναμενόμενο από τήν πλευ ρα της <<κούρε
ΜΜΜΜΜύΜΜὴη
Μό κ. ΤΜ ΜΜΟ Μ ο· Μ
μΜΜωΜὰπΜ.
ΜωΜωΜΜω
ωΜωΜωΜΜ
ΜκΜΜΜΜΝΜώΜ
ΜΜαΜΜαΜ
αΜἡΜΜΜΜ.
ΜΜΜΜσΜΜΜΜώ
ΜΜΜΜΜώΜΜ
ΣΕ ΟΛΗ τήν διαρκεια τής έπταετούς σχεδόν κρίσεως πού βιώνει ή
χώρα μας, οἱ ΗΠΑ έχουν διαδραματίσει τόν ρόλο ένός συνεπούς
συμμαχου, πού παρεμβαίνει στό
ανώτατο έπίπεδο μέ κεντρικό τις»
να τήν διατή ρήση πολιτικής καί
δημοσιονομικής σταθερότητος,
τήνπροώθηση γενναίων μεταρρυθμίσεων καί τήν αναγκη έλαφρύνσεως τού δημοσίου χρέους. Πολλές φορές, είτε έμφανώς είτε παρασκήνιακα, ή Ούασιγκτων έχει
αναλαβει διαμεσολαβητικό ρόλο
μεταξύ Ἀθηνών καί Βερολίνου.
<Η χθεσινή διαρροή από τόν
όργανισμό Μετρώ τών ε-ΠιαἰΙε
τού έπί κεφαλής τής προεκλογικής
έκστρατείας τής Χίλλαρυ Κλίντον,
Τζών Ποντέστα, φέρνει στό φώς
καί μία αγνωστη πτυχή τής αμερικανικής έμπλοκής: Τήν προσπαθεια πού έγινε τό περασμένο καλόκαίρι να αποφευχθεί ή ρή ξις καί να
ύπογραφεῖ συμφωνία μεταξύ τής
<Ελλαδος καί τών πιστωτών της.
Στίς 8 ῦΙουλίου 2015, τρείς ή μέρες μετα τό δημοψήφισμα στήν
Έλλαδα, ὁ κ. Ποντέστα, πρώην
κορυφαίος σύμβουλος τοῦ Προέδρου τών ΗΠΑ, Μπαρακ'Ομπαμα, δέχεται ένα ε-Πιαί1 από τόν
Τζέφφρυ Ζαιεντς, έπί κεφαλής
τού Οἰκονομικού Συμβουλίου τών
ΗΠΑ. Μέ αύτό τού έξηγεῖ τίς κινήσεις πού έχει κανει προκειμένου ὁ Ἀλέξης Τσίπρας να κατανοήσει ότι «μπορεί να έχει τίς πολιτικές “έπιταγές" του στό έσωτερικό, αλλα τό ίδιο έχει καί ή
Μέρκελ, καί πρέπει (ὁ Τσίπρας)
να παρουσιάσει ένα αξιόπιστο
σχέδιο μεταρρυθμίσεων». Σημειώνει δέ ότι έχει κινητοποιήσει
Έλλη νοαμερικανούς, από τόν Φίλ
Ἀγγελίδη έως τόν Μαικλ Δουκακη, προκειμένου να έπιτύχει «τό
Σχέδιο Α, να ύπαρξει μια συμφωνία (Ελλαδος-“θεσμών”)».
Λίγο αργότερα, τήν ίδια ή μέ ρα,
ὁ κ. Ἀγγελίδης μέ ε-ΠιαἱΙ του στόν
κ. Ποντέστα, τόν εύχαριστεῖ για
τήν έ μπλοκή τού ἰδίου τού κ. 'Ομπαμα στήν έλληνική κρίση καί τού
έπισημαίνει ότι «αν δέν ύπαρξει
συμφωνία ΕΕ-<Ελλαδος, είναι σημαντικό να υπαρχει ένα Σχέδιο Β
για τήν σταθεροποίηση τής°Ελλαδος», για τήν «ανθρωπιστική βοήθεια» καί τήν «σταθερή μεταβαση
στήν δραχμή».
Ἀπό τόν Φεβρουαριο τού 2010
καί τήν παρέμβαση τού τότε ύπουργού Οἰκονομικών Τίμοθυ Γκαιτνερ στήν Σύνοδο τών (37 για αποφυγή έλληνικής χρεωκοπίας, μέχρι τίς πρόσφατες συστασεις τού
κ. 'Ομπαμα πρός τήνἈγγελα Μέρκελ, ὁ Λευκός Οἶκος διέβλεπε τόν
συστη μικό καί γεωπολιτικό κίνδυνο από τυχόν (3τεΧίί καί εἰργαζετο πρός αποτροπή του. Τυχόν αποχώρησις τού ΔΝΤ από τό ἑλληνικό πρόγραμμα θα αφαιρέσει έναν
σημαντικό σύμμαχο ύπέρ τής μειώσεως τοῦ χρέους καί τών χαμηλοτέρων μελλοντικών πρωτογενών
πλεονασματων.
°Η Ἀπελευθἐρωσις
τών Ἀθηνῶν
Τί έγραφε «Έστω» για την 12η ῦΟκτωβρίου 1944
Ι-Ι 12η 'Οκτωβρίου είναι ή μέρασύμβολο για τήν πόλη τών Ἀθη νών
καί τήν ἱστορία της. Παραπέμπει
στήν 12η 'Οκτωβρίου 1944, όταν οἱ
Γερμανοί αποχωρούσαν καί ὁ λαός ξεχυνόταν στούς δρόμους πανηγυρίζοντας. ῦΕξ αλλου, ὁ σημερινός
έορτασμός έχει καθιερωθεί ἐπισήμως καί πραγματοποιείται ανελλιπώς τα τελευταία 71 έτη.
°Η «°Εστία», ή έφημερίδα πού
βίωσε τήν φασιστική βία περισσότερο ίσως από καθε αλλη έφημερίδα τών Ἀθηνών, έπιλέγει να
ανασύρει από τα αρχείο της ένα
μνημειώδες κείμενο, τό ὁποῖο
δημοσιεύθηκε στίς ΙΖ'Οκτωβρί
πο τα γεγονότα, αναδεικνύει τούς
πρωταγωνιστές καί τίς αθλιότητες τών Ναζί λίγο πρίν έγκαταλείψουν τήν πόλη. Δίδει απαντήσεις σέ έρωτήματα πού έχουν απασχολήσει τήν έρευνα, αλλα καί σέ
όσους έπιχειρούν τήν αλλοίωση
τής ἱστορικής πραγματικότητος.
°Ιδιαιτέρως σέ αὐτούς πού, .. ανεκαλυψαν προσφατως ότι ή Ἀθήνα
απελευθερώθηκε στίς 12'Οκτωβρίου 1944 καί έπαίρονται πώς
ἑορταζουν τήν απελευθέρωσή της
τήν τελευταία διετία (!), προβαλλοντας, κατα κύριο λόγο, τήν αριστερόστροφη πλευρα τών πραγματων. Ύπαρχουν ωστόσο τα τεκμήρια, αδιαψευστοι μαρτυρες τών
ωΕγραφε ή «Ἑστία» στίς 12
'Οκτωβρίου 1946: «Σαν σήμερα
ακριβώς, πρό δύο έτών, ή Ἑλληνική πρωτεύουσα έώρταζε εἰς ένα
αληθινόν παραλήρημα ένθουσιασμού τήν απελευθέρωσίν της,
έπειτα από 3 1/2 έτών έχθρικήν
κατοχήν, αφανταστον τυραννίαν καί δοκιμασίας καθε είδους. =Η
απελευθέρωσις όμως τών Ἀθηνών
έχει καί μίαν προϊστορίαν έντατικής καί έπικινδύνου ἐργασίας εἰς
τα παρασκήνια, από τήν συνεχή
απειλήν τής Γερμανικής θηριώδίας, προϊστορίαν ή ὁποία δέν έγινε
γνωστή από τόν πολύν κόσμον καί
ή ὁποία έχει πολύ ένδιαφέρον».
Ζ ου 1946. Περιγραφει μέ λιτό τρό- γεγονότων. Συνέχεια στήν σελ.4
Σ ί Τ” ὁ ί
ημερα ης ημερας
ΓΜΜ 5 | ο ~ υ 2
ΜωωΜ, Εγω αγαπω εναν τυπο...
Για «κουρεμα» του χρεους καί μετα έξοδο από
τό εύρώ γραφειἡ γερ- ἩΜΜ ΜωΜω.ωω ΜΜΜΜΝ ΜΜΜ”
μονική <<ΟἰθννΘ'ῖ», ἐόν Τό ΜΜΜ*Μ ΜὴΜάΜΜ ΜΜΜ “τω .ωΜωΜωΜ
ΔΝΤ δέν συμμετάσχει ὡΜΜΜΜ ΜΜΜ ΜὴΜμωὡΜω ηΜΜωΜΜ
στηνσυμΦωνισ- Μ·  Μ ω·Ἡ ως” Μ Μ Μ.ἶπῆ Μὴη=ΜΜΜ ηὴΜΤΜ
ἩΤΜ ΜΤΜΜΜΜ Μ ωμΜΜωωω Μ Μ· κ Μ· Μ 'ο
ΜΜΜ ΜηΜω·ω "ΜΜ““ ωΜΜωΜωῷ ΜπὑΜἩΜ
Συμφωνία για ἐνέργεισ Μ ΜΜωω ο ω Μ ωΜΜΜὴ Μ
καί τουρισμό μεταξύ “ωῳΜωμω Μ "ΜΒΜ ἡ Μ" ΜΜωωΜ
Ἑλλαδος, Αίγύπτου καί ω_ΜωΜ "Μ“Μ Ἡ" ΜΜΜ
Κύπρου. ΜήνυμαΤσίπρα ΜΜΜ*ΜΜ “”ΜῆΜΜ ήΜωῆΜΜ
γιατήνΣυνθήκητῆςΛω- ΜΜΜΜω ΜΜλΜΜΜΝΜ ·ωωωωω ωωΜΜωωΜ
ζαννης. ως ωΜΜΜ πω ΌΜἡΜΜ ΜωωΜΜ
ωωκωω·ω.ωω ΜΜψ“ ΜΜΜΜΜΜ ΜΜψΜ
Μ ΜΜΜ ”ΜΜ“" “ΜΜΜ ϋΜὐ ΜἩΜΜΜ
“ωσπῳωωω “Μό Β ¦ “ώ ωωΜωΜω ΜΜΜ“Μ
Γιατίό Ρώσος Πρόεδρος Μ Μ Μ *Μ ωΜω|Μ'Μ ΜΜΜ ω”ΜωὺΜ
ακύρωσε αίφνιδίως τήν Μ
προγραμματισμένη επί- ω Μ ἡ  _°ΜΜ$ Ἡ Με Μ
σκεψή του στό Παρίσι. °ω'"'"”"ϋ Μ Μω ° ωὺ ”ω”. ω ωΜωωΜωω
ΜΒ "ΜΜΟ" '·"| '""ω "'ῦ ὰ"'Μ""Μ"" ΜωΜΜψΜ
Μω.πωωΜω ωωωΜΜω Μωωωωω ΜΜΜΜ
ΜΜΤόΜήΜ ΜΜΜΜΜ ΜωψΝΜή ω Μ
¦ 2 ΜΜΜΜΜ ωωΜΜΜ Μ Μ Μ%ΜΜ"
ΜΜωκΜἩω ηΜΜΜΜ ΜωψΜΜω Μ Μ
 ΜΜΜΜ ΜήΜΜψω 'Μ
9 '7110 70"”
μα» του χρέους, έκτιμα ότι θα μπορέσει να κεφαλαιοποιήσει πολιτικό όφέλη. 'Ο διαγωνισμός
για τίς τηλεοπτικές αδειες μπορεί να αποδώσει δημοσκοπικα καρπούς, αφου ή Κυβέρνησις
θα έπιδιὡξει να είναι στήν εξουσία στίς αρχές
του έπομένου έτους. 'Ο έπερχόμενος «ανασχηματισμός» του 'Υπουργικου Συμβουλίου είναι
ένα έπίσης μήνυμα στήν <<πολιτική αγορα» ότι
ό Πρωθυπουργός θα έξαντλήσει τήν τετραετία. Ταυτοχρόνως, ή καλλιέργεια κλίματος ότι
εμείς ως «αριστερή Κυ βέρνησις» ήλθαμε να διαχειρισθουμε τήν σήψη καί τήν παρακμή πού
δημιουργήθηκε τα προηγούμενα 80 χρόνια
έκτιμαται ότι μπορεί να ενισχύσει τό πολιτικό
δίλημμα στούς ψηφοφόρους.
Τήν ίδια στιγμή, σύσσωμη ή Ἀντιπολίτευσις
φαίνεται να ζητεί έκλογές χωρίς, στήν οὐσία,
να τίς θέλει. Οί επόμενες έκλογές θα γίνουν
μέ τήν ένισχυ μένη αναλογική, οί μεθεπόμενες
όμως θα είναι έκλογές απλής αναλογικής. Αύτό
ακριβως τό σημείο, ως πολιτικό δεδομένο, αποτελεί καί τήν αρχή των πολιτικών έξελίξεων. 'Η
"στορία διδασκει ότι ή απλή αναλογική εύνοεί
τούς μικρούς."Οσο μεγαλύτερο ποσοστό καταγραψει ό ΣΥΡΜΑ στίς επόμενες έκλογές ως
Συνέχεια στήν σελ. 8
ο Ύπερπολυτελές διαμέρισμα στήν Νέα Ύόρκη αγόρασαν ὁ Τζώρτζ
Κλούνεύ καί ή Ἀμάλ Άλαμουντίν. ”Οχι ότι περιμέ
ναμε νά αγοράσουν κανένα «τριάρι»Ι αλλά ως φαίνεται τό διαμέρισμά τους
σέ ούρανοξύστη έχει διαστάσεις...γηπέδου! Ἡ
αγορά εΎινε διότι βολεύει τήν Ἀμάλ, καθώς θά δι
Ο Ἡ έκφύλιστς τής ώχρας
κηλίδος είναι μία από τίς
χειρότερες παθήσεις τών
ματιών. Ἡ όρασις γίνεται
θολή καί ὁ πάσχων έχει
τυφλά σημεία ένώ μπορεί
νά οδηγήσει σέ τύφλωση. 'Όμως, τώρα ἐπιστήμονες από τό 7σραήλ ανεκάλυψαν ένα έμβόλιο πού
αποτρεθτει τήν τύφλωση,
καθώς μέ αὐτό έγχέονται
στούς ὁφθαλμούς κύτταρα τού έργαστηρίου τα
ὁποία μπορούν νά αντικαταστήσουν τά κατεστραμμένα κύτταρα Ἐάν
οί μελέτες στεφθούν μέ έτιττυχία ή έπαναστατική
θεραπεία θα έφαρμοσθεί
έως τό τέλος τού έτους.
Ο Είναι μερικές είδήσεις
πού προκαλούν θλίψη
καί θυμό! Όπως ότι έως
τό 2025 σέ όλον τόν κόσμο 268 έκατομμύρια παιδιά ήλικίας 5 έως 18 ἐτῶν
θα είναι ύπέρβαρα καί 9]
έκατομμύρια παχύσαρκώ
Θλίψη διότι τό τί γίνεται
τό παιδί ὁφείλεται στούς
γονείςΙ αραμιλαμε γιά κακή διατροφήΙ καί θυμό διότι ὁ αριθμός είναι τόσο
μεγάλος τήν στιγμή πού
ή πείναστόν πλανήτη θερίζει. Όσο για τήν χώρα
μας. εάν τὁμάθει ή Νέα
νησις, θα μας «κόψει» κι
αλλά καί θα μας λέει καί
ότι μας προστατεύει από
τό «κακό»...
δάξει στήν Νομική Σχολή
τού Πανεπιστημίου Κολούμπια Ἐπί πλέονΙ στό
κτίριο ύπάρχουν κέντρο
εύεξίας μέ ΡἰΙατεε καί δωμάτιο μπαλλετουΙ αίθουσα γιόγκα σάουνα καί
χαμάμ καί αλλα ὁπότε
θά κάνουν καί τήν γυμναστική τους.
Ο Σέ νοσοκομείο τών
Παρισίων ανοιξε τίς πύλες της αίθουσα μέσα
στήν ὁποία οί τοξικομανείς θά μπορούν νά κάνουν σέ καλές ύγειονομικα συνθήκες χρήση Με
κωτικών σέ ένέσιμη μορφή, πού θά φέρνουν οί
ίδιοι! Ἀνάλογες αίθουσες ύπάρχουν σέ Γερμανία Αύστραλία Καναδα ίσττανία Δανία Λουξεμβούργο. Νορβη γία.
Όλλανδία καί Ββετία.
Ο Ό Ομπάμα είπε πώς
στόχος τής Ἀμερικής
είναι νά γίνει αποστολή
ανθρώπων στόν πλανήτη Ἀρη μέχρι τό 2030,
μέ ασφαλή έπιστροφή.
Άραγε μπορούμε νά συμμετάσχουμε; Διότι όπως
πανε τα πράγματα στήν
Ἑλλάδα πρέπει νά δούμε
στό μέλλον πού θά μετακομίσουμε...
°ΗἙστία
καθε πρωί χ Η Ου
στήν ς . - _::;τ
' _ΒηΊΜ Μ
πορτα σας` ε ΡΜ .Η ἐκ ή
Μέ ένα τηλεφώνηΜ στό 213 0470670
Με Μαθε ἑτήσια σιινδρομή. δωρεαν όλες
οί προσφορές των Μαλοιμ›ροῦν μὲ τήν ΕΣΤΙΑ