Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
«ΤΡΕΧΕ|» ΜΠΔΓΡΔΦΗ ΔΡ|ΣΤΕΡΠΥ ΜΠΑΚ Ο ΟΛΥΜΠ|ΔκΠΣ
"ΠΜ" ΜΔ" κι" ΜπΕΜκπΜ β.:
«"^Ρ^ΜΕ'» >“ . Τ Ρ Τ Τ Η
  Η!) )ΎηΜιιωΜ η ωωω.η¦ ΗΜ “τ (ΜΜΜ/τ Μαη/Μ χ ΜΙΝΙ |ω·/ωι1τψΜι Σω. 5
"ΜΙΣ ΚΜ "ΕΛ ο  ϊ “  > Τοπ “0853ἘΞἔἑἔ
2? 'Ι Ι· . ' Ξ · ι  τηνκυρ·ακη
Το .η τιωιχνίὁΜ Η») οτζὲνΕη τα) “γε Ξ ν η .2 _; έ ; υ : .
'ο την 7.ΗιΠτ Η)! ή στην ΕτΊῆὡδο Σ ἡ. 4,8 .  ¦. “Ό .· μ > · ρ· · . :  
ΣτοΙχΗΜΑΠκΗ &
Β ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑρΑεκΗΝωκΗ ΕΦΗΜ£Ρ|ΔΛ
Μ « ε
ΜΝ ιι "Ν 7
οκΤΩΒΡ·ω`2ω6° Χ χ · ¦
>> - η ¦ ' - Ν
-_ ( " - <  ἔ;Ενσ 6ιΠλό στο = 
ΕΞΑΔΑ Με ΗΜΙΧΡ0Ν · “ Θ Ι] ημίχρονο ΠΟΠ > ; η - ; - - _
28.46 απόδοση έβγαλε την κυριακή
  η Πέρσοαν5ημίχρονο το Σόββοτ0.
η · Απ · Γε ΝογΝ ~ κ  _ Δ
ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ - Δ ~ κ έ· Ζ 0 .2 ε 2 ὲ
! _ - Ι
τ· η Μ ΝΝ? 
Ο ” 7έ  _!.__ἔ·
«« η ' - Β κι “Πιτ~'“` _
Ο ' Μἑ` Ξ _ _/_`___
_ 5 ΤΡΙΑΔΑ ω - ·' “
έ έ “ ~ έ ΜεΜ@ - 
 αν “τω/Μ
ί¦ @ Ι Ο! 35¦ΔΔ
 - κ 7 Σω. 11-23 ΕΠςιληθεύΙηκε η βασική
· Πρόκιοη το ΣΟββοτο
ΝΕΠ ΜΜΜ...
μ 3 Ε Λ· κκ· ' :ΜΑΜ
β να·
^ | | | 77:“.τ7τ““=ῖΤ::”τ7ἴἴΎὰὲἔ ῆΕΤἴτ- 
' ν Η" ° ·· “ΤΜ Μ: Τ “Ό κτ ἐὰν ·-»_,;
4 · · ητρΟ τω ρ ' |'“ 
Εμ"¦στοσυνησΪΟ κ'ν7 ρ Ἀ_^ _ ρ _“Μ___ςτ __/
ἶ““ῖ? “ἄΞ::°Ξξ;:%ΞῖΞ- εΣκΛΣΕ ΚΜ
.χ-ὴτ-. Ι ©ῆμ_ _ ὶ ν . ω`·:« μ Μ Η · Ψ --· Ν
τογ κοΛοΡΑΝΤ0
““““-7ἶ“7`7ἶ“ἶ , 7 “ ` ”__ 77 η η _ 7 ή' Η ' Δ ῦ `__““““ _ ~“ ` “Ϊ `“““ η' Πλήρωσε με 
Μ ΑΕ · ·-$ πΑΞιΑΝΜΝ
θέλει να έχει Ο ΕλευθερόΠουλοςπἶΠΑ4
τον ελεγχο της δινει" οσγῳγη ; · έ, ι 'η'
σερΒΙκΠςσγορσς στον κοπο.... Ε ,¦,./.¦..¦“.¦¦¦¦¦¦.“;ΗΜ