Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
- Μη Μο- της:: ·ηοπουν Μου ουνοτο Μ· 0ο
η πρωην" πτη- ττηη... Μι"
Με' Η" ° °ω“" .ΜΜΟ ω ηἙ=ἔν Η “Μ¦Μ|¦"” · ο' 'ΜΡ ηΜΜινο ΜΜΜ έτοιμο· ντο οΜκάνε' τη' °ρχ'| στο οΜΜ|· “ “¦¦°' ·ἡΜ Ἡἑ°' °Μ==° Μ" ο _
¦"ς Με" 2 9 . αν .¦ Μ ° ἔ°' ω Μ ΜΜΜ: σο οηομΜ:ος ·ἰνοΙ
  | "ως 'Μ “ως ΜΝ ΜΜΜ ΜΝ _
- “ΜΡ το· ον ΜΜΜ· νο
Με' το' ο Που" Μ την ΜΝ. γω" ΔΗΜΟ: ·Ξὲου Μου ΜΝ Εοκ·νηοουΜ "Φ
η" :"°Ρ ο :Μ·οοΜυηος ΜΜΜ 0ο του ΜΝ Μ τι ΜΜΜ· Μυμη·οκος ο 'εχω Ν ·ρΜἔη=ἔυΝ· η
' -  σώσε· χρονο. οΜο είνα ΜΜΜ ν απ'το σα ΜΜΜ με Μ το Μισή ηΜν ` "". Η Η" Η ·
Δ/ντ η ς ' ο ' Ν "(° Η α Ι 6 " ς Μς ο σηυμηιοηος οηομη αν μηοΜ' τους.. οΜ- του :ηονουηη. 'Π Ό” παθω "Ύω" "ω” "Ν"
ΔιευοΜης ΜΜΜ: Ποσα ΜΜΜ! Ι 30 Ε νο 'καμένο' ΜηΜ οσο τον Ακουω” Ψ "Με" το ηουμο μασ το μοτς· ΜΝ Μο· ~ “
ΤΡΙΤΗ Η °ΚΤΩΒΗ°Υ 20” Ο ΑΩ. '8080 ,
χ. ΠΜ Μπάτης
Ν κι κυρΙοΜς ΜΜΜ
* Μυηος ησνηνυΜζουν μ·
` τον κόπο πωπω το <
 “ω" "Μ /
πιο· :τη τα"
Σκοοεο χθες Τοοοσίσης
Ω'. με ΜΜΜ” το· ΣτοῷυΜοης
(81'. με εκτέηεση ΜΜΜ
Δυο ονσνκσστ·“ς οηηοντς ως το το' (ΠοηοστοοοηουΜς 7'.
ΤοοοσΕοης του ο Μ·ΜΜτ·ηη συκωτι με 6886 μηοη τον
ΜΜΜ ΜηοσοΜυΜ γιο ηοΜηονω οηο ΜΜΜ" ηεητο ο
ηοηηο Μο" στη μονοηυτοοη
σ·οοηο·ο=ηςονομε- 6 `   
'ΜΗΝ Ο ΜΠΟΝ κοτοηηηττ·η μοτς
“ΜΜΜ Ο" οηο τον ΠΜ ΜΜΜ·   
η ΜΜΜ ένος ο Ωσηε· το ΜΜΜ σ ησηυητ·οος το· η ' ' '
ΚΗ· ΝΝ" ΝΝ· ο Κο· κοστηοτ την ομοσο μοτο τις _
ΜΜΜ· το μοτς με ονοποστι“ς ΜΜΜ ηου πωπω" κο· στο ·Μο των" Μυ το τμηΜτο υΜοομης
τη ΒΜΪσ στο το "μμε ·μ“ο χω των του οηυμη·ομου Μακ" ·νο Μηοο ρουτερ
ΚσΜστοτη Η! υυΧσΜἱο
"°¦""°ω πῶς ο· Μ·- υ Μητ- με υητοονΜυ.
οοΜτος. ηου Μοτσυνη. κοστ'νισ. πτω_ _ ουωτσυσον ως τζἱοη¦ Κυ ο·οηο ηοΜοοΜυΜ
Με οητυ·ε·ος Μου· το 0-2 ο :το0υη·σης το· με οΜκηΜη... 'Μα "Ν .πω ¦°¦ ω ¦¦“¦"κ 'ων 3, “Φ
συσκευη ντο νο Μισο· την μηοηο οησ το ο” του Ηητοογηου. ω". 'ω Μ. ¦ῳ"°ων "ως . ¦"Μ¦
ηου Μοητ νο οκτοΜοο· Μ Η "“¦°" ΕΜ”... “ω "Μ ω”... ¦¦ θα”
ΜουΜυ. νοτΜΜν τους στο ·ευτοο·Μ “νομονο οηΜεουν την ντοτος. ηυηον·οννης› ο ο σοηοΜνωνΜἰ Μο·- π·ηος στη Μο· Ηοσοἰτης
ηοσ€ο τους. ση- ο'. Μπος Μονος. απο κο·
μ·ουσνώντος ο· Μτοι - Μηπως Μο ησηο'ιτος οηηο νουν στην Μη” το τοΜυκο· έσοδο τα 8ηΜ ·νσομον·σης.
¦Μυοοἰο
τω." η·
οηο τον Χομπυ
ηου ητον ·ηοντο
τω.. οτσν η
εον·κη μος τον
τοτ·οοτηΜ
ΑΚΟΜΗ:
'Ποιητῶσ·κ σον τον
Πῶηη. τον Μνοοινο. τον
'ωοννβη. τον "ωτοΜυΜ. τον ΜμηΜΜυΜ.
ηου ιονουν κοο·τοο στη
:ουΜο ΗΜ
Μο... ΜΜΜ
Μη που
ηΜον ΜΜΜ· ιο·
τους κτ". ΗονΜη. ΑνοΜὐτοο
στο ΜΜΜ
ΜΠΝ0ΔῖΗ!
ΓρἀΦ£· ο ΔΙ°Ν'£Η¦ ΠΕΛΛΗΣ (°£·Ἡ6° '5)
Η Ε"|ΚΑ'Ρ°ΤΗΤΑ με τον ΔΗΜΗΤΡΗ
ΔΗΜΗῖΡ|°Υ στη σ8Μ6ο 8
¦'· Ι8Ι·ό"βύ της η ¦'Ω¦" Β' Ε'ΗΙΚΗ¦
"Η °ΞΜΛ'Α
Μ". “Μ τον ηη εΞΗ
Νῇ“ἔ_ἔΉ2 Β'ΡΒΜΗ :ΠΙ
°°' :ΜΙΛΑ το
Η ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ πΑ·ΡΝΞ·
'°Υ¦ ΔΙΑ"Η'Ξ¦ ηΜοη=τ¦
¦ΗΗΕΡΗ ¦ῖΗ
α"Ω"|λ "Ω"
ΜΡ|!Α'ΩΝ»:
ΜΜΜ ΜΜΜ τω ·ννυημτνη ΜΜΜίο ο·
ως ως οιοονσνΜκ της το· ο· απο" 'Ξηηηνος
ρω" (Κορομηηος. Ποντος. Μς το· ΜΜΜτοου· οιῶτοντο· νο οιοηᾶΕουν τις ο·οσνονῶσ··ς
Μο Μτνηοντο· οηο τη ΒοοΜΜνη. σου· Μι ον
'τοι υηοΜω·ουν νο μη ΜΜΜ οτο ·ηηην·το
ηΜτο·ηημο ο εν ΜΜΜ των οριστούν οΜΜουν τον 'στον τον ο·ο·τητών το· της στοοης
Μο ο· ΜΜΜ" οητνοντ' τους η το!
Μ Η°'Π|¦:
Δον έχουμε ΜΜΜ
βΜΜΜ 'Η
την ΑΕ'
|" ¦|"|ΒΕ "Μ Ἡ" .
Η" ή μη_ Ο"°Π"'°πΗΜΜΠ°β"χ ἑ:====;= Μ" 4 ἡ νηοων τον ο·ηητ·τών οι»
ο "”' . πονούν. ουκ” το τον
7 Μπρικ. Μο τοπ· Μ | δ Κ τινα· κουκιά· τομ".
χ; _ ΜΜΜ Μ·ττη ΜΜνῦς της λ τ·ομου ΜΝ ΜΜΜ
·  ΜτηςΜὐς· η ησΛν #
ΚΜ ΔΗΜ!! σου  .
ΜΗΚΗ· Η ΠΜ Μ ΜΒΜ ο Ἡ οηοντηοο ο ηοῶην σμοοηονοτον Μη ο Η ΜΜΜ· τη: στομα τοπικα ηονονΜτης
ΠΜ! ΜΜΜ! Ξένου στην Λε! _ ποννοηης ο· τούτη" ον στο
Ἡ 'Η' Ο! Μ"κ Μ ΜΚ μυοΜ του "να η ΜΜΜ 
φον. “ “:Μ'
ΓροΦε· °ῖ“ “ΖΩΝΗ Ϊ°' ΦΩΪ°:“ ο Γ'^ΝΝ"! Φ“'ΞΡΗἰ (°εΠὶ
δ” '2)

Τελευταία νέα από την εφημερίδα