Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 ”Τ ' Ϊ 238 ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΗ ΠΑ ΤΑ Δ|ΛΡΚΕ|ΛΣ ΤΗΣ ΗΛ Η
ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΛΑο ΤΟΥ
ι Η 80"" ΦΟ|Η0Τ|ΟΡ|ΗΗ Σ
"ΕΡΑΣΕ Α"Ο ΤΗ" ΕΣΟΟ"|Α
  η Π | Ν Η 2_· " 
Μ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΝ ΤΩΝ ΠΑΝΑΒΗΝΑ"κΜ ΜΝΜω:ω8 ΑΡ.ΦΤΜον28Μ ΤΜκ:ι.εΜ “Τ  ΟΝ"
·!:'; Ο ' ¦'-'·:?¦ ΑΩ
“...“_` _. ΚΙ., ·___
. . - υ · Τ. ·
!": ' Δ'·.··>
0.000 ΜΗΤΣΗΣ, 3.000 «ΜΜΜ ΜΜΜ» ΚΔ' ΣΧΕΔ0Η 3.000 ΤΑ ΜΕΤΜΠΑ ΤΑΞ|Δ'Λ 00ΛΔ0'Τ _ .
00Υ 0Α ΑΝΑΖΗΤΗΣ0ΥΗ Ε|Σ|ΤΗΡ|0 ΕΠ' 0ΛΛΑΗΔ|κ0Υ ΕΔΑΦ0ΥΣ ΠΑ Τ0 ΜΑΤΣ ΗΕ Τ0Η ΑΓΙΑΞ ··
__-..·|·__. ' Η _ ¦ . ° .
'Λ~ Τ. Η" ι Ν·`·¦
'9 · ·“"”
.- . .>¦ Έ: - .ΓΑ .ϊ“ ὶ·ωᾶΒΊ · .' Α δ Τμ “ΔΤ-ΤΤ ” σ ^ ·~^> _;'“(;ἱ Ρ Τ'. “ΤΤ : $ῆΔ 
Τα" Ί Τ- ¦ ν· . · _ . Ξ Τ Ρ` δ 'ω ·
Η Ι: . Ο :- ' Τ _ β π Ι ' · ···€ζ ή “
. . ΓΑ :` --:· ···· · _- Ο Η _· ἔ- - - ` : -·
, - · χ Ο κ ··+ . ·_ . -· το·
Η - - ” ή
Ψ ΣΕ ΑΜΠ" ΓΡΑΜΜΗ Η ΠΑΕ Με Τ" ΜΟΝΗΣ" ΤΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗ" ΟΜΑΔΑΣ ΠΑ ΝΑ ΒΡΕΒΕ|
 . _ ¦ ς.ἱ'ΕϊΤξ/Ύ ·:`Τ _·“  +.`:Τ ;··ἶ μ Ή, ······ῖ.“ · υ η· Ο· Χ  7 ΤΣ0Τλεκτικὐ ΜΜΜ ΠιΜΨ“”“ -· . ` 'Δ _ · “Η . Η· Ι.~.' Η ~ 2 . ι
0Μπ00Ξ5ΗπΜ8οΜ“ΜΗ@ἔἔἔξ@Β Ξ· .Ρ 'ΝΠ ΜΜΠ|Τ(`“ ' "ΤΤ
|····· Ι
_ ωιΦ“ΑεΣ πω:
Ο ΑΗΕΠ|ΟΥΜΗΤΟΣ, Η ΕΜΠ'ΠΟΣΥΗΗ ΣΤΟΝ ΤΡΑΜΜΕΗΟ. .. Τ Ν|κ0^0Γ|^ΝΝΗΣ
_ μ Ί ΑΡΗ' ΝΑ ΤΟΝ ΑΦΗΣΟΥΗ ΗΛ ΚΑΝΕ' ΤΗ ΔΟΥΛΕ|Α ΤΟΥ Β ·
ἶ-ζἑἑ# γ_ κΑΤ Η ΑΔιΑΤιΡΑΤΜΑΤεγΤΗ ΝΤΑΤΗΣ"... "Μ" "ΜΜΜ" "Μ"
Μ ιωΗω «ΚΑΒΑΡ0 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Μ' 50-50 © ^· Μ"^κο^'^Σ
3 33 . - - _ Δ·ΑΤΤΗΣ·Α ΣΕ ΜΑ ΤΑ ΜΑΤΣ» Το "ΜΜΕ
Το ΜΕΜ"" ΜΒΜ
ΚΑΙ ΤΟ ΗΡΑ 20" - ΠΡΟΤΑ0ΛΗΤΡ|Α # 
Η «Ο» ΠΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΟ" ΜΗ0Σ|0|Ἡ'0Η
ΑΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: <<ΠΡΟΤΟΠΟΡΟΤΗΕ ΞΑΝΑ» 
ΟΕΜ. Η|χΜΟΠΟγΛΟΣ: «ΚΑΤΙ Δ|ΑΦΟΡΕΤ'ΗΟ» 
,, ^ - Η
Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕ| ΠΑ ΤΟΝ.
|ΔΑΗ|ΗΟ Δ|ΑΔΟΧΟ ΤΟΥ ΜΑΗ( ΠΕΠΗ
οΣΑΠΡΕηεΤκΑΞεΡΗεΗΜο..ΑΜΠ Ο Ο “ ζ.. Μ
Τ0Υ“ΤΡ|0ΥΛΜ0Υ“00ΥΗ0|ΡΑΖΗ00ΜΕΣΥ00ΣΧΕΣΕΤΣ ρ ~ Η
 < ν ΜΜΜΜΜΜΜΜΜ
Α “Δ ΜΜωΜΜΜΜιΜΜΜ
Π. κΩΝΠΑΝΤ|ΜΔΗΣ .
Τ'ΜΜΤ"!·Μ3 · '
ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ Μ' 0 ΗΟΕΡΤΚ! 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα