Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
]]-'0-20]0 Ο
Μ ακου»
Μ Α. ω
(ΜΜΜ)
Μ λ Μ
ιιειεΜο
ςΜωΜ›
ΕΣΤΙΑ
ΕΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
ΜΛΜΜΣ: Τοπικές βροχές καί
σποραδικές καταιγίδες στα δυτικα, κεντρικα καί βόρεια μέ σταδιακή βελτίωση από τό
απόγευμα. Άνεμοι νότιοι μέτριοι καί τοπικα ἰσχυροί. 'Η θερμοκρασία έως Ζ8β.
Τρίτη 11 Όκτωβοίοο 2016
Φιλίππου αποστόλου εκ τῶν επτα.
Θεοφόνους όμολογητου του Γραπτου, ἐπισκόπου Νικαίας
Σελήνη ]] ἡμερῶν
Ἀριθμ. φύλ. 40578 | Τιμή ],50 θ
Ἐρατοσθενους ],Τ.Κ. ]]θ 85, Ἀθήναι, ίηίο@οειιεηοννε.ατ
Τηλεφωνικό κεντρο: 2] 8 Ο] 70400, σας: 2] 8 Ο] 7040]
Καταχωρίσεις: 2] Ο 8220482, Συνδρομες: 2]8 Ο] 70870
ύ ό ύ Ἀνατολὴ ἡλίου 7.80' - Δυσις 8.58' ”Ετος ]230ν
Ι | | Ι |
Το ”9ατ0“Μ“β“ «Γ88Ϊ ΪΙῦ8£Κ» ΠΜ" "η”
| 5 | Ι |
τις επιχειρησεις | στο ντη μπαιητ
~ ~ Γ τ < · π
ραφει ο Ραφαήλ Α. Καλοβτωτης _
το Μ Μ Με'. ΜΜΜ «το κ τ Ξ δ θ ο ι-ι ελεγοΕΡΗ διακίνηση είδήσεων καί ίδεῶν μεΜΜτκ ΜΜΜώΜ σω του διαδικτυου είναι αναμφισβήτητα το με:
ΜΜἩἄΜψὡΜΜΜΝ“ΜΜΜ Ι | | Μ | Ι Ι ἔαλυτερο επιτειἔγμα του 2ἑουδαιωνα. Κα$αυτο
Ε ιοτι η αναρχη υση του ια ικτυου α αιρεῖ
ΜΜὡΜΜ ΜΒ Η σΌζητη 01€ Τα») δεν εγινε στην ΒοΌλη τήν δυνατότητα από οίονδήποτε επίδοξο δυναπΜ.ΜήώΜ στη να καταστείλει όλα αυτό που δεν του είναι
7 αρεστό. Αυτός είναι καί ο λόγος που οί χωρες
Μ” ή 'ω ὁ Μ Μ '8 ΗΧθΕΣΙΝΗ, πρό ημερησίας δια- ση μαντικωτερο, βημα στην κατεύ- Ειναι ακόμη η υἱοθέτησις μη- οἱ ὁπ0τες δέν ἀνή κουν σΤήν ΔυἩκή κουλΤ00_
Μ ω Μ ταξεως, συζητησις στήνΒουλη:1 σέ θυνση αυτή. Ειναι χαρακτηριστι- χανισμων πού θα διευκολύνουν ρα! όπως ή κίνα! καί! ἀκόμο ΠερισσόΤερ0! ή ΒΜό”. ι”Μ' ΜΜὡψ' ή ω έπίπεδο αρχηγών κομματων, ειχε κό ότι η περιβόητη υπόθεσις της καί θα προστατεύουν τούς πολίτες Κορέα δέν ἀΦήνουν Τό Διαδίκωο έχω θερ0_ οἱ
Μ" Μ ΜΜΜ ως θέμα «τα Φαινόμενα διαπλοκής Μειωσα λιμναζει για| μια δ|εκαε- και τους επιχειρηματιες, αλλα και χώρες οὐ πες δέν έχουν π0λίΤες! έχουν ὑΠη κόΜ .Μη Μ ΜΝ' ω' καί διαφθορας καί την ἑπιρροή τια, με την σχετικη δικη να ανα- τους κρατικούς αξιωματούχους, σας 'Η Δόση καί οί ελίτ της, από τήν αλλη πί“”'ω ωΜΜ”'· τους στό θεσμικό καί πολιτικό σὐ- βαλλεται εκ νεου προσφατως, λιο- οι |οποιοι επιθυμούν να καταγ- ωενσν! πολλά χρόνιο Τώρα! ως ἐλέγχ0νΤσς Τό
0°Μ "“' #,ω|." στηματῆς χώρας καίτηναντιμετω- πο τΟΌ)ΥεΥ0νΟἘΟΞ Οτι δεν ειχε νο: 78ιλΟυν|πεΡιστεΉκα δΕαΦθΟρα9 ΜΜΕ, θα μπορουν δι, αυτου του τρόπου να κα
ΣήΜ Με Μήνας Μ στίς πιση τους».Ἀν καί πολλα εἰπωθη- πως επιδΟθει μεταφρασμενο το Η διένεΡίεΨ Ολων @ν διαΎω· τευθυνουν καί τίς σκεψεις των πολιτών τους.
Μ #Μ" ο' καν γιὰ-ώ πρῶτο σκέλος) ὲωχιστα βουλευμα|στους αλλοδαπούς κα- νισμων,5για καθε π-ρομηθεια 8η- Όμως! ὁ Τόσο λωδ0ρημέν0ς κσπΠολισμός! πού
Μερα Μ Μ Μ Μ ακούσθηκαν για το δεύτερο - καί τηγΡρουμ€νους! Για αναλ9γο λα μ0σι0υ οργανισηου η Φορεα με: βασίζεται στήν οίκονομική ελευθερία, προυπόΜΜΜΜΜ ΜΜΜ κρισιμωτερο. Ύ0ενεβληθη περιπου προ μηνος Με 4ιαξικτυΟυ:με τ99π0 διἶΦανη θεση της ατομικής ελευθερίας, έσπασε αυτή
ή ότι ήΜΜΜ Με” ,Η λ. . , και η ζω] γιατη Ταχυδρομικο Τα· και αδιαβλητο. Η μειωσιε της πε· τους τήν αλαζονική πεποίθηση. Διότι ο καπιταΜ*ΜΜ Με" ή Μ .πο Ψ" 90ςητηἶιΞ στο κα' μιευτη ριο που αφορα σε υπόθεση ριττῆς γραφειοκρατιας. Ἡ δη μι- λισμός, όταν λειτου ργεί εστω καί στοιχειωδώς
ΜΜΜΜΜ Η ν(ἶβουλω ανα)ΞωθηΚἶ 98 ανταλἄα_ ἡ ὁποία ἔλαβε χώβαπΡό ὁΚΤαετία9 ΟΌβΎία= ὅπως τόνισε στίς πρΟτἀ· σωστα, αφήνει ελευθερα διαφορετικό συμφεωΜΜ”ψΜΜ Μή γηθκατηγ0ηωηὅαι ϋπ9ΨΎμω|ν .Υπάρχουν βεβαίως καί πλεῖ_ σ5ι93πΟὐ παρΟΡσΞασ8 ὁ ἀρχηΎόΞ ροντα να αντιμόχονται μεταξυ τους καί εν τεΜώΜΜ εν εν καίει εν· ¦ σο και αν,περιῖ στα ἀκόμη θεσμικά ἑργάλεῖα στήν της αξιωματικη9 ΑντιπΟλιτ8ϋσε· λει να είναι ο πολίτης-καταναλωτής εκείνος που
μεναν= ματαια= οι τηλεθεατεΞ και τ - τ › ¦ “ ως, Κυριάκος ΜητσστἀΚηο ἑνό£ απο ασί ει τί είναι αυτό που θα ο ο ασει.
Μ ΜΜΜ ήΜ ώ ἀΚβΟατἑ£ Τό πΟλιἘιΚό σύστημα πα· διαθεση του κρατους° εφ οσον ὁλόκληρωμένου καί αποτελεσμα- Φ ζ γ ρ
ΜΜΜΜΜΜΜ ρουσιἀσθηκε γιὰ μία ἀκόμη Φορά υπαρχειη πολιτικη βουληςιΞ και η τικοῦ συστήματος ὲσΜερικοῦ καί Αυτή η καπως μακρα είσαγωγή είναι ίδιαίΜὁΜΜΜ ή ἀνίκανο νὰ κομίσε, Φρέσκο λόγο τεχνοκρατικη επαρκειαηανα σέι- ἑἔΜερικοῦ ὲλἑγχου τερης σημασίας επ, αφορμη του κυριακατικου
Μ Μα ή· Μή. Η Μ ΜΜΜ καί καινοτόμες ἰδἐες γιὰ τήν κατα_ 0π0ιηθ90ν3 |Η αλλαγη του πλαισι- | ί Ι γ ντη μπαίητ μεταξυ των υποψηφίων για την ΆμεσοΜΜΜΜΜΜΜΜ πολέμηση τοῦ νοσηροῦ Φαινομἑ_ ουγιατο «πόθεν έσχες» βουλευτών 3 :ΗἙλληγικη Δημοκρατία εχεἙ ρικανική Προεδρία τα κυρίαρχα ΜΜΕ στην
ΜΜΜΜἡΜΜ νου τῆς διαφθορᾶ9 πού ἔχει βα_ καιυπηυργῶν¦φστε νἶ ειναιεμΦα- αγαπη απο γενναία μετρα'κἔι Βλλαδα, ααα καί στό μεγαλυτερο μήκος καί
Ο Ι · ι ι νης και η πηγη πΡοε ευσεωΞ των ε αρμ0σιμες προτασειΞ› που α ἀΤ0ς τῆς υσεως, απεφόσισαν 01]. τη εμα
ΜΜΜΜ θειες 'Μες στην χωρα μας' χρηματων καί η έςέλιξις των εἰσο- κτυπήσουν την διαφθορα στην ρί- χία αυτή έληξε ίσόπαλη, δίχως νικητή, εφόσον
- Μ της Μ <Η έπιταχυνσις της απονομής δη ματων καί των περιουσιακών ζα της καί θα δωσουν ανασα στην
 δικαιοσύνης είναι τό πρωτο, καί στοιχείων σέ βαθος χρόνου. οἱκονομία καί την κοινωνία. Συνέχεια στήν σελ. 8
Μ ΜΜΩΜ
ήνΜ ΜΜΜ Μω- β ρ ~ ~ ἐπ , , , ,
αγγελματα και ηλικιες.
~“πΜττΜτ Η σ ασια τ 'Ι' ι ε ου ΜΜ- 
- Μ Ο Μ τρια. μασ ἔναν 70χρονο
Μ· | | ρ 3| Μ μηχανικό! Ἡ τελική επιλοΜΜ°'" Μ” Κ π Α πτ ΠΕΠΜ- ΜΜΜΜΜ
Με”, Φωτ. 8 Ό Ο και Ο Ό Ο βρω
Μ ΜΜΜΜΜ
Μ :ι τ τ τ 3 τ ο τ Ν ς | | | ο Τό ωραιότερο έστια
Ευκαιοια για την Αθηνα η «θωρακισις» των ΑΟΖ · Ειναι αδυνατονναμην Τόσο Το.;κὁσμο“βρΜ
-ΜΜώ σοῦ δημιουργηθείή απο
ΣΗΜΕΡΑ ὁ“Ελλην Πρωθυπουργός, κ. Τσίπρας, έπί κεφαλῆς ἑνός
εύρύτατου έπιτελείου ύπουργων
του, συμμετέχει στην τρίτη κα
του παρόντος, τα σχέδια της για
εύρεῖες στρατιωτικές έπιχειρησεις στα έδαφη του ῦΙρακ καί της
Συρίας στην Μεσοποταμία. Άντι
της μέ την Κύπρο καί την Αἴγυπτο καί να προστατεύσει την όριοθέτηση στην βαση του Καστελλόριζου. Μέ τόν τρόπο αυτό, τα
ἈνΜ“ “Μωὐῶ τα σειρα διασκεινη μέ την Αίγυ- στοίχως, φέρεται αποφασισμένη «οἰκόπεδα» των υδρογονανθρα πτο καί την Κύπρο στό Καιρο. <Η να δομήσει ένα μακρύ τείχος στα κων καί του αερίου θα αντιμετωΖΜωωΜα#ωήῳ ατζέντα είναι ευρεία καί η παρου- σύνορα της για την προστασία των πισθουν από κοινού μεταςύ°ΕλλαΜ Μο' 'ΜΝ σία στην Αίγυπτο είναι διττη. Ἀπό έδαφων της από ανταρτικες στρα- δος-Κύπρου-Αἰγύπτου, όπως έχει
Μ'= *ΜΜΜ την μία πλευρα, οἱ συζητησεις μέ τιωτικές ομαδες, αλλα καί πρό- διαμορφωθεί έπί του παρόντος τό
Π" ΜΒΜ* .Μωβ Μ. τόν στρατηγό Σίσι καί τόν Πρό- σφυγες-μεταναστες. Κατι πού θα περιβαλλον μεταξύ ῦΙσραηλ-ΚύΜήν | ἡ εδρο Ἀναστασιαδη, καί, από την της δωσει την ευκαιρία να «έπικε- πρου-Αἰγύπτου.
Μ ω Μ “η αλλη, διμε ρους χαρακτῆ ρος συ- ντρωθεῖ», στρατιωτικα τουλαχι- ξ . τ ¦ . ¦ _
Μ” Μ Μ ών νεννοησεις. στον, στό δυτικό μέτωπο πού έχει ¦ Η ὁθηνα 9Φειλει Ψ φαω?
ο . , , . . ¦ λαβει τις εξελίξεις στην βαση της
'ΜΜςΜΜ ως” εξω-ΜΝ Ἀξίζει να ση μειωθεί ότι· <Η σωσει' Αυτο που σχετιςεται με συμμαχίας των «4» πού μαζί μέ
ώ π Τουρκία φέρεται κατόπιν ·συ- τὴν ΘρἀΚη-ΒαλκανιΚἡ ἀλλὰ καί τηνῦΙορδανία θααπότελέ7σουν τόν
 ΜΜΜ. ¦ ¦ 7 ε . τό Αἰγαῖο. τ λ τ
ώΜΜω ντονισμενων πιέσεων της Δυσε- βασικο «βραχίονα» σταθερότητος
ως-ΝΑΤΟ, καί εἰδικως των ΗΠΑ, <Η °Ελλας έχει πλέον έλαχι- στην Άν. Μεσόγειο, όποια ἐξέλιΖ να έγκαταλείπει, τουλαχιστον έπί στο χρόνο να ανακη ρύξει τίς ΑΟΖ ξις καί αν ύπαρξει μέ την Τουρκία.
Σ ί Τ” ε ί
Μ ΜΜΟ | | | ~
“ΜΜ“Μ Με το παλιο λεωφορειο
Σε δυο δόσεις απεφόσισε χθές τό Ευτοατουρ να
μοιράσεΠό2,8δΜωρὡ ῖ6ΜΜΜώϋ “ωωΜΜο Μωωωωω Μ·ωωωω.
Πού ὑΠολείΠοἩο ἐκ τῆς στα· ΜΜΜ” ΜΜ0ΜΜΜ ΜΜ
Πρώτης ὁε,ολογἡσεως_ ΜΜΜΜ Μ
Η! “· Μ· Μ Μ Μ στὴ Μ “ΠΜ ω'ΒΜ ήΜΜἩ
ΜΜἑΜ “Μ¦*¦Μ ΜΜΜ ΜΜώΜΜα
ΜΝ Μ Μ“Ν Μ Μ:Μα Τό=πθΜήΜ 
ο' Η” ΜΗΝ ΜΜΜ Μ Μ7Μωτ ΜΜΜ ω
Όμαλό εξελίχθηκε η *ΜΜ**ΜΜ“ ΝΜΜΜκ Μ6Μ Μ “ωωωΜ
προσέλευσις των προ- Μ" ΜΜΜ· ΜΜΜΜ ΜΜΜΜΜΜ
σφυγωνστόσχολεῖατῆς ΜΜΜώΜ ΜῆΜΜ ΜΜοωΜω Μ" Μ·
χώρας. Με ηΜΜΜΜὴ ΜΜωω ΜωΜΜ ΜΜΜ
Μωωωω ΜΜΜω ΜΜΜΜ ΤΟΜΗ· ω
πω ΜΜΜαωΜ ΜωΜΜωΜ “Ἡ¦ΡΜἙ ωΜηΉωω
ΜΒΜ Μ Μ ΜαΜωω 'Μ "ΜΜΜ Μ
Κατώτερο τῶνπεριστό- ΜηΜωαω” τοΜΜωωψω ΜΜΜωΜ“
σεων τό δευτερο ντη- ΜΜΜ" ΜΜ6Μ ηΜΜωΜὴ ἔκ". ΜΜΜ
μπαίητ μεταξυ των απο- |Μ ΑΜ· ο" ΜΜΜ Μ Μ Η·
ψηφίων Χίλλαρυ Κλίντον β ἡ "κ ΜΜ“Μ* ΜΜΜΜ
καιΝτοναλντΤραμπστις ΜήΜΜωΜ .ο ¦ωΜΜΜ π"ΜΜΜὡ
ΗΠΑ. η· Μ ω Μ Μ Μ'ΜΜ""= ω"'ω"*ωΜ ωω”ωω Ρ ή Ψ Με %
ήΜΜΜΝΜ ΜήΜΜΜΜ -Μωωρ ΜΜΜ'"°" Μ'ΜΜωω
. 2 ωωΜωΜω ωΜ.ΜΜΜ ΜὁΜΜῶΜ *ΜΜίΜΜ¦
ΜΜῆΜΜΜ ΜΜΜΜΜ “Μω“Μωω
 ωωηωΜωω ρωΜῳω Μ6ΜωῶΜ 'Μ
0 7 7' Ι 70' '
ρία.. Στήν έλληνική Βουλή, όπως μαθαίνουμε, κυριαρχούν οί ίατροί καί οί
δικηγόροι. Τότε πώς έξηγείται ότι τό δίκιο μας δέν
τό βρίσκουμε ποτέ καί
τήν ιδεα μας τήν έχουνε
χάσει πρό πολλοιΖ τουλάχιστον ώς πρός τόν τομέα τη; ψυχικής ήρεμα;;
Ἐπίτηδες τους διαλέγουν;
· Εύγε καί πάλι στους
έρευνητές! Ἀνεκάλ υψαν
μία μέθοδο μέ τήν οποία
μπορεί νά διαγνωσθεί ταχυτερα ποιός πάσχει από
τήν νόσο τοϋ Πάρκινσον.
Καί, τό κυριωτερο, πρόκειται γιά κάτι απλό, μέ
τό οποίο μπορεί ὁ κάθε
ένας νά έξετάζ ει τόν ἑαυτό του. Ἀρκεί ένα πληκτρολόγιο ήλεκτρονικοι7
υπολογιστοι7! Οί ανθρωποι που πάσχουν χρηστμοποιοι7ν ένα εντελώς διαφορετικό μοτίβο κινήσεων. ”Ετσι είναι ευκολο νά
ξεχωρίσει ὁ ασθενής.
ο Μέ αγγελία ζητούν
βουλευτή στήν Γερμανία
Ἡ όργάνωσις τοϋ Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος στήν περιοχή Μπίτμπουργκ-Πρυμ, στήν
Ρηνανία-Παλατινάτο, ζ ητεί Η) βουλευτές! Τό απίστευτο είναι ότι μεταξυ
τών Ι18 υποψηφιοτήτων
που κατετέθησαν ήδη θά
ται στό Λονδίνο! Κατά
τά βραβεία «Βεετε Πωσ!
& ΒεΓ ΒεεἰἔΙ1 Απαιτεί»,
ονομάζεται «ΟεΠΠεΙ1
Ο)7ΙΠΙ188ἰΗΙΠ» καί ευρίσκε
ται στήν συνοικία Κίνγκς
Κρός. Ἀκόμη καί αν δέν τό
έπισκεφθοι7με ποτέ, αξίζει νά μάθουμε κάτι γιά
αυτό. Άνοιξε τό 20Ι5 καί
στεγάζεται σέ ένα ίστορικό κτίριο, όπου υπάρχει
καί τό πρώτο γυμναστήριο τής Ἀγγλίας. Κτίσθηκε τό Ι865 γιά τήν γερμανική κοινότητα τοϋ
Λονδίνου καί φιλοξένησε
τίς έκδηλωσεις τών πρωτων Ολυμπιακών Άγωνων που έγιναν έκεί το
Ι866. Είκόνες ἐποχῆς, μέ
αποκλειστικώς γερμανική
κουζίνα
ο «Κόκκαλο» έμειναν οί
αστυνομικοί στήν πόλη
Χαβίρωφ στήν Τσεχία
όταν είδαν σέ μία πλατεία νά περνα μιά μοτοσυκλέττα ὁ αναβάτης
τής ὁποίας ήταν... γυμνός Φυσικα τόν κατεδίωξαν, αλλά τους έμπόδισε ένα αυτοκίνητο, ὁ όδηγός τοῦ οποίου ἐκτιμοι7ν
ότι ήταν γνωστός τοϋ μοτοσυκλεττιστοι7. Ωστόσο, πιό κάτω τόν συνελαβαν, ὅταν έχασε τόν έλεγχο τήςμηχανῆε καί έπεσε
στό ὁδόοτρωμα. Τελικώς,
ανεκάλυψαν ότι τοϋ είχε
αφαιρεθεί ή άδεια κυκλο
βρουμε τά πιό απίθανα
φορίας. . .
Ίστοοι%ά ντοκουμέντα
«Ό “αγνωστος”
παραγπιοζοπαίπτης
Θεοδωοὲλλος»
Μ Ἐλευθεοίον Ε Σαταδᾶ (σελ. 4)