Previous
Next

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Το 45άρι της β' αξιολόγησης
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ7.Πειττε1αΡοτίκί€τ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2016 /τιμα: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ|Κ|·| ΚΑ|
Ε|'||ΧΕ|Ρ|·|Ρ|ΑΤ|Κ|·| ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Έτος: 92ο · Αριθμός φύλλου: 26.182
Βουλη
Συζητηση για τη διαπλοκή
ΠΑ |'|Ο|ΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
ΜΕ|ΩΝΕΤΑ|
Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Νίκος Ξυδάκης
αναπληρώτης υπουργός Εξωτερικών
ΔΡΔ'ΠΛ ..
$ΕΕυΗ|ΤΥ 5ΕΠ
σημερα στη Ν
ΟΛΑ Α.Ε.: «Αρραβώνας»
με Κινέζους επενδυτές
Σε «αρραβώνα» με τον κινεδκό επενδυτικό όμιλο
5ιποΠοπε Οι·ουρ και τη Νενι5ιοη £οριτο| Ρώτησε
Προχώρησε το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, μέσω
υπογραφιίς μνημονίου συνεργασίας, με την κινεΖικπ πλευρό νο εξελίσσεται επί της ουσίας σε
σύμβουλο της ΟΛΑ ΑΕ. για μελλοντικά έργα και
υποδομές, αλλά και δημιουργία Ζώνης Ελεύθερου
Εμπορίου. Οι Κινέζοι θέτουν έτσι τις βάσεις για τη
διεκδίκηση του Οργανισμού, έχοντας ηδη -όπώς
πληροφορείται η «Ν»- εκδηλώσει ενδιαφέρον για
μελλοντικές επενδυσεις. >ί ί
ΒΝΕΧ|Τ: ΚΑΜΠΑΝΑ|(| ΣΤΗ ΜΕΤ
Α|'|Ο ΤΟΥΣ Ε|'||ΧΕ|ΡΗΜΑΤ|ΕΣ >Ζο
Οουτ8ςηο Βαπκ
ΔΕΝ ΚΑΤΕΛΗΞΕ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝ|Α
ΠΑ Λ|Α|(ΑΝΟΝ|ΣΜΟ ΜΕ Η|'|Α >20
ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΩΝ Η|'ΕΤΩΝ
ΤΑ ΕΟΑΕΗ|ΝΕ 5|(||.|.5 >14
οφειλέτες
ΚΥΒΕΡΝΗΤ||(ΟΣ ΕΦ|ΑΛΤΗΣ
Ο' |'|ΛΕ|ΣΤΗΡ|ΑΣΜΟ| Α|(|ΝΗΤΩΝ >6
ΔΗΜΟΣ|ΕΥΟΗ|(Ε Η ΣΥΜΦΩΝ|Α
ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΗΜΟΣ|ΟΥ
ΜΕ ΟΕΗΤ5ΕΗΕ ΤΕ|.Ε|(ΟΜ >6
Ντόναλντ Τραμπ
ΤΟΝ Ε|'|(ΑΤΑΛΕ||'|ΟΥΝ
ΕΝΑ ΕΝΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
ΤΩΝ ΡΕΠΟΥΜ|'|Λ||(ΑΝΩΝ >21
Μόσχα - Ουάσιγκτον
«ΧΕ|ΡΟΤΕΡΑ Α|'|Ο ΤΟΝ ΨΥΧΡΟ
ΠΟΛΕΜΟ» ΣΤΗ Σ|(|Α
ΤΟΥ ΕΜΦΥΛ|ΟΥ ΣΤΗ ΣΥΡ|Α >21
|(ΟΤΖ|ΑΣ: ΑΥΣΤΗΡΗ Ε|'||ΣΤΟΛΗ
ΣΤΟΝ Ε|'||ΤΡΟ|'|Ο Τ. ΧΑΝ >22
[διαπραγματευση] ΤΠν εΠόμενΠ εβδομάδα ο νέος γολγοθάς - Ποια είναι τα ΠροαΠαιτούμενα
Το 45ά ρι τας β° αξιολόγασΠς
ΑΠοφασίζει σαμε ρα το ΕιιτοετουΡ για ταν εκταμίευσα των 2,8 δισ.
ΔιΠλ1ἰ μάχα, αρχικά σε Εμτο Μοτ1ααἔ ΟτουΡ και
στα συνέχεια στο αΠογευματινό Ευτοἔτουρ, για
ταν εκταμίευσα τας υΠοδόσας των 2,8 δισ. ευρώ
δίνει σαμερα α κυβέρνασα, ενω ταν ερχόμενα εβδομάδα ξεκινά α β, αξιολόγασα με 45 ΠροαΠαιτούμενα στο τραΠέζι. Η ελλανικα Πλευρά Προσέρχεται
στις δύο συνεδριάσεις με ταν εκτίμασα ότι έχει εκΠλαρωσει τα 15 ΠροαΠαιτούμενα, αλλά αΠό ταν
Πλευρά των εταίρων
διατυΠωνεται α θέσα
|'||ΟΑΝΟ ΣΕΝΑΡ|Ο
ότι εξακολουθούν να
Το  υΠάρχουν εκκρεμότατες, Που αναμενεται να
  ξεκαθ α ριστούν οταν
ΣΕ   Π ρωινΠ συνεδ ρίασα
ι,7 κιτ. κΑι ι,ι κιτ.  Με το Με θα
υΠοβάλει εισαγασα
στους υΠου ργούς Οικονομικών τας Ευ ρωζωνας, Που ουνεδριάΖουν το αΠόγευμα. 'Ενα αΠό τα σενάρια δεν αΠοκλείει ταν εκταμίευσΠ τας υΠοδόσΠς σε δύο... υΠοδόσεις, ύψους
1,'7 και 1,1 δισ. ευ ρω, Που θα Πρόκειται για αρνατικα εξέλιξα. Ταυτόχρονα Π κυβέρνασΠ ετοιμάζεται για τΠ β' αξιολόγασΠ, α οΠοία ξεκινά 17-18 Οκτωβρίου και Περιλαμβάνει 45 ΠροαΠαιτούμενα, μεταξύ των οΠοίων και το εργασιακό. >4 - 5
Οι 20 τομείς που «αγγίζουν» τα 45 ηροαηαιτουμενα
' Δημοσιονομικιί πολιτικη
' «Κλειστό» επαγγέλματα
' Υπηρεσίες εσόδων
' Επιχειρηματικό περιβαλλον
' Εργασιακές σχέσεις
' Αγορα ενέργειας
' |διώτικοποιιίσεις
' Λειτουργία τελώνείών
' Είσπραξη φόρων
' Δημόσια διοίκηση
' Κοινωνικη ασφαλιση
' Χρηματοδότηση κομμάτων
' Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα
' Κτηματολόγιο
' Μη εξυπηρετούμενα δανεια
' Τιμολόγηση υπηρεσιών ύδρευσης
' Επαγγελματικό εκπαίδευση
' Πλαίσιο εφοδιαστικιίς αλυσίδας
' Μη συνταγογραφουμενα φάρμακα
' Λειτουργία της Δικαιοσύνης
[Τζέικ Εώς] Διαψεύδει τα Πε ρί αΠοΧώ ρΠσΠς του Ταμείου αΠό το Πρόγραμμα - ΕΠιδιώκεται νέα συμφωνία
Μένει μέχρι νεωτέρας το ΔΝΤ
Σταν Αθήνα, ταν ερχόμενα εβδομάδα, το εΠόμενο εΠεισόδιο του «θρίλερ»
[δημόσιες συμβᾶσες] Ο νέος νόμος μΠλοκάρει για 6 μΠνες τις εΠενδύσεις
Χάνεται το στοίΧαμα τας ανάΠτυ ξας
Ως δυναμίτας στα θεμέλια τας ΠροσΠάθειας για
εΠιστροφα τας χώρας σε θετικό ΑΕΠ φαίνεται να
λειτου ργεί α ανάγκα για θέσΠισα του δευτερογενούς δικαίου του ν. 4412/2016 για ταν Παραγωγή
και εκτέλεσα δαμοσίων έργων (<<Δαμόοιες Συμβάσεις
έργων, Προμαθειών και υΠαρεσιών - Προσαρμογή
στις οδαγίες 2014/24|ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» ο ακριβΠς
τίτλος του). Σύμφωνα με τις μετριοΠαθέστερες εκτιμασεις, μέχρι να Πάρει μΠρος α μαχανΠ εκνέου θα
δαμιου ργαθεί «κοιλιά» τουλαχιστον 6 μανών, ενω μόνο α διαδικασία για τις ΠρότυΠες Διακαρύξεις θα ολοκλαρωθεί Περί τα τέλα του έτους. >7
ΠΕΤ ΡΕΔἔλ!Ο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
15 Οκτωβρίου
|'|Α|Ρ ΟΥΝ
((ΦΩΤ ))
Ο' Τ|Μ Σ .
[Ουάσιγκτον]
Περισσότερα
ελευθερία
στο Παγκόσμιο
εμΠόριο
Αναθέρμανσα του εξασθενΠμένου Παγκόσμιου εμΠορίου
υΠοσΧέθΠκαν οι Παγκόσμιοι
διαμορφωτές Πολιτικός στις συνόδους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και τα ς Παγκόσμιας ΤράΠεζας στα Σύνοδο
τας Ουάσιγκτον. >2

Τελευταία νέα από την εφημερίδα