Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΑ ΠΑΡΑΠ0Λ|Τ'ΚΑ ΚΑ| Η ΕΛΛΗΝ|ΚΗ ΑΛΥΣ|ΔΑ _ Δ Π. Π Η μ π ,ς Ι
δυΡΕΠ ΜΗΚΗ ΚΡΗΤ'ΚΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ 3' ΩΡο
'σχὐ·ι και για τισ Μ εκδόσει·
 "" 'ΨΡΨ·Ρ$·· Με . π
Β. ΜΝΗΜΗΣ
Ο Κανισνῆς σανενσΧσς ο
των “εξαγισνιων"
Ρ ·· νέα.. :ο _α8νεα8.σν ί εεντοεετ Σ 38νΓ03ΞΓ _“ , ω Ο .· Ο.
Ι00κΤΩΒΡ'0Υ20Ι6.ΓΑΥΡ0ΣαιςΔΕΥΓΕΡΑΣΕΒὁομαὁιαίσΑθΜΜΕωΜ6αΑρ.Φωαα3Ι2.Τω]Μ€ ο 415) ων ΠΔ' μ! ° ' τ Η
·|||ΐ›||·|μΞ1ι[“·|ιν|ι' ι 
ΕΚΒ|ΑΣΜ0|.
||'|Ε|ΛΕΣ,
ΤΡ0Μ0|(ΡΜ|Α
απο ιον Γιανναιη και τους μαοαΒοος τον
Καταγγελίες·σαιι όιι αιιειλιβιμιε από μαρόβσνς
ακόμα και σόζιιγσς μέλσιις ως Ε"Σ Αργολίδας όιι
σ όνόρας ιης σα ιιεΒόνει αν ασε· σισ σαμΒσόλισ
· Ο Κανισνι]ς ισ έμαΒε; Τσας σιιιρίζει ακόμα;
·7 Σ·ΜΙ .< -ἑι
ανιιιιαλιιεμ_ση.·:. __ Η
· ' .Η . Τ έ” 
ὰ ' _ομαδεςτοος!ῇΠλαιαλειοιαοαοοιαοιοι8εοινο3·2ιηςΣερβίαςεαίιηςΜατοίος·Καιιριιιιἡ ειέγιἔἩἙ==:ἄἔ:5ιϊ=ἑεΜΚἩ::=ὲμι
οιη Νορβηγία επειδή δεν έβαλαν ιον Ελιοονοόοι και έχασαν! · Ταινία: "Ημουν ειοιμος να ΒοοΒἡοω” “ανΜΜΜΜ :°“ΜΜ·Ρ9 "Ν°'Ηε°°ΜΜ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΤΑ"Μ ἔἑ?ἔἡβΞἔἩἔὅΠἔἔἶἔΞἔ3ἔἱἔΞἔν““'"ῆ Ν/ ΜΜΜ!Γ“ΒΜ“Τ“““0κΜΥΜ 
ο ΕτοιΜΑΖΕιΑιαΡΑΞικοανΜαΣιννΕαοΜΕ
γ ι 'Μ ΠΠ ΣΤΟ" "ΤΑΥΡΟ” Δ|0|'(ΗΣΗ ΜΒ... “ΚΑΜΑΡΕΣ ΜΥ ΠΛΡΕΛθΠΝΤ0Σ”!
Γε Μι- ενιιινιενα τα εκιινικα ααα
 , ..ι ,3 · , Β"(ΤΠΡΑ ΚΑ||(0ΝΤ0Ν||!
~ΜΜινσω “Ή η #1/ ι Δι
¦ . αιω.·._-α.“.ι·.ῳ . ώ”. Ό ς · ` Βλωνταςοααωογεςειοιιναλεσνιῶει.ω..αν·ΜόσΜ
 ¦ῳ< 'τ
ανΜαοαΜΜ 4.8] ·
 ῳ¦ πω Ημουν να
,ή έ' ἰ·ιΙ;ωΗ._::< :..;-ι 8 τ' ,
χ · τῇ! ~ ΐῖἶ5ῖ.ἩΞζ3Ξ“ 
. Μ, _..|Β
Μαρινα Μαιας ειτε με Μα ναν ΜΜΜ. ειτε ιωρ6ς Μαν!
_______
. ` · η .. . αν · ··
 · ' · Οι Τρεις Σωμαισιριιλακες με
 ο  _| _ εαν ΚσνΙσνῆ έγιναν... τέσσερις!
Η ΜΜΜ Μ ΜΜΜ εμμονιαα να ΜΜΜ σε σωστο
ΜΜΜ" η "ο". γωγω Π ΜΜΜ ο ΤΕΜ! Μαρια Μ ελληνικού ποδοσφαρον. για να κανει ο." Βέλα