Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
ο πως ·ἰδἶ
ΜΜΜ και σωστο μενει
ανικιιιιο·ιοΙιιτος
γ και' "Μιτου
'  ΜΜΜ και ΜΜΜ
Γραφειο ΚΩΣΤΑΣ ΤΣ|ΛΗΣ Σελ, 2
Δευτερο το Οκτωβριου 2016 / Φυλλο 22' (409) / € Ί 30
Παρα την αστοχία (8/29 τρίιτοντα) και το λογικο αγχοε σου κρυβει καθε Πρεμιέρα Πρωταθλήματοε,
ιι ομαδα του Ζντοβτ8 με ατσαλενια αμυνα στο β'μεροε, κέρδισε τον Αιιολλωνα (59-77)
 νΑΜ(%υικ 
)ε.. (
Άι “ “
ι η "Μ ψ ἶ η η Δ ί» · - Ἐκ ' 'ἶ
ζ ' Μπιτ( ' | κι 9 χ .
·~ Ι ω· Ι Ι · η
στο Β.=-ιιμ|κΜνο, δονιιοε "'"""'|]"
 κι Με ` Μ“““ ~ _ ὁ τ τ Ψ |
ι ¦ ` _ Ξ ελ ῖ Δ “7. :Μ 7 Ί 3
_¦ τα ζ τ τη ι τ .ο γ 
ΙΎ ' Ι ο· Έ Ι γ Ι
ιιιιο ιο απο ιιιΜΕκιιι αιιοιιιιιι ομαδα
Χ Σ > Η _ Ξ @ὅ “
ο ~ χ. ο ο 7 3 4 ε τ .
ὶ Χ4,( 7 3 γ ,τω Ἑ
3 Ι! . Ι 7 η ι ` ·/ κ ἑἑΙ ί ί ζ 
ω | › τ  Ἡ
.52'¦ἶ.· “ _ 4 “
Ρ η 5
Πρώτο<βιολι Παλι ο^Ντιξον Ηθη.), σουτιερ ιιαθισρμὲνοι Μαυροειδο5 (στο α!)
3: ι Η ι, Ν
και Μιλοσεβιτ5 (στο β'). βελτιωμενοε και διψέιφι`ο5 ο Ουίλια(ἔ ((Οιτἶ), «μιλησαν»7
σε καθοριστικα σιτμξ$α, |βῳοβιτε και Ουκιτ8 · Συγκλονιστικἡ ατμοφαιρα
. . 7 ' Π , η , · “ ρ
ατιο του5 ςιΕνωσιτε8» τιιἔἶΠατραε, εδειξαν το δρομο και για το ΟΑΚΑ
γ τα'
έ7“ἐέυέέέυ3έ #_ , ο __έ _, ω έα δώ _ ,_`
Διαβτιοιε στο “θΡ8“ με τον Τασο Τοτιιτιλιι
 ι' Γ' ΕοΝικιι
Οι «σιγουρε5» αλλαγε8 του ' 
ΚετοΠσγισ στιν ενόεκὰὁσ(κωἙ Μα“Μ ο·ιωνιιι0τ~ῆιιιισε ι2-ιιιιον ΕγθΙδ'|! _
ο τροιιοε με τον ομοια ειιιδιωκει
να εκτονωθει η ένταση και να  Π - '7
ο υιταρξει αλλαγιτ στρν ψυχολογια  -