Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
να: ΔΕΥΤΕΡΑ!
Δ/ντι5ς: ο. Νικαῇα'ι'αιις
πωπω Σμνε0ξεΜ: :φησι ΜΑΚΡΗΣ
ΔΕΥΤΞΡΑ ια ΟΚΤΩΒΡ|0Υ Με Ο ΑΩ. Μ
[ΧΩΜΑ
τ ' με εως
. Δ άι μας
Δανει- Πένσα. αναραῦπαα και Μαν"να με νεα πααωιιι σνμραααια α απιιμπιακας α
:ναν ωιιικπ κακία αι ααΖπΙπσεις σ ιιι0αναιαια μασα σκπν ιΜμαω αι αραιής
- Με· αμκ· μανα
αι·πααγαμς ται· εΕωτερικαιι. “από αι παπα0ππιιες σε' αοπσαν περιθωρια σε κανεναν
Τα Μα πωπω"
ααα πραακιι·ε με ναν 00”0'Νιι
σνπν Εννικα ΜΜΜ· ναν Μπόκα να
πρακ·ραα·ι σε Μαυρες ως" ·νΜι
τας Μμαααε·πς αναμ“ρπσπς μας Νεας
ιμ0ρνπς σ ιιι0αναιακα 0α ΜΜΜ α ια·παπα καρ για να ειναι ·ιΜ
ακρως σπα ΜΜΜ μας
ειώμενπς εΜμΜ με
Μ και "ΑΟΚ
αι ποπ και
ανια περιβνααν κκ ει·κσιρίας εσας. με καν
Αργεντινό να
μετραει μααις Η
παπα ανω··ακιις στα Φετινα
πραε00ιιπμα
ΓραΦει α ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΜΜ: ιαεπιαα '5)
ΠΕΝΕΔ" Η!" ¦|Φ°ΥΝΛ¦
Α"° '|'° ΚΕΡΛ'|'¦|Ν|
Μεγαπσ εν6ιαωρσν για Μακ από
οι γυναικες και·
αΜππιπκαν
συνετριψαν εαν
ιαπικα απο με
τα ενιαπωαιακ0
"Νῖ||'Ω'|¦"'¦ Ο ""¦'|'
και παραν με καρακναριαικπ εακααια ια εισιναρια για να αραπμιιεπικα και· καπεππαα α
Εκει ασ ανιιμεωπιααιιν
καν παμπαικα ΗΒΗ 2)
0 Νιγαριανας αργαΜ ναν κιαν
ανα νικπιιιρια τερμα κας Μος
και· αμασας μέσα στα :αμπια
ι:-Ἡ για κα πρακριμαιικα και·
ααγκασμιω ΜΜΜ σ ιια να
κατά αγκώνα” α καρικανας.
α απαιας αύρια αναμενει" να
επισ·ρεαει στα Μπα
Μαι” καπει... ιι··ιιιπ·α
0 παπαιμακας Αργεντινας ασκερας Μπι :αν απακαια·κιαεπαια
αγώνα τσι· στις ιι Νασιηριαν
παν πα· Με· και· και Ντακ
ααα καν ααα και· 0πνμαιακ00 να
καν ειμιισει με ναν παρανσια ναι·
Δεν επεσαν από
να σύννεφα με Νικ"
καμπ" α ια παρταγαπικα
ΜΜΕ ανέφεραν αει π παρανσια και·
20κρσν00 καρ αμαν 0Μμπιακα μανα
“παπα αν εσας πρακαΜσε ·
απαρπσαν μ0αιαια με ταν απ00ασιι
και· Ηπα· να εαν ·κωει· να καπακσἱαι “αν ααα αμεσα"
πως ιερι·0ρ0Μακρα
Ἑακε·α· π ααα" να ΜΒΜ·
ενω'. με “παπα από τα καζακσκαν ῇ
π πισω και· πωπω πωπω θα εκει κατασκαπα 1
Γραφει α ΑΛΕΞΗΣ μπαινω: Μπι" κι 
ιι πια μεγααπ
πρακαπσπ. μεκρι ναν
επόμενα. απόψε για εαν
εππααα 0 καμΒικας σπμασιας
ΜΜΜ στα Μπα. κανιρα
στπν Εσαανια
ι2ι.αει
ια Μπα
μας ανω·
σπα τα μιᾶρια
μιας αιιακππρπς
Μαιας 0 “πω-ες
μας από νωρις αμαν
κανρενεα ως
κ0ρωας και μας
πρακριαπς. ααα
εαν 00 Όμιαα
νων αρσκριματικών
Σκίμπε: ·κιναύμασκα πως να
α·σιπ καιεααννσα ο Πρεπει να
να Μαν” απο
για να παμε ακα
Μαννιιαα
Παπασω00πααπ0ς:
-Ενκαριακπμ£ναι
μόνο με τους
τρεις Μμανι
Μπα τα καριια
νικ ·ιιααας α
Κυριακας ιιαπαααπωπω και καπεμπαι ΜΜΜ. με
ρασπ να Μαινα
σωμα ο α Μπακασ€ιας σε ρω
ανκι-ααριαανπ
·ιΚΑθΑΡ|=Επ `
Σ"° ΤΕΛΟΣ
ιι αεκ
"40 ναν
μπαινω".
πια αιισκαπα
σπα 0.1· αεικνει τα παικα απαεπεαμα
0· ιιαιριναι
εμεινα Μια
μεσα ακα σπιτι
πως μεκρι να 80'
(δΊ-57) Μπα
ανπν καπεαιαια
αεριααα τα
εκαναν... σαΜεα
σ 0 .σινεραΜ.
ΜΜΜ μανα 0
πανια” σε αμεα
να Μπαμ.
“σκ 20 και
“ως από ταν
Μα· με ια μας
ΜΜΜ Ο Ο Μ"Ξ°Ν μια π.ι και
0 ΜΑΜΞ'ΔΝΣ
Με π.› Μαν αι
κααΜεραι μας
αμααας εαν
Μαρκ. ενώ για
εως πιεπμεναιις
"ΕΝΑΣ και
πασα: “ααα
ααα Η πανναι·ς
Δύο Μ '°"¦
Μύκης σας
Μ'Μ ΜΜΜ.
Ο Καψ0·ι6α0 'Μπα
μ· ναν Νήμα και·
° "'Α"Αθ""ἈΪΚ°¦ "'Κ"¦Ε ¦Τ°
°ΠΚἈ "'°" "Ρ°""θΕΛ 8'-"
ιιαῶιας σκααεα α Μπανμ0πιι: ιι0 π.ι σ 0 κι" μια" Για πι
κααὑ·ερας από πως ιιαιρινα0ς
ατακα από
ναν “ΜΜΜ ναν
καραι·αιι. 'εινα
καααμπακσ. ακα
ιι° ΟΛ"'|||Κ°¦
θα ειναι Φαραώ α0ιιανικπ
φαω Με”. με ακόμα
περισσακρπ ενεργεια και
μπανανα. πιανω· αει
εκανε σκρσιπγικα εαιπσγιι
α :ωΜπωΜ
.Ξμ0ς μας σπασω"
α απο” και α πριν.
ααα α ΜΜΜ. μια·
ρισκαραμ· με ααα" για να
μας Μαν τα σκαμακα
σπα· να Μπι· 0πα α... αγαπας. σαν
ως· κανενα-ι ο και α καιναιιργιας
μαπα α αν” μαι· αρεσε. Μαιας. Μι
·ραμερα ενεργεια. μιπαμε  Μπαρ".
¦°Υ|'|ΕΡ Ο |Ω|'||(°¦ ΚΕΡΔ|¦Ε
ΤΟ" ΕΡ"°"'Ε“'| (2-0)
παραιισια 2.000 οικω" επικρααπσ·
των κρπεικῶν με γκαα νων καρααπ ιν'.
πωπω και αργαριαα αν·
Ο Ξ·'|Κ°¦ ιιικιιεε :να καμια
Τ"" |¦¦Κ "ΠΠ Χ|"'¦' 8- ' α Για
πως πειραιαιες ακ6ραραν οι ΜΜΜ
ι·ιε·ι και καμνπνας αει. ενώ για εσας Χα
νιώτες τα γκαπ Μ α "ΜΜΜ σε·
εε ααα· παικνιαια κας ααα αγωνιανι·ιις σαμειΜπκαν να πας απατεπεσμαια¦ ααα Μάμας - Μακεσανικας
Νόρα 0-1 ΜΜΜ· καπαμαριας Νεα ιιραακιιναιῶν 3-4 σας αμιΜ.
0πι·μπιακας ΜΜΜ - πμρρακια
κααιακιόν 8-ι. Μέρας ιιειρι·ιι - Μπα
Μαι· ι-8. ΜΜΜ" Λαρισας - ιιιερικ0ς 8-0
Ωω. ισικπαιαρας Μπαμ - ααα ΜΝ 0-0.
Λαύρας αμααιααας - ΜΜΜ 0-2 ι8αςι.
ερμιις ιωνιανῶν - ”σας 8-2. πεσ0π0νιας ιιραααενιικα 2-0 και Μαιο Ρα0ιινας σμεππα Μήνας 2-0 “00
Ένα... καμάρι
αι ΜΜΜ και·
καιω σε ΜΜΜ
πωπω Μ ιπ Μπα
μακ νικα επι μας με"
αμκ· Χανιων
Ο ΜΝ ΟΕΜ
Μ σε· ενα ααα
να Μα άρματα ααα
ασια· Η αν και”
Με ΑΜ
ΓραΦΞι α ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΜΜΑΝΓΟΠ°ΥΛ°¦ ωρα" Ν)
Η! ΜΝΗΜΗ"
0 απιπιπ-κας Μ Μι
Μας ακαν Αμαιιιααα αν"
π μπακ Μ 0ιπ0ικιισαιπ
σε" αερα σ αιμα κακα: πα
ριμπααννι Μα πως πως
εαν 'Μ. κι ·σ παΟ·ις
μεΜρ·α σπα εσας Αγών.
ΜΜΜ. να” και Μπαρ;
από να Ναιραπανπσ για εαν
σι·γκεκριμανα Μα. παν
ειναι κρίσιμας κι· αν εκει
φαω να κανει Μ με
εσας ·πΜ0ς. ααα με Μ
εαν αμσαα και τις πως
ιισι· ΜΜΜ σε
αμμνα και
επι·εσπ
/ τα ΔΙΚΙΟ ΜΥ 'ΔΗΜ σ
-πεν αν" πρόβα καμερα
πε "αν ΜΜΜ. είπε
Μα “Με α “απο
Με· μαπα. ααα· μωσαρια στα Πασαἰ·π α Νομός
0ιιακσπιαε ιι"ΜΜαι σε
Μάσα με καν αρσκ·εσινα
αγώνα κας Λ ι
Μαι αι ΔΗΜΩΝ
- παν ·σιιμαα·ψαν· ταν
. 0πνμπιακα στα ανα πρῶτα παιγ πιει· και· με κακα” και Χωρα
Ι και κι πωπω  εκειναΕααν για
α να να "απο" α""°|· ακα
Μααρικπ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα