Πρωτοσέλιδο Τύπος Χαλκιδικής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
- - - - - - - - - - - -κυκλοφορεί και οΤα περίπτερα Της Θεσσαλονίκης
0 ιιιι·¦·ιιω | |
ή 'Μπιτ' . 'Μ Ἡ “ “¦
Μ “πο α κι ικ
· Η ' - Δ
"·Π -ΔΔ · ΔἑΔΔΔμ·
Τρ1ΤΗ 11 οκΤΒΩΒρ10γ 2016 ΕΤΟΣ 210 - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5ι05 ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.ι.ι-ι.Ε.Ε 0.20 ΕΥΡΩ
  ` ξ  ΠΡΟΑΘΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
η Λ: Τ' :ΜΜΟ 1-  '
γ: ή ' γἶἑἶΐΒἑιαἩἑἴΈλἱἶ¦ΎΠ οργανωμ€νη κα' '
η· ο. "ή Ϊ;;  ατιοδοΤικη η συμμεΤοχη
ι " ·ἴ Της ΑναΤολικής
" Χαλκιδικής σΤο ΦεοΤιβἑιλ
ι Παραδοσιακής
ΚουλΤούρας Της Κύπρου
ΘεαμαΤικα Τα ατιοΤελὲσμαΤα Της φεΤινής καμτιανιας
Του Προαθωνικού Οργανισμού Τουρισμού οΤη Μεγαλὁνησο!
ΕτιἰκειΤαι διευκρινιοΤικὴ εγκύκλιος
 Υπουργειο Εργασιας:
 Εγκύκλιος
 - φύνΤασμα
για Τις συνΤύξεις
χηρεἰας 94
Ατιὸ Τις 15 ΟκΤωβρἰου η διανομή
ΑκριβὁΤερο
φἑΤος
Το τιεΤρἑλαιο
θέρμανσης9
ικ_`_ Ι ' δ
. - $"-“ 
· ως ι ο ' 4
μ Ο _ .-μα ΕΤ ΒΔ
Ξ ΠερισσὸΤεροι στις) 21.000 δρομεἱς συμμεΤεἱχξιν στο μεγαλο αθληΤικὁ γεγονὸς Της Βορειαξ Ελλαδας
¦ Μεγαλη γιορΤη ο << Ν υχΤερινος»
- 'Εγινε η νύχΤα μέρα οΤη Θεσσαλονικη! 96
ΚαΤασχἑθηκαν λαθραια Τσιγαρα και τιοΤα οΤη Χαλκιδική
ή Το Μουσεἰο
η Νικήτης σΤην
ή Ιιιτοι·ιιατἱοιια|
 υιιἱοιι οι Ατς|ιἱτοςτε
` οΤη Μόσχα 98
 Η!!!
Πως ετιηρεἑιζουν Τα
αδέλφια Την υγεια μας
_ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα