Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
]0-]θ-20]θ Ο
Μ (ια-Μ»
Μ λ Μ
μπορεί»
Μ λ Μ
ειπε-Μο
σοφια»
ΕΣΤΙΑ
ΕΝΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
ΒΡ0ΧΕΣ: Νεφώσεις μέ βροχές καί σποραδικές καταιγίδες.Ἀνεμοι μεταβλητοί 3
μέ 4 καί στό Αἰγαίο βόρειοι, βορειοδυτικοί
έως 5 μπωφόρ. Στήν Ἀθήνα έως Ζ5β., στή
Θεσσαλονίκη έως 20β.
Δευτέρα 10 Όκτωβρίου 2016
Ευλαμπίου καί Ευλαμπίας μαρτύρων. Θεοφίλου όσίου.
Σελήνη ιο ήμερῶν
Ἀνατολὴ ἡλίου 7.29' - Δυοις 8.54,
Ἀριθμ. φύλ. 40572 ι Τιμή ι,5ο ε
Ἐρατοσθένους ],Τ.Κ. ]]θ 85, Ἀθήναι, ιπίο@εειιεπεψε.ρτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 2] 8 Ο] 70400, Με: 2] 8 Ο] 7040]
Καταχωρίσεις: 2] Ο 8220482, Συνδρομές: 2]8 Ο] 70870
"Ετος ]280ν
τό Βατερλώ
του Τραμπ
ΜΜωὡΜΜΜὑ
ΜΜΜΜΌυΜ“ΝΦΜ
ΜΜΜωὡΜω
ΜΜΜΜ@ψψΜΜ%&
ωΜωΜωψΜ“ω
ΜΜδΤΜΝώΜΜΜ
ΜὁΤΜΜΜΜΜβ
ΜΜώΜ|ΜΜΜ
ΜΜήΜΜΜΜΜ
ἔκωὁτωωω
ωωωΜωΜωωωΜ
ΌΜὁΤΜδΜΜΜὡ
Μ ωΜΜάΜΜΜ
ΜΜΜὡΜ&
°Η αυτοπαγίδευσις
μέ τό δημοψήφισμα
Τό «ψηφιδωτό» τών τραγικών χειρισμών του κ. Τσίπρα
ΤΑ ΞΗΜΕΡΩΜΑΤΑ τής 27ης
ῦΙουνίου 2015, ὁ Πρωθυπουργός
Ἀλέξης Τσίπρας απηύθυνε ένα
δραματικό διαγγελμα στόν έλλη νικό λαό, ανακοινώνοντας τήν απόφασή του για τήν διεξαγωγή δημοΨηφίσματος πρός ἀποδοχὴ ή μή
τής προτασεως τών «θεσμών» για
τήν συνέχιση τού προγραμματος
στήν 'Ελλαδα. Τό «όχι» πού υπεστήριζε ή συγκυβέρνησις ΣΥΡΙΖΑ-Ἀνεξαρτήτων <Ελλή νων έπεκρατησε πανηγυρικα, για να ακυρωθεί στήν πραξη από τόν ίδιο τόν
Πρωθυπουργό μία έβδομαδα μετα,
μέσω τής συμφωνίας πού υπέγραψε
τελικώς μέ τούς έταίρους.
“Εκτοτε ἔχουν παρέλθει 15
μήνες, μέσα στούς ὁποίους έχει γίνει σαφές ότι ή απόφασις περί διεξαγωγής δημοψηφίσματος -πού
ὁδήγησε στό κλείσιμο τών τραπεζών καί στήν έπιβολή κεφαλαιακών περιορισμών πού είναι ακόμη έν ἰσχύι- ήταν μία κίνησις βεβιασμένη καί έλαχιστα μελετη μέ
νη. Προκύπτει δέ τό συμπέρασμα
ότι στα ανώτατα κυβερνητικα κλιμακια ή κυρίαρχη βούλησις ήταν
εἴτε να ακυρωθεί τό δημοψήφισμα
είτε ὁ λαός να έπιλέξει τό «ναί».
«Τό δημοψήφισμα δέν έγινε
για να κερδηθεί αλλα για να χαθεί, για να βρεθεί μία δικαιολογία
για τήν έπικείμενη υποταγή», δηλωσε αργότερα ὁ τότε υπουργός
Οἰκονομικών, Γιαννης Βαρουφακης. « Εκείνο τό βραδυ (ὁ Τσίπρας)
μού εἶπε:ίΗρθε ή ώρα να παραδοθούμε», συμπλήρωσε.
Τήν περασμένη έβδομαδα,
στήν ῦΕφη μερίδα τών Συντακτών
δημοσιεύθηκε ρεπορταζ τό ὁποίο,
έπικαλούμενο πρώην ανώτατο στέλεχος τού ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρεται σέ
μυστική συναντηση πού πραγματοποιήθηκε δύο ήμέρες μετα τήν
προκήρυξη τού δημοψηφίσματος
στό γραφείο τού αντιπροέδρου
τής Κυβερνήσεως Γ. Δραγασακη
παρουσία τού υπουργού Γ. Σταθα
κη καί τού τότε γενικού γραμματέα
τού 'Υπουργικού Συμβουλίου, Σπ.
Σαγια, «μέ ένα καί μόνο αντικείμενο: πώς δέν θα γινόταν ποτέ τό δημοψήφισμα».
Προχθές, στήν έφημερίδα
«Καθημερινή», δημοσιεύθηκαν
πλη ροφο ρίες (πού δέν διαψεύσθηκαν) για τήν συναντηση πού εἶχε
προσφατως στήν Ἀθή να ὁ αναπλη ρωτής υπουργός Οἰκονομικών
Γιώργος Χουλιαρακης μέ έκπροσώπους αμε ρικανικής έπενδυτικῆς
έταιρείας. «Για να ξέρετε, ἐγώ ψήφισα “ναί" στό δημοψήφισμα»,
εἶπε ὁ κ. Χουλιαρακης, πού τότε
ήταν έκτών βασικών στελεχών τῆς
κυβερνητικής ὁμαδος πού διαπραγματεύετο μέ τούς πιστωτές.
Τό «ψηφιδωτό» τού παρασκηνίου γύρω από τό πρώτο μετα σαραντα έτη δημοψήφισμα στήν χώρα μας, αποκαλύπτεται σιγα-σιγα.
Καί οἱ ευθύνες τού κ. Τσίπρα αναδεικνύονται στό ακέραιο.
Όραση μο  7η Δεκεμβρίου
για τήν Κυβέρνηση
“Η ρυθμισις του χρέους παίή δευτερη αξιολόγησις
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ὁρόσημο πρέπει να θεωρείται ή 7η Δεκεμβρίου
για τήν<Ελλαδα. Τότε συνέρχεται
τό τελευταίο Ευτοςτσιιρ τού έτους
καί ένδ έχεται στήν συνεδρίαση
έκείνη να υπαρξουν αποφασεις για
τήν δεύτερη αξιολόγηση καί τό θέματού χρέους. Αυτό ανέφερε υψηλόβαθμος αξιωματούχος τού οίκονομικού έπιτελείου πού μετείχε
στήν έτήσια σύνοδο τού ΔΝΤ καί
τής Παγκοσμίου Τραπέζης, στήν
θίζησις ανησυχεί σφοδρώς τό κυβε ρνη τικό έπιτελείο, τό ὁποίο αναζητεί διεξόδους πού θα μπορούσαν
να ήταν τόσο μία λύσις για τό χρέος όσο καί ή όλοκλή ρωσις τῆς δευτέρας αξιολογήσεως, ή ὁποία θα
απελευθέρωνε πόρους πρός τήν
χειμαζομένη έλληνική οἱκονομία.
Σέ καθε περίπτωση ή απόφασις
για τό χρέος προύποθέτει τήν συμφωνία τής Γερμανίας μέ τό ΔΝΤ,
πρός στιγμήν «δέν προκύπτει ότι
υπαρχει συμφωνία για τό ζήτημα
τού χρέους».
'Ως γνωστόν, τό Ταμείο θεωρεί προυπόθεση για να λαβει μέρος στό πρόγραμμα τήν καταρτιση
προγραμματος βιωσιμότητος τού
χρέους. Αυτό για να γίνει απαιτεί
μακροοικονομικές προβλέψεις
από τό 2018 καί μετα μέ ένσωματωμένες τίς μειώσεις στό χρέ
 ωἀσιγκτων· τό όποίο έπιμένει σέ «κούρεμα» σε. Στίς συγκεκριμένες μειώσεις
ΜΜΜ  , , _ , _ “ Μπους και Ρε μικροτεΡα πρΨο' αντιδραὁ κ. Σώυμπλε, ὁ ὁποῖος πι““Μω Μ ΜΜΜ Μια τετοια εξελιξις εφέ οσον γενῆ πλεονασματα στους προυπο- ἑςεταικαί ἀπό τήνγερμανική ΒουΜἩ Μ* έπιβεβαιωθεί θα δώσει «πόντους» λογισμούς. Ό ἴδιος“Ελλην αξιω- λἡ γιὰ τίς καθυστερήσεις στήν
ΤΜωἀ:ΜΜΜΜ στήν Κυβέρνηση, ή ὁποία θα κερ- ματούχος, σχολιαζοντας τήν διελ- ἔνταἔη τοῦ Ταμείου στὴν ἑλληνι_
.ΜώΜΜΜ δίσει πολύτιμο χρόνο μεταθέτο- κυστίνδα μεταξύ τού Ταμείου καί κι δ τ
ντας πρός τα πίσωτήνήμερομηνία τού Γερμανού υπουργού Οἰκονο- η χρηματο αιτηση.
Ζ τών έκλιογών.<Η δημοσκοπική κα- μικών κ. Σώυμπλε, σημείωνε ότι (Λεπτομέρειες σελ. Ζ)
Σ ί Τ” < ί
Το Τό αδ ο ἄσπ ο
Μέ μέση τιμή στα 98 λέ- μ Ο Ο
πτα ανα λίτρο θα πωλέίτσιέφέτος τόπετρέ- ἩωΜΜω ΜΜΜΜΜ ΜΜΟ-Μωω ΜΜΜ“
ἔσω θερμανσςως.εἡ διά; Μωσ.ωΜῳ α Με· ΜΜΜ ωωωωω Μ ΜΜψΜ
έσις του όποιου έκινσ Μ Μ Μ
στίς]5'Οκτωβρίου.  ΠήΜωΜΡΜ  =?¦ ΜΗΝ-:8. Μ"
Δ ἡΜΜΜΜ Μὁ!ΜἈΜ *ὴΜ| ”ΜΔ πΜήΜώω
Ἀρχίζέισήμέρσ, έν μέσω ἡΜΜΜω* ΜήΜωωψ" ωΜΜω ωΜΜΜ*
ὁνΤιδρόσεων' τό Πρό_ ΜωΜωωψ ΜὁΜΜΜΝ ή”ὴ“αΜ ΜΜήΒΟΜήΜ
γραμμα ένταξέως προ- ωὡ&” Μω“ὴΜ ”ῳΜ“ωηΜ ΜὴΜΜΜΜ
σφυγων στα σχολεία. “ὐΜΜ.Μ“ά ω"ΜΜΜ Μωἡ” ωΜπωωΜ
Μ4 ΜΜΜὴΜΜ Μ"”“Μ“ ΜωΜωω$ πΜπΜΜΜ
ΜάΜῇΜ $Μ””"”Μ= ΜὴΜ ΜωυΜΜω
ΜΜΜωω “Μα ΜΜωωωΜ
ΜΤΜ ΜΜΜ"ωΜ “ΜΜΜ&Μ ΜΜΜ” ψή*ΜΜ
"Ενωσις στό στρατόπέ- ω Μ ΜΜιΜΜω ωω ω ΜΜ ωῆΜΜὐ*ω
δοτώνΡέπουμπλικσνών ΜΜΜ.αΜ“άΜ "ΜΜΜ ψ .τω ωωωωωω
μετσ το ΜΜΜ εχο- ΜΜΜὴ αωΑΜΜωωψὡ ΜωωΜΜ Μ
λιστου ΝτοναλντΤρσμπ. ΜὑΜ'Μ° ΜΜ""Μω "ΜΜΜΜΜ" ΜὐΜήΜ'
Μ· ΜΜΜωψΜΜ ωΜωψΜ κωψωωΜΜυ 3“_Ἡΐψ¦
θιΤΜΜΜΜ ωψὡΜ ΜἡΜαϋΜ ω Μ” ψ
ο ΜΜωωωω ΜωωΜωΜ ρΜψ ω *η Μ
' ·ΜΜΜΜΜὺ ΜΜΝΜΜ ΜΜΜΜ” Ἡ Μ ψω
 κϋΜὡΜΜΜ ΜῖόΑΜΜΜΜῆ ΜΜΜῆΜ ΜΜΜ
9 'Η' 70"!
Από τήν Λέσβο
στήν Λωζαννη
Γραφει ὁ ΝαπολέωνΔ1ναρόᾶτος* 
Η ΕΜΗΝικΗ πολιτική ταξή φανηκε να έκπλήσσεται από τίς δηλώσεις του Τούρκου προέδρου
για τήν συνθήκη τής Λωζαννής. 'Ως αν να ζουν
σέ μια χώρα διαφορετική απ' αυτή που κυ βερνουν, ὡς αν οί αποφασεις που παίρνουν να μήν
δημιουργουν κλίμα καί τετελεσμένα που δίνουν στήν τουρκική πλευρα τήν δυνατότητα να
αμφισβητήσει όλα όσα τό ελληνικό έθνος έχει
έπιτυχει τα τελευταία διακόσια χρόνια. Πῶς
είναι δυνατόν να έκπλήσσονται από τίς δηλώσεις Ἐρντογαν, όταν οί ίδιοι έχουν αποδεχθεί
στίς πρόσφατες συ μφωνίες, Του ρκοι κρατικοί
υπαλλήλοι να εγκατασταθούν στα ελληνικα νησια καί να αποφασίζουν ποιός μπαίνει καί ποιός βγαίνει από αυτα;'Όταν οί ίδιοι ανοιξαν τα
ἑλληνικα συνορα μέ αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα τεραστιο κύμα μουσουλμανικής λαθρομεταναστευσής που όδήγεί στόν αφελλήνισμό τής 'Ελλαδας.
Αυτό που δέν πρόσεξαν οίἘλλήνες πολιτικοί καί τα ΜΜΕ είναι πόσο συχνα χρησιμοποιήθηκε ή λέξη πληθυσμός γυρω από τό θέμα τής
συνθήκης της Λωζαννής τίς τελευταίες εβδομαδες από τήν τουρκική πλευ ρα. Φαίνεται ότι για
Συνέχεια στήν σελ. 8
«Ἐπενόυσεις χασίς στα χρόνια
του Γεωργίου Α? »
Μ ΜΒ Μ (σελ. 4)
Ο «Βασιλιάς τού Φωτός» όνομάζεται καί δικαίως ένα ταφικό μνημείο
καί τζαμί στό Σιράζ του
7ράν. Τό .9Ι18Ι1 σκιερό
έχει έπενδυθεί έσωτερικά μέ έκατομμύρια μικροσκοπικά θραύσματα καθρέφτη πού αντανακλούν τό φῶς παντού!
Ἡ είκόνα του θυμίζει ένα
Ο Νά, καί πάλι στό
προσκήνιο τό θέμα των
έξωγήινων. Καί τό τί
έχει νά λεχθεί δέν λέγε
ται! Τήν ανακοίνωση
έκαναν Ἀμερικανοί έρευνητές, λέγοντας ότι ένα
είδος βακτηρίου πού ζεί
βαθιά στό ύπέδαφος φαίνεται ότι έχει τήν ίκανότητα νά αντλεί ένέργεια
από τήν ραδιενεργό διάσπαση τού ουρανίου.
Καί αύτό, όπως είπαν,
αφήνει ανοικτό τό ένδεχόμενο ύπάρξεως έξωγήινων πού τρέφονται
μέ καθαρή ακτινοβολία...
”Ε, ας τό στείλουν σέ περιοχές πού έχει γίνει διαρροή ραδιενεργείας, νά
τήν φάει!
ο Ἀς μεταφερθούμε τώρα
σέ κάτι γήινο καί όμορφο. Στήν Βενετία δίπλα
στήν Γέφυρα του Ριάλτο, έπάνω από τό Κανάλε Γκράντε, όπου περνούν οί γόνδολες, ύπάρχει ένα ύπέροχο «παλάτσο» του Βου αίῶνος,
τό ὁποίο μετετράπη σέ
έμπορικό καί πολιτιστικό κέντρο. Τό Εστιακό
Βεἰ ΤεαεεσΙ1ἰ ήταν τότε αγορά, όπου συναλάσσοντο οί βενετσιάνοι
έμποροι. Μετά έγινε τελωνείο καί τωρα ὁ όμιλος
πού τό ανέλαβε, έλπίζει
νά γίνει τό «ΗεΠοαε τής
«καταπράσινο διαμάντι
πού λάμπει»! Καί βεβαίως αποτελεί τουριστικό
αξιοθέατο.
· Σέ ύπερπολ υτελές ξενοδοχείο μετετράπη ένα
ΒοεὶΙ1ρ 787 ΒΓεεΙΠΙίΙ1€τ
καί χρησιμοποιείται ώ;
ρανετε|ετ γιά πτήσεις
από καί πρός τό Χόνγκ
Κόνγκ. Τό κόστος τής
μετατροπής έφθασε τά
300 έκατομμύρια εύρω
καί τωρα τό «αεροπλανοξενοδοχείο», πού
μπορεί νά φιλοξενήσει
40 ατομα, διαθέτει κρεβατοκάμαρες, μπάνια,
τραπεζαρίες, γραφεία,
ακόμη καί αίθουσες κινηματογράφου!
Ο Μία Ρωσίδα έκτισε τό
σπίτι της χρησιμοποιώ
ντας γυάλινα μπουκάλιω
Ἡ”Ολγκα Κουήν ήθελε νά
χρησιμοποιήσει φθηνά
καί φιλικά πρός τό περιβάλλον υλικά. ”Ετσι μέσα
σέ έξι μήνες μάζεψε 5.000
άδειες φιάλες καί μέ αύτές,
προσθέτοντας ξύλα γιά
τόν σκελετό καί τσιμέντο,
έκτισε τό σπίτι της στό
ΝονόεΙ18Η1τὶΙ15Κ Όσο
γιά τό κρύο στήν Ρωσία
τά μπουκάλια παρέχουν
7ταλίας». αρκετή μόνωση.
Διαβάστε τά αρθρα
(ΣΗ αλήθεια για τήν“Ελλαδα»
χαθω. Χ Παπανδρόπουλος (σελ. 3)
«τό όραμα μιας ἑλπυ στιπῆς ΕΕ»
Σπυρίδων Τσάλλας (σελ. 5)