Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
  ¦  ωωΜωῳ
Ι|πμ8ν8Μ«ΒΜΜΜΜ» 
Η' "Μ πρωΜΒΜΜ! τ 
@ΠΠ ω @ΠΜ=  98"
Μ' “ΜΡ  ΣτΠ @Ω
Κωρ·Πκη Η Οκ(ωΗρ|οω 20"6 / Φυλλο "300 12500) | € Ι 30
ἙΗἶ| ΚΗ
ἔ |·ἶ“Μ° ”°· ·; ·· - $Μ·
ΜΜΜ!! Μου
«ΜΜΜ» Μο Ισ Με· Γ εΘΝικΗ
ιι ΜΚ Ι42-88 Ισ Σερ·ωωω
_ 'Ξ, 7 κ·~ >Ξ η 4 : _
έ  Ρ  :ΧΡ ` ·,
'_ ή 7 ΜΞἶ Ι; ¦_ ϊ!!   η  |Ἑ“Ρ  ·ἶ3
Ξ 7  7 "Β έ·ἔ ἔκ