Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΩΝ ἱ"°Ρ
Δ/ντιῆς: ο. ΝικαΗα'ι'6ιις
Μα απο ΜΜΜ ων οι» αααααιὺν αν·ιιιαΜ ναι· ααιιιαιια·α°
ΜανιΜαμ και Μακ) μαπα α Μιανα·ας
αιωνας α Μ Μμιιω Ο· αιιιαω'ωι να
πωπω ννααμιι ων ΜΜΜ ανα κνω και
αιωνα ων ΜΝ θα ΜΜΜ· ιι απανω και·
α··αωινιααα αγώνα ως Νέας :μι·ανας αμιααιι
]  _ ; ο Μαννα
α 'Μπα "αιμωωι ' η
ΜΜιιιΜ να νια ω την” Λιν· και
αΜναιμύνα ων αναμἑωιιαιι ως κι:
ΜΜΜ· μα ων Μα. μια οι” ααα εναι·
οικω" αων Πισω αων πραμα” ναν
να" "Η" |'|¦
Σαμαρα να καιω”
α Νινααιανας ιιαΜι πως
ωρας μ· ων Ξανα·
ανα Ζαμαια α Παω ναι
ιι Οι” ααααΜαιι° μ· ναν
ΜαανΟ αιιΜαιαα. ιιαν
να· εναν Μακ”
ν·μανα και"
Για ων αααιανι|
εντός ααα" αναμᾶιαιιαιι με ΜΜΜ ων
εα·ανἱα ανν ααα·ανῖζπα·
ακα α αμμναικας να" Μακ
Γιὐανας ΜΜΜ; α Μαιας
ςααιιμπἰαωιι· απο ν6ναω
να· σα μεινει πως αρααιις νια “φαω ένα
Μας. να πιο· ακα
Μιας ναν μία· και· Μμμιιιαααα Μ πως να αιια- Παια ιι αιωνα να· "και” Μ ω
ναι·μα νια ω των ιι ακακ- ωΜα:α ατα Ρένια αιααα·ια α Μαι· · αν”
αν ως Μπας αμα” α να σύστημα παν Μας Μπι· από 'αν παμπ α"
α Η" ως ως αιιἰ ως κν- α ιιαανιιως νιναιΩαι νια να Μεσοι ανα μια μ· ων
Μα ΜΜΜ να ικα" αν Νομούς ιιααιιαι- αααν·νααΕιι των απιαιιμ·ν
·ιιΜΜ·α ως ·ναααν6·μ- _ Μω- μωπια“ι Μηχανών" να· Μμμιιιανῶ
ως· ως θα· “αιωνας αν·
Μαι να· ιιααωιιι·ια· να
'ΝΝ'| "ως "ΜΚ _ Μια με τα "αννα ω.
αιώνια α Ρως' καπ" αω
“ΜΜΜ και ων ΤΜ" ΜΜΜ·
αων ΜΜΜ νια να εκανα ανις
ΜΜακ ων ΜΜΜ
αν"...
ΔΚ°'"ι 'Ια ναμιιαύνα ναν Ν|Κ°ΜΣ 'ΜΜΕ ααα
ιιαϋι Μπινός από ναν αααμιιιανα.αω :και Γαμανωα·ας ως Μαρα
.- νι·
ακμα ως Μάνα. ιι επανω” ναν Με Μ ΜΠΕΡΝ σε ΜΜΜ αναμαας
ιιααιι6νιιως και να :ορια ναν ΜΜΜ ΜΜΟΠ°'Λ" αων ιαπωνια
να ' Μω
και ΜΜα·αι ιιΜαν ω Μαααἰω και ων ιικμιεαα ως Ξιιαω·ινκας ων ιιααααω ῖειααω
ανανιιαν ως να" · εεαιαα·ινα πρώτα αμααανα νια νους “Μωως.
ααα χααααωααν αων ωΜωα“ αιαιιια αων αμυνα και αεχαακαν 89 ιιανιαιις
α αινμπιΜαι “ααα αρκαια. Μαιας ΜΜΜ φιιιανςα ααα αιιιανςα. παωαε αν παπα Μααμανα
¦°"'¦Ρ "Κβ'
και |°ῖ¦¦¦Κ'
οι Αμερικαναι να ιιιιμαν ιιια Μα” απο
αι νεΜΜα “Ψ
πρώτα ναικ ΜΜΜ"
αων Αν ΜΜΜ' Η
α·-ν· να' ιιαακ
Ενα ΜΜΜ
μια Η ΚΕΑΝ” ΜΑΜ ναν καααιΜ Μόρια"
αι ΧαΛ Η· ιι.. Β μα. '|Λ°"Μ0¦'ῖ¦ Η· ιι. με 8/7 να).
ιιανααω (να ιι.. ο αα.ι και και!” Η! ιι.ι
ΜΜΜ· Μ" ιαΜιιιωΜα αω μωρα" α σα·ιμι·ακας Μα
ων αναπαΜ ων “ΜΜΜ κινιιιαιιαιΜων νων
. ' ' ' α οι _.
Νανα·- α8 ιιααιιιωαα απανιας θα €μ£ναν
αων απανω· πρωινών" μια μέρα
παραπανω. Μας μαρια Πιό να νεα
ων Μια Μις “ΜΜΜ “ααα και
καρμα· με ταν Μα Ριν/ιι" α Η αιωνια
ιιι0αν“αια ·α Μαιια και α αιιαανααιι
·α ειιιαω€ωι κανανιΚα ααα ων ισπανια
-- Γραφει α ΓΙΑΝΝΗ: Μικρα: “καιω Η;
”  κι νι πω:
 :ναν ιιιια
Ο ΜΜΜ ων
ιαπωνια· ΜΜΜ
α ααα: Παω· ω
"ΠΜ "43 α ΜΜΜ
μιααι· α Μπα Η, α.ι α
αων αννιιιααα στα· να·ὐνωας ήταν α ΗΜ
"'====$°=8Ἑ$° αΜς. με ταν Γκρι" να έχει τα παντως. πωπω “Μ 'ως
+28 '88., με ΜΝ ¦°“ὑ 3 αιμαααμνι και 2 ααα? αν 22 “Με ναι "Μακ ω Με” 4"
ως ΒαΜς και Χακ· ω' Μαι" κ "ν" "°"" "Μ" η.), Η" Η· ιι.ι και Μ
α Μαι· α ΗΜ" "Μ” "8 "· "' “7 "'·· 7 °· "' πινακα: αν ιι· ο
Μ αν" Μ” ' α αα.ι ας 28' αιιμμπαως α Μ ϊ" .ΜΜΜ
Μ Ν "Μ". ενια εμεινα· α καιω: Μ Μ_ ΜΜΜ.
να ναΕιαι αων ` ρ (Ἡ;"='Ἀ=° Μ; η' 9 "Ρ" να αι πανια: Η' Μ ι
- ιι.. α. . αα2α- .Η Μ κ
|ΐ%ἱΡ · σ Ο : κας α ωΜανΜ: ως τα· “Ι ΜΜΜ' ' '
ΜΜΜ "6. ·ὲ ύ ναι_ναΜωαας ανα αωωαα
Η” 'ω αμααανα α ΜΑΝ'Κ0Μ°'.
Αι······νω “°;;ζ°“Ε::°:;:%Ψ_ Τα αανι·ια να-αα ων κνινιιι -·-·τ ν α ή
καπαιΜα·α ν ΠΜ. σ": ΜΜΜ! Μ" ποιας α ιαπωνια ω ιι.. με απο αι α ααα ναιις Ψ ή
“Ο θ· 'Ν -: 60"" ° Μω_ αικαεαναὐμαναιις Ξεχώρισα α :ινιιανΝΛ: Η· κι ' 
πρΜιι ο ιι. ι .
' Η" (2/5)
παοκ·   -ι:·
- ΜΜΜ”
·ωΜαὑν τον να".
Μα να Μακ να· Μ"
Ι ι '
να ΜΜΜ ω·ααωα· αν· να”
"·" ααα 'ΟΜ¦¦0'! α Μ Να κι.
και" “ο ιι.) και Γιανναααααας Η· ιι.. να αι
αι ιιΜιανανιαως των κρατικών α Για ωμς
- ωιιΜναμς ωΜωμαι αι 'πέρι "7 ιι.·. Ρέντιιια ιι.· να· ·ααιΜμαας αν α.. α αι
Ο ΣΕΛΙΔΕΣ '2¦ '3
' α Αμερικανος Μαν·
' μάπα Μπα ααα" ανα
Με ναν Μαι. αιωνια”
αν ·ιι6ωααιι και ναναι τα
νωαμιιι μα ναν αΜμιιιακα
ατα νεα ο :αμεα σα αανε' α ανασα· πονας αιιαν·
σας να· ο Ειιιαωὑωι ανα
Μα· ως Μ α ακα"
α ΜΜΜ Μια·
να· Μις πανι·
να ως" Μ
κι· ΜΜΜ να
Σω· α ιιανιι·
Παω* Να ια
τα· ΑΜΠ
.ιε·ναΡααΕνκα“ "'°
"ῖΕΡΜ"' ΤΩ" "Ἀ'ΔΩ"'
απανω ΜΜΜ· Μ·
ΜΜΜ”... Μα·αΜνΜΜαι··νΜΜΜ“'ΜΜ
ωω···.·Μ·ΜαΜΜ Ύ
Η Κβ ναι·
ααι·μιιιαναὐ Ξαιἰνιιαα με να... Με τα
ιιΜαααιιμα. Βααζαννας '4 ανα καρμα'
ταν αιώνια· αννιιια·α "αναΜνα'αα
.Ήταν μια
σκακι νι'ω ας μια
Να'σαι· θα" με έναν
να” αννἱιιαΜ. Μπα αιναι
μανα ιι ααω α ·α ..ΜΜΜ
να ΜΕΝ” να· πανω”.
αων αων ·ιααι παν Μμιιιανα ·πις πανια μπω"
αιιαινιιααις·. ΗΜ μανα
να μακ α αιωνας νων
Μιααιωνών
· ' ιιαι·νΔΑΛΛιαιιιω
Αααα και α··α αν· Μακρινό “ΜΟΔ-αΜΞΜ· ταν ΦΑΙΔΩΝ·
'ΠΟ 'Ο ΜΟΒ Η! "Ο Ω"|'|! ° |°'Μ¦
ΠΑΜ0"°'Λ°' ΜΑ 'Ο' !ῖ|Ρ|ῖλ "Μ ΠΝΑ Δω'
Ξαι6νιιαα να Μαι αιια ων Εανιω. αιιως ων ιιαμακα·α°·ιιαα ανα μας μ· ων Να”. και αν Ο·
αναμαςωαα ανω με Μπα να". αν αν ωραια να
, ακαιμαζα·αν νια ω μενω" Μαιναααααινα αιωνα
· πιαω παώ ναν. ιιαι· θα αμμαΜνιαΒ ω Ηνωαα·αω Μωρ- ωιι. 25καανιι καμμια". μ· ναν
ΜΜΜ" καναςαν·'να Σωαςαμιιωα.
Μαι. α Μαιας ΜαςαιΜις ειναι α αια αααανωΜς
αιιμααΜς ως τον ΜΜΜ ΜΜΜ" και μα
ων ΜΜΜ Μύωαα αων να” ιιαμ κινείσαι α
'ομως Μα" να ΜΝ." νια ω ΜΜΜ ως ανωως ναι· ως· να ειναι Μ αιωνας αν· ΜΜΜ
και· "ω α ΕΜ Μαι ας πια Μανιακός αναμιῆς
ΜΜΜ Μ καν· ααα" ιιααω ναν ανω αν"
αααια ικα αμα· ιι καπως ως αμα5αι.
'Η ΜΝ" ων Μιαωιαι ναν ενω”μανα Η". αν α παι
ή· ΗΜ ως Μπας αιναι
από ας ιιια έμπειρα αων
ΜΜΜ και δεν Μα ααα
κανας ικανός ΜΜΜ ιι ΜΜΜ. ως
ΗΛΠΑΠ! Μακάι." αι 'ΜΜΜ - "ΜΜΜαα αμα" νια να ω· Μακ - κυρα” μωρα”
ω πινω των” να Νεων αα αιιαΜααω
ανυνιαιιω Μαη" ααΜ ··αμιι·
ΜΣΤ|ΝΤ°'ΜΗ ΟΠ' ··Π·Ό' Β

Τελευταία νέα από την εφημερίδα