Πρωτοσέλιδο Πρώτο Θέμα: Ο Ιβάν και οι Αμερικανοί
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Το κουτιονι ειναι εδώ! Δειτε δωρεαν τισ καλυτερε8 ιιιιμιιοτὰσειε
Τα Μν ωοι·ΚεΙ, η 100% ελληνικα αλυσιδα σουΠερ μαρκετ, και το ΠοῷτοΒὲ;:€ῇαΜαΖουν Παρακολουθὴστε τι8 Πεντε μεγαλυτερε8 θεατρικὲ8 Παραστασει8! Καντε κραταω -·
. . . “τε-τ .Με ..-μ-“Λ ν - . . . . . . . ΑΘΗΝΑ' κΑ
μια αΠοκλειστικα συνεργασια και σα8 ΠροσφερομνδῳΘεἶωΠ:€ΜΜ ω” @και ανω ταλεφωνικα στο 211 1000365 και αΠοκαιστε δυο εισιτηρια στην αμα του ενω Θ ΕΑΤΡΑ
<7·““ῖ:>““”Ϊ ·-““°” ω Μ τ“'” Α Ξ , Η
_. - 21:: Ϊ' 
:τ ΓἶχΠκΜί<=ὶω ή χ 
π ΑΧ -- [ τ ὶ ΞΗ`| τμ Μονέ] αΞ1α5 -` Α  .γ - ϊ η _ 1 ἱ ΞΞ Ξ
:”-ν : ' έ *κ / Ν· Ή Ο; “Ρ Η Ζ ¦ ¦
Ξἶἔ^ ὐω"οέω λ η τ· 'τ' ΧΧ ΧΚ Ν '   Ξ  ΑΝΩ' ἶἶΜ=ΞιΗ ΞιΐἔΞῖτλλλλΣ 2ξιἘῖΒ
..Ἡ . -`. τ. > χ ' . τ -;Δ| _ Ι .μ. για τγορες 25, ,τα τ _ χ ΝΝ ν 2 . = ¦τ- ¦ Γ¦“ὁνομ“_“ Βὁφ.ωμωρα πω..- Δ
χ  - Χ ¦ . κ Δ τ “μ
7 ιχτ Χι Χ~ΐλ Ἐέ/ ·
Αν τον τι έ
η ο 
Δειτε τι8 μεγαλεε διοργανὡσ8ι8 Που ΠαἰΖουν στο καναλι ΠονΒΞ3τ ΖΩΗ;"
ΕρυθρὁΞ Αστέραε - Νταρουσὁφσκα ( Ευρωλἰγκα)
Λαμπορὁλ - Εφἑ5 ( Ευρωλἰγκα)
Αστέραε Τρἰι·ιοληε - Πλατσνιὁε (50ρΘτ ιεεααθ)
ΜΑΡΙΝΑ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Η τελευταια
λεξη
' Ο ΣΕΛ. ΊΖ-|5
Πουτιν. Το Παρασκιὶνιο, οι ετιαφε8 και οι αντιδρασει8 
Π Μια ακομα ασύμμετρη Πολιτικὴ εΠἱΠτωσιι των αδειὡνΤνΠου δεν εἱΧε υΠολογἱσει το Μαξίμου
Δεν τον θελουν να μπει στο 8ΤΑΒ λογω σχεσεων με 
Ο' ΔΥΟ ΔΗΜΟΞ|ΟἶΡΑΦΟ' ΤΟΥ ΣΑΒΒΙΔΗ ` “ 
ΔΗΜ-Μι .τ ΣΚΑΪ Γιάννος Ι(ὡστττ8 “
. γ . Μιχελἀκιι8 Α πιστας
Κοντομηνα5 - ΑλαφοοΖοΞ _ ' κ Μ '
το συΖητουν αλλα Ζητούν ο "ΡΜ" Μοζ| Κω
και οι δυο το «λεω χερι» γαλατα Ο φ|^Ο5 ΟΡὡσ0$ 0λΙνὰρΧ“3 θέλει
ετσι ρὸσωηοε του Αλέξη _ · Η οικογένεια
Βαρδινογισννη οχι και τοσο
Ο αυθόρμητ05 κοινωνικὁ5 ακτιβισμὁ5 ησνικοβαλλει την κυβέρνηση · Σελ. του
 - Ο . _ '
ΤΙ ΑΛΗΘΕΙΑ Συνεδριο. αττιθανε8 ερωτασειε σε στελεΧιι
 Με το... Ετιἱσιιμο τεστ=
έ: ΣΤΟ ΜΕΞΙΚΟ
Ξ; '
Ξ τ ο _ ' ο ρόλο5 την"
ἑἔ ; Αντιτρομοκρστικὴ5
ἐξ “ _ και τη5 Ε|Λ
=μ κ .- 4 ο Σελ. 40-42
 · Ι  ιπ“ι¦·τ
, Β. ΠΜ σου το ΜΜΜ" Νεο" Π
γΠ Π
ι ι ι ι Μ Μ Π ____
«Δι(1βΟΖ8Τ8 μονο “Αυ ” Η" οι ΜΜΜ"
Αυτη ·:τ=τιιτη+·5ε1
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΗΡΑΜΕ
αν8ἰ.8τ; Ειστε αντεἔουσιαστὴ8 Μο ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ
ι ' . ' 'ΗΕ Ψ το ΕΡΩΤΗΜΑΤ0ΛΟΓ|Ο
η ελευθεριακοε, Αν γινει Η ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡογΣ
Χ εΠενδυσΙι στην ΠεριοΧη σ(18, Με. σ
Πὡ8 θα αντιδρασετε;» Ἡ" "ΡΜ ° ' ·· · ΣΕλ. 6-7
Αφελλυνιομοε του Μιτου πιο Ιστορια Μετά το φιυοκο με το νομικά, κουφε8 ιδὲεε
Η Μω ΜΝ 0'ΦΙλΠ8 Πανε να κρυψουν
τωρα... και ταΜΑΤτιισω `
υ ¦ υ 7 υ υ ' - · Β:υιιερ “ειπα .ι .Μ Η αιιο μυατοινε8 . .Σω 3485