Πρωτοσέλιδο Βραδυνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
3'ω'ζἩΌ
9 ιιιιιιιιιιι ιι Μ"
γ ' ο
ν._ .  τ Έ
' ' ὅ _
ι γ :ι
· 'λ ε·:_ 4%.. ε
η ¦
ι ι -ίΞ 
Εκ60τη5: Κωνσταντινο5Μητση5 90κτωΒριου 2οι 6 · Αρ.Φύῇῆου 983 . Τιμή ι ευρώ |ὁιοκτησισ:ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟἩΚΗ ΑΕΒει
ΤΑΚΤ|ΚΕΣ Ε|ΣΠΡΑΚΤ|ΚΩΝ ΕΤΑ|Ρ|ΩΝ ΜΕ ΚΥΒΕΡΝΗΤ||(Η ΕΝΤΟΛ|·|
ΩΜ0| Ε|(Β|ΑΣΜ0|
αηό την εφορια ηρο5 τουσ οφειηετε5
Στο στόχαστρο οι Πρώτοι 83.000 φοροῆογούμενοι “Φροντιστηριο» στου5 εφοριακού5
που αρχισαν τα τηῆεφωνα Αφόρητη ψυχοῆογικη ηιεση ακόμη και για χρέη 500 ευρώ Μ ω
ΚΩΝΣΤΑΝΤ|ΝΟΣ ΜΗΤΣΗΣ
ΑΣΦΑΑιΣΤ|Κ0 Ε 6, , .η
Σύνταξη ηριν αηό Η Ωω οτ“5'ετων
τα 60 για Π0.000 ησρουσιόΖει θ
ασφαηισμενου5 το γ' μεροε τη5 κ
ουτοΒιογραφι05
Οι 27 κατηγοριε5. οι ηρούηοθεσει5 του όραστύριου
και η όιαὁικαοια εηιχειρηυσΠ0 
Μ. ι ι 
Σερ. ο Ξ ι
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤ|Α
0 Κυριακοε ΑΝΝ ΤΗΣ«ΒτΚ»
ψαχνει νεα·στεῆεχη Η Ευρω"
Αερσε σνανὲωση5 στο κόμμα “
με όφθαρτα ηροσωηο του ηεριθωριου
αηό το όιοόικτυο  τρωω ο
Μι ιιΑΝΝιιΣ
ΣΥΡΜΑ ΛΟΒΕΡΔ0Σ
Σύννεφα “ανω Σαῇοε μετου5 ηῇειστηριασμου5
ο "ο το συνε6ρ|0 Μ εγόῆη ανησυχια ηροκαῆούν στην κυβέρνηση και στο Μαῆμου οι εντονότατε5
Βο ε Μ· σῆς) η · Ι αντιόρσσει5 που δημιουργούν οργανωμένεε ομό6ε5 αγανακτισμενων ηοῆι- ε κ
κοτ2ὲΧεἑἐἑἙἔκΟΠἔ ἔἑἩοῇο τῶν ἑνσντιον των αθρόων ηῆεον ηῆειστηριασμὡν, ακόμα και ηρὡτη5 κατοι- (Ο ο Τσ|Προ5 εχε|
· κιαε. από το ημόσιο κυριω5. αῇῆό και αηό τισ τρόηεΖεε. Με τι5 ηαρεμΒόσειε του5, οι τ ι
ΚΟ' ὁΠμοοΚΟΠΠοεΒ Μ· 4 ηοῆιτε5 καθε Τετόρτη ακυρώνουν ησειστηριασμού5 που γινονται στα ειρηνοόικεια κοτορρευσε|Ι κο' το ξερε|»
όῆηε τη5 χώρα5. και κυριω5 στη μεγαῆε8 ηόηει5, όηω5 ειναι η Αθηνα. η θεσσαῆονικη ' ·· ΝΤΟΡΑ
και η Πατρα. Στον ΣΥΡΜΑ ανησυχούν διότι το κινημα αυτό. με κεντρικό σύνθημα “Κα
Ε κ κ^ΗΣ'^ νενα σπιτι σε χερια ΜΜΜ». ειχε οργανωθειαρχικα αηό το κυΒερνὡν κόμμα. όταν ἐκ
· · ηταν στην αναηοῆιτευση και τώρα ηκυΒερνηση ΣΥΡ'ΖΑ υφισταται 03 συνεπειε5. Διότι ' '
Ευθρο "στη εκεχε|ρ!ο όηοιο5 σηερνει ανεμουε. θεριΖει θύεῆῆε8.
για τα θρησκευτικα Μι
Ενισχυμένο5 Βγηκε ο 'ερὡνυμ05 , , , , , . .
Μι · Τωρα μηορ ειτε να μσ5 όια ΒαΖετε καθημερινα στον ιστοτοηο νννννν.νιασιηι.ει