Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: 16.300 σπίτια στο σφυρί για χρέη στην εφορία
Newspaper website WebsiteRecognized text:
.ἔσεἰΙ@τεε μα Μα τα ΜΜΜ
Εἔ;Σ>ΣΩΜΞΣΠ
ΗΑ'ἙΡ 'Ο Ε'
“Σ Νέο τζελ πσθσρισρσύ
γισ σπσλσ ΜΜΜ πωπω
σε πωσ σπισΜπΜ ϋρσσπ
η “Ή ΟΠ]ΙῖΙῖΙΙηΙΙ*
Ο .Ι ΜΙΤ.. “
.. Μ ΙΙ-ΙΙ-·ΙΙΙΙΙΙΣ
Ι Ι·ΙΙκ κΙΙ·Ι›ΝΙΙ
ΙΙΙω ΙΙΙ Ο' Μ
μικρη
εξερευνητρια
2 ΛΝΥΝΝΟΟΟΡΝΤΝ ΕΝΕ|ΣΟΔ|Λ
Ρ ΝΕΤΑΤΛΟΤΤ|ΣΝΕΝΑ ΣΤΑ ΕΜΗΝ|ΝΑ
·ΑεΔ·ΙΠ·κ οοοοοο Μ
β ο
ζ Λ ' κι.
 ΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
Μ.·|·Μ·ωΞωρ·5.Ψ
η η Ι ηηἩῖΝΉΠ Ι
Ι κ ~“ΙΙ;ω“ωΜΟΙΤΙω `
ΤΟ Β|ΒΛ|Ο ΝΟΥ ΕΣΤΕ|ΛΕ
Ο ΑΡΧ|Ε|Τ|ΣΝΟ|ΤΟΣ
|ΕΡΟΝΥΝΟΣ
Ο ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ Ν. Φ|ΛΝ
Χ / //”Τ ΤΗΧ Ι ΙΙ Η 7- κ Τ ΤΤ Τ““`Χ Τ Τ Ν Ν Ο
Η // Ξ Ν ΙΧ / / .Χ ΙΙ ΧΧΧ /// ΧΧ Μ κΙ ΙΙ ΑΧ Ο Ι
Ι / Ι Ι Ι /Σ` ~ ΙΙ /Σ ΙΤ Ι Ι Τ Ν
Ι / Ιχ Ι Ι Χ Ι.// // Χ. Υ Ι! Ι Γῖ )/ // `Ν ΙΧ ΤΙ Ι Η ΧΧ Ν
Ι Ι Ι / Ι Ο Ι Ι Ι Ι Ι Ι Χ Ι Ι Ι
Ο / Ι Ι = Χ / Ο ΙΙ! 0/ χ / Ι Ι Χ Ν Ι Τ Χ Ο / Ι
Ι 2 /Ι ΙΙ Ι. .Ι ΙΙ Ά Τ Ι Τ) 2 Τ Ο Ι
. // Ι Ι ἑΙ Ο Σ Ι έΙ Ι /. Ι Ι Ι
Τ / / Ι Ι Τ Τ Ι Ο Ι κ ' ΙΤ ΙΙ Τ Ι Ι / Ι' / Ι ΙΙ
Ι η Ζ χ Ι ~ Ι Ι ~ Ι ΙΧ Ι Ι ~ Ι χ 2/ / Ι
η /// γ Τ ΧΧ κ Τ /Ι Ι
χ ; Κ / Ι έ χ_7`/// Ι Ι έ=
ΜΙΝΙ Χ Ι ΟΤΙ ΙΜΟ Ι "Τ 2 Ι ΙΙΙ» .3339: Ι ·ΙΙΙΙΙΙΙΙ=:Ι  Σω©ω ΜΙΣ ΙΙ Ο Ι·ΙΙΙΙσΜε@ΙΙ@ 4:ἔΙ
ΤΤ ΝΡΟΕἔΥΝΤΕΤ
ΑΝΟΤΝΝΑΝΜΥΣΝ Ι 7 _
ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ Τ
Π ΣΕΛ|ΔΕΣ Ι
4-8, 1 2-3 3
ω Ι·Ι·ΕπΙΙ
ΤΟΝΣΥ |ΖΝ
ΣΤΝ [ΜΟΟΝ
ΝΑ' Ο' ΕΝΟΥΛ|Ο| ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡ|ΟΥ
ΣΤΕΦΑΝ'Α Γ ΕΩΡΓ ΑΚΑΚΟΥ
ΤσεΙ8... σερί 6ΙσσΙσΙΙσί
- · σε νεΙΙσσλγΙκσ σύστσ γΙσ
τσΙΙ 32χρσΙΙΙΙ σΙΙσΙζσίσ
' ΣΕΛ|ΔΑ 20
Δ · · Δ · · ι ο·
ιι!! Ι
¦ΕΞΞΕΕΕΞ _
:2, 5;; · 
|| |ΝΝ
Ν' ΤΕΝ 
ΝΤ ΟΝ 
'Ι ΤΟΝΕ. Ν Ι Ο Σ
“:>
ΝΝ' ΝΛΤΛΣΧΕΣΕ|Σ
ΝΝΤΛΟΕΣΕΝΝ
ΝΝΟ ΤΝΝ
ΝΥΒΕΡΝΝΣΝ
ΤΜ 2,65 Δ|Σ.€
Ο ΕΦ|ΜΤ|·|Σ ΤΗΣ -- ή - .η 
ι” 16.300 ΣΤ||Τ|Α
ΣΤΟ ΣΦΥΡ|
γΙο χρέη στην εφορία
_- 3 _ῖί ._ Ο- _ ΤΡΟΠΟΣ ΣΤΟ ΜΑΞ|"ΟΥ
 έχε· ήδη εΙσβἀλεΙ ΣΕ Η] ΕΞ ΑΠΟ Το ΛΑΪΚΟ
ΣΤ°|χΕ|ΩΝε| Χε 774.321 | ((π°ι  ΞΕΣ"κΩ"Ο ΚΑΤΑ
ογαρΙασμσυς κα· ¦ ΤΩΝ |'|ΛΕ|ΣΤ|·|Ρ|ΑΣΜΩΝ
ΝοἄΐἑἈἶξ θα κλΙμακωσεΙ Τα ΠΟΕ ΝΟ" ΠΟΕρ'Ο"' ΜΕΤΑ Τ|·|Ν |
αναγκαοΤΙκἀ μέρα ' ' κΑΤΑκΡΑγΓΙΙ Γ Α
'ΤΟΥ οΦε|Λ0ΥΝ έως Το Τέλος Του  ' ΙΡ ΤΑ ΧΗΜ|κΑ ΣΤΟΥΣ
Στο ΔΗΜοΣΙο έΤους ΜΜΟ θ» ΣγΝϊΑΞΙσγχσγΣ
Π 5 ΣΕΛ|ΔΕΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ > ΣΕΛ|ΔΕΣ 22-26
ΝΕΡ|ΟΔΕ|ΕΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ' ΝΡΟΣΕΛΝΥΣΝ ΝΕΟΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ϊ Τ ΣΕΛ|ΔΕΣ '|4-'| 5
ΔΥἶ[0]ΧΜ©Ν[[email protected]
Τ| ΝΝΟΝΜΥ|ΤΤΕ|
ΜΕΡΟΣ Λ'|Ο|ΨΝΤΟ
ΕΤΤΡΑΦΟ
__ ΝΝΟ Τ|Σ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
«Βαθύ Μρύγγ·»
καρφώνει
πως ο σύζυγος ως
επ·κ8φσῆής ως ΕΞ.
στα 'Προπο παῷνε·
δπμόσ·α έργσ
στην ΑΠΒσνία
“4 Ο* κΑΤΑΓΓΕΛΙλ
 ΑΞ|Ω
. ' ψ<›γ ΤΗΣ Ε.Ε.
ΙΙΙΣΩ Απο Το “ΤΣΑΜΙκο“
Ν |ΑΧΝ <<|ΤΡΟΔΟΤΕΣ»
ΣΕ Δ|ΑΔ|·|ΛΟΣΕ|Σ ΞΥΝΝΝΣΕ
ΝΑΖ|ΣΤΝ(ΕΣ ΜΝΗΜΕΣ
 ·:ς 1 'Ξ
Η ΑνστολΙκή
Γερμσνίσ κλίνεΙ ΙΙροε
την... ΑκροὁεεΙό
Τ Ζ ΣΕΛ|ΔΕΣ 28-29
ΚΩΣΤΑΣ ΔΕΡΒΟΣ Π ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΝ | ΣΕΛ|ΔΑ ΤΟ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΤΗΝ ΟΝΝΕΔ
ΧΩΡΙΣ... ΗΟΜΜΑΤΗἰΑ ΣΝΣΗΜΑ
ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Π ΣΥΝΕΝΤΕΥΙΝ | ΣΕΛ|ΔΑ 2'
Ρ Οἱ: Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΧΒΙΡΑΓΩΓΣΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα