Πρωτοσέλιδο Κεφάλαιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
_..Δ. ο . . . ` ·.
::-·::·-ζ`Ο
· · ·
· · . · · ¦ `
.······_ Ν
.·::········¦=·Χ
·:..·ο······“ϋ_
..··········“¦
········""··
············“
_“··········“
ζ:············:'
`¦:·········:
·········..
'·······'
. ` · . ἡ
Ν · ο ο ο · _.
. _ ς . _ . . . _.
1:-·::·
ΗΜ ·° '
ΜΜΜ .  . . Ιων
ψ«Μ .,  νιππι«κοκΜνσ»Μν8Μ
ΜΜωΜ ' _γ . ΜΜΜΠΜωωω3Μ.ΜοςΜωωΜΜς.
οΣΜΜω.“° ' - Ο, 'ϊ ΙοΜ.ΜΜσΜςτωιΜωΜ·ΜωΤ·Μ.“ΙΜ ἔ
¦"θ ./|'
πΜωΜ=: ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΕ ΕΑΜ 15Ξ'|ΑΣ, ΜΤΜΒΣ ΜεΜΗΜα
'Ολοι φοραΡυγὰδε9, μέχρι
αποδεὶξεως του εναντἰου!
ΣΧΕΔΟΝ 1 ΣΤΟΥΣ Ζ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ · ΠΟΙΟΙ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΠΡΩΤΟΙ
ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΟΥ ΚΑ'ΙἈΘΕΣΙΟΛΟΓΙΟΥ · ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΙΣΠΡΑΙ('ΠΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΟΝ
' ·πμΜΜωΜ ΜΜοΜΜΜ·.ωιοΜ 
· ρωΜΝΜαΜ ΜΜΜΜΜΜαΜωωΜακ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΜΜιωΜωΜΜΜ . ,
Μ2,8ω.ω “ΜΜήΜωωΜΜ ΜΜΜΜΜ,Μ
Μό Μ6.ωαιΜΜ Μ· Μ¦ΜΜ.Μ.Μωωω κα' η
ΜΜωΜ ΠΜ ΜΜουΜ· ΜΜΜ ο Μω«ων. Μ
παίζει...
' Σαιν κι›βἡΜΜΗ μΧ»
.ΑΦΜ Νιν μπορω ΗΛ· “ΉιωΊΜ›ύ“: 'Η έστω σου"
|ΤΡΑπε:£Σ Ι
κ Ἡ _` οι7μεγἑλοι
α Ευρωπαίοι «ασθενείς»
Χ ) <ι ·
δε) ιιιυχΠωὶ Ιωνία: Σω
νοιΜγΙ0 Ιω· “ΤΙΠΝΙΚί›ΙΙ“ Η
ομΜἩΠρο οι·νεΠζε κι ΠοίζΓ| ενω το ιὺΩί0 βι·θΙζ(›ων. Κου Ιωμ(μ οι· συνέβη Η· βρύδι· ως Πέμπτης
Με: Μἑγομ· Μαξίμου.
Που μεκεῳόΗΗ σε.. μουιιικ1'ι ΜΜΜ. ώστε νο σι»
ψάξουν ος -·σΧέοεκ“ πως
η Κ<ιγ0[%ιὺ£υιΜι ()μ(Ἑ
ὰ· με ων Αλέξη Ή,ίΠρο
ο· όψει κι· σωτδρίω· Ιω·
Π·Ρ'ΖΑ Νιν “μΜεχΠ ΠέμΗΗ›_ Ο κιβῳνΜωἩ “ΤΙΜηΜ'κ“ βιθίᾶω›_ ι·ικ”›ω
β(ὶμω ως οργΙ'κ ΗΝ κωνωνίω¦ μέσο σε συντρι
/| ` .
Κορυφή ΜΜΜ ΜΜΜ-ΑΙΜ
'ΠΛ26Εν
ποιό δημωκωΠιω Πα»
στο. “ΙΜ συ" κυβέρνηση
ων(ι·νΜμ“.. πιω 'Ι
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ΡΑ|ΩΣ
ω ΜΜΜ
Ι. ωὡωΜ.
6· ' ` ΡΜ
Μ ΜΜΜ” κοῶυω· ' 2- αΜ 
ιωνΕῆΜικωνΜπεων
Η! Πο θμΠ.·ο Ιου 2016 μπ·ον στη χωρο 1.357 τους»! Πάπα · ·
σφουωωΣς ςΠα)ηκες ι£ωταττΜα σε Θα3οιωφαϊ1αι ωΜ· Η 
' ΙΜ Σ