Πρωτοσέλιδο Η Αξία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ιννννν.εχι8ρω5.οτ
[email protected]@@οτ
- Δεν είχε σχέση με ων
Μιρ8ίο του ΜΒΜ
- ΜΜΜ· τι «ΡΕΝΤΑ»
γιο Εθνικοσ μαύρου
Λαῆανε5 06 διεθνή σκακιέρααΠο .ο
τα ρΠξττ ΗΠΑ·Ρωστα5
Η “:-:· 75 :-.Ξ“··9ΜτοηΜώ·.τ: η:: :ο 7 Το 'ηΜκομψΠ Μο
Μ' :.- "Ξ :“= :-.;μ.·:Ξ“ζἴ: ΜΕ:: ΣΕ' '9 7 "ΘργΟΠ0ίΜΠ[email protected]ο@μ
κοπο εκ”
° «ΜετττΝΔΜΜ
ΜωΜιΜθο>
ὁ Η .` ΜΑΣ ΧΩΡ|ΖΟΥΝ ΜΤΒ ΤΗΝ ΠῦΡΕ|Α ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΞΝΔ5·! .τὲ<“3ήἩ ΤΗΝ Η.;ΖτΤ^“Ξΐἔ'·ίΚἩ
0' ΔΥΟ ΔΡ0Μ0|...
Εῆι·ιἱΒο τι αδιέξοδο
 Ο Βρομοε απο β' αειοῆὁντιοιι8¦ Με οὐΒιιιοτι5 τον Μέσω και Με ποσοτικἡ5 κοῆοοωοτι5
 Ο Βοὁμοε του Πο'ι'κιομοὐ¦ Με ιθοοῆαιιιίο5 κοι των κομματικών - ιιοῆοωιοκὡν σχέσεων
τ ,_ το” ' Μπηκα:: -«Μιιιιιιο»ιιι
 ;_ ε ΜυΜππει: :Μαιο-ι- ωιι ΜοΜιωνπι
. ν ο η ΜΔ'Ν0ΠΜΝΗ! .ο¦Μο%μεΜ
_ ζ ὅ. _ Το ΜΜΜ 54%· ω «μεῳ“ω», ο Μα Σκούρο ΜΜΜ κο· οι
Με γιο «ΝΕΑ» κο·
κΒΗΜΛ»!
...................................................................................................................... ,. ·°ΜΜΜΜπω
και» γω ο . :τ ΜΜΜ
'αι' [τ |[:ἶτχ'Ξ · ·· 
ΗΛ. Ν·43
- Στο τροΠἑ2ι
| Δ - Μ ν· Μ
εγκοΕοοτοοει5, στουντιο μ Μ Με
και ΕοινιοΒἡκιι - Οι - Οι οκωει5 και οφενοκού Μι
πράσα" και οι μέτοχοι ΑΜΒ γ¦ο Περιφερειοκέε 66988
'.·'% -ΞΔ ο _ - ^_ η ικα, ι ι -.. __ η
_ ι - 'Η' τ ι Δ Χ
“ · ι· › ο· ι_ ψ ¦ -› Ι >!
ω ,ι-·Ξ¦“. _> ι. τ Δ .Ι.ι ο" β μ ο 
τ· : ι· Η·  τ: 894558· 
μ ` με 'οτα ΜΜΜ: - “Ξ ›_ κι:
τ “τ :ο ' ἴῆ'ἑ?·-ἑἰὶί:ζΨέἔ“· Ρ' 'Ν' 
ΗἑνορΕΠ Με Βίκη5 του η. Ξ*““' , · “ἶ:;““ῖ ¦“_`ῖΣΡΝ”  35 Σ» ”Φ"  . . < , .1 ο ~ · · . ,
Ταχυδρομικού Τομιωωρίου κατα Τ ρ ρ ρ 0μεγσλΜενδΜ” ο Ιντ£γ£ Π"ρ£ ν
δίωξη γιο το Βονειο απο Μοοφίν α εργα Στο φω5 δυο . . . .τ
του διασΜου ._ Κ “Μ Έρ|κΚΜΜ0ν! τ, "ῆ0 Ιου
ΤΑ  Ζ$ἴρἀφ0υ _ _ . Ϊ “ κ. ΗΕΗ/οἱ, = Πὡ$0γνωστὁ5 
ε απτισαν 'ι ι · καλλιτέχνα5 καταφερε, με ·
Ν ο πριν απο ρ Ο. «εργαλειο» τρει3 πινακα του ἔ:)ἰ£ἑό$ΞἔῇΨἘΈωε
ε  δεκατεσσερα Ριχτερ, να κανει τα 3,4 εκατ. ρ ΜΜΟ ΠΠ! Μ ΠΠ"
- χρονια στο δω. έπειτα από Ι5 χρόνια .ί ·' :Λ ῦ- δ ῆ “η Η ¦ Ίο
' οτε ντα  , . τ ,
Ε Αμ ρ τι 75,2εκατ.δ0λ1 Ϊ Η] ι “Οι ω
Ξ ΜΝ.. "Μ ΜτΙ Μ π ῆια ετ