Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Πολυγλωσσία για το χρέος
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ΜττθωΡοηια8τ
Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2016 | τιμή: 1,30 €
Ο|ΚΟΝΟΝ|Κ|·| ΚΑ| ΕΠ|ΧΕ|Ρ|·|ΝΑΤ|Κ|·| ΕΦΗΜΕΡ|ΔΛ
Οουτεε|ιε Μπιτ
Η Μ Ντρογκι - Σοιμηλε
Στ ιΞΦΑιὶηοι·ιι
το Παλιο
[Ουασιγκτον1Μοιρασμένο στα δύο το ΔΝΤ για το ελληνικό Πρόγραμμα, ενώ Παραμένει σε «διάσταση» με τη Γερμανία
Πολυγλωσσία για το Χρέος
Οι φιλόδσξσι στόΧοι ΠρέΠει να αΠοδευ€νύ ονται εΠισημαίνει ο Πολ Τόμσεν Προς την Ε.Ε.
σημερα στη Ν
Εξαγωγές: Ανοδικα τον Αυγουστο
Στη βελτίωση της εικόνας των εξαγωγών από τις
αρχες του ετους συνέβαλε ο Αυγουστος, παρά το
γεγονος ότι στο 8μηνο σωρευτικο αυξηθηκε το
εμπορικό έλλειμμα, λόγω εισαγωγών πετρελαίου σε
νεες υψηλότερες τιμες, καθώς και πλοίων απο την
Ασία. Συμφωνα με τον ΠΣΕ, τον Αυγουστο σημειώθηκε, χωρίς τα πετρελαιοειδή, αυξηση των
εξαγωγών κατά ί,7%. >9
Τα διαρθρωτικα ταμεία
κρατησαν ζωντανή την Ελλαδα
Οι Χρηματοδοτήσεις της Ε.Ε. προς τα κροτη-μελπ
την περίοδο 2007-2οι 3, μεσω των ευρωπαϊκών
διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, είχαν θετικες συνέπειες στις οικονομίες των κρατών-μελών,
συμβάλλοντας σημαντικο στην απασχόληση. Για τη
χώρα μας, τα κοινοτικό κονδύλια ήταν εκείνα που
στη διάρκεια της σφοδρης ύφεσης βοηθησαν αποφασιστικό την πραγματικη οικονομία. Οι παραπανω
διαπιστώσεις προκύπτουν από τα πορίσματα της
σνεξόρτπτης αξιολόγησης των επενδύσεων της Ε.Ε.
κατα την περίοδο 2007-2013, που πραγματοποιηθηκε για λογαριασμο της Κομισιόν. >2
ΟΣΟ Τ ο' Ανίν |ηηονατίοη Με'
Τ Τ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΑΕΡΤΑΡΟΥΝ
ΝΕ Τ|·|Ν ΚΑ|ΝΟΤΟΝ|Α >13
ομόλογο ΕΑΠΕ
ΣΤΑ ΤΟΟ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
ΤΟ Β|ΒΛ|Ο ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ >12
δημόσια συμβάσεις
Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ηπλοκΑΡτι
ΚΟΝΑΥΑ|Α ί Α|Σ. ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ >9
οδηγός Η. Πληροφοριακών Συστηματων
|'|ΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑ| 0-Δ|·|ΑΩΣΕ|Σ
Ν|ΣΟΩΣΗΣ Α|(|Ν|·|ΤΩΝ >ιο
ηλειοτιιριααμοί
ΠΑΡΑΛ|ΤΟ «Α|'|ΕΑΕΥΟΕΡΩΣ|·|»
|'|Α ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟ||(|Α >6
Εν μέσω φημών για δύο τάσεις στο
εσωτερικό του ΔΝΤ όσον αφορά την
εμΠλοκή του στο ελληνικό Πρόγραμμα, αλλά και με δεδομένη τη διάσταση
αΠόψεων ανάμεσα στο ΔΝΤ και στη
γερμανική κυβέρνηση για Πι διευθέΠιοη του ελληνικού Χρέους, ολοκληρώθηκε Χθες ο Πρώτος κύκλος εΠαφών
ως ελληνικής αΠοοτολής σΠιν Ουάσιγκτον, Χωρίς κανένα ουσιαστικό αΠο
τέλεσμα, δεδομένου ότι όλες οι Πλευρές εμμένουν στις θέσεις τους. Στις διαδοΧικές συνανΠἰσεις του με τον Αμερικανό υΠου ργό Οικονομικών Τζακ Λιου, τον Γάλλο εΠίτροΠο Πιερ Μοσκοβισί και τον Γερμανό υΠ. Οικονομικών
Βόλφγκανγκ ΣόιμΠλε, ο 'Ελληνας υΠουρ
γός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος αΠό τη μια έγινε αΠοδέκτης της
Πίεσης όλων για Πιν Προώθηση των
μεταρρυθμίσεων και των μνημονιακών υΠοΧρεώσεων -ως Προς αυτό το
σκέλος υ1·Πιρξε σύγκλιση αΠόψεων Γ ερ
μανών και λοιΠών Ευ ρωΠαίων, Αμε ρικανών, αλλά και του ΔΝΤ- και αΠό Πιν
άλλη είΧε τη δυνατότητα να καταγράψει τις εκ διαμέτρου αντίθετες αΠόψεις
Ευ ρωζώνης -κυ ρίως Γε ρμανίας- και ΔΝΤ
για Πι διευθέτηση του ελληνικού Χρέους, αλλά και για τους στόΧους των
Πρωτογενών Πλεονασμάτών Που θα
ΠρέΠει να εΠιτύΧει η Ελλάδα. >3
[προαηαιτοομενα]
Αισιοδοξία
ενόψει
συνεδρίασης
του Ευτοἔτουρ
Αισιοδοξία για εκΠλήρωση των
ΠροαΠαιτούμενών, ολοκλήρωση
της αξιολόγησης και εκταμίευση της υΠοδόοης των 2,8 δισεκατομμυ ρίων ευ ρώ εΠικρατούσε Χθες στις Βρυξέλλες, εν όψει
της συνεδρίασης του ΕυτοἔτοΠρ. Που έΧει Προγραμματιστεί
για την εΠόμενη Δευτέρα στο
Λουξεμβούργο. «Δεν θα έλεγα
ότι όλα είναι εντάξει, αλλά αν
κάΠοια αΠό τα τελευταία Προβλήματα εξομάλυνθούν, τότε
θα έΧουμε μια ευκαιρία (να κλείσουμε) τη Δευτέρα», ανέφερε
Χθες ανώτερος αξιωματούΧος
της Ευ ρώζώνης, εκφράζοντας
θετικές Προσδοκίες για την έκβαση της μεθαυ ριανής συνεδρίασης. >3
[κόντρα] 'Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων νε Προέδρων για τις αυξήσεις
«Άδειασμα» εκ των έσω
Νέο εΠεισόδιο υΠήρξε Χθες στην ενδοδικαστική και κατ' εΠέκταοη Πολιτιιαἰ
διαμάΧη, Που ανέκυψε μετά τη δια- ΠΟ
κοΠή Πις διάσκεψης ως Ολομέλειας
του ΣτΕ για τις ΠιλεοΠτικές άδειες και
τη συνάντηση μεταξύ του Πρωθυ- ί.25
Που ργού και των Προέδρων των ανωτάτων δικαστηρίων. Η ΕΔΕ εκφράζει
Πιν αΠόλυΠι διαφωνία Πις στην Πρόταση Πις κυ βέρνηοης, όΠως διατυΠώθηκε αΠό τον ΠρώθυΠου ργό κατά Πιν
εν λόγω συνάνΠιοη. για αυξήσεις σε 1.15
υψηλόβαθμους δικαστικούς. Ταυτό
Χρονα, υΠογραμμίζει ότι οι δικαστικές
ενώσεις είναι «οι μόνες αρμόδιες να εκφράζουν αυθεντικά τη βούληση και
τις θέσεις των δικαστών». >22
ί.20 ·_ η
Τ| |'|ΡΟ|(ΑΛΕΣΕ
ΤΟ “ΣΤ||'Ρ||Α|Ο ΚΡΑΧ»
”ο ¦ Ημερήσιο δι0κιίμ0νσπ
' 03:00 06:00 09:00 ι2:00 ι5:00 ι8:00
[ΥΠΟ||(]
αυξομειώσεις
στατέληΙΧ.
Να αυξήσει Πιν εΠιβάρυνοη για
τους έΧοντες ακριβά Ι.Χ., ανεξαρΠἰτως κυ βισμού, και να μειώσει τα τέλη για τα μεγάλου κυβισμού άνω των 15 ετών, αλλά
και γι, αυτά της μεσαίας κατηγορίας σΧεδιάζει ο αν. ΥΠΟΠ(Τρ.
Αλεξιάδης. Ο υΠου ργός δήλωσε
εΠίοης Χθες ότι ούτε φέτος οι
φορολογούμενοι έΧουν την υΠοΧρέωση να κραΠἰσουν τις αΠοδείξεις για να «κερδίσουν» έκτπωση φόρου κατά Πιν υΠοβολή
των δηλώσεων τους. >5

Τελευταία νέα από την εφημερίδα