Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
 Παω και ηγέτης
Βελίο 7-0 6' 
ΑθΛ|·|Ϊ' ΚΗ
ΜΜΜ 54 αν η Η ' _ η η
Βοσνία 5-4 ¦ γ ' _ _ .
Εσθονία 4-5  Κ, ”° ·7 Ϊ ~ | · τ
ΜΜΜ (Η η  γ γ εθΒξε, αλλα δείχνει
ω", Γιβραλταρ 1-8 7 ' -· ~ να... σοβαρευ`εταί η Ε@ντκΠ,
ρ “ο έ 2-0'εΠί7τΠ5 κυΠρου
καΒΠμτ:ρτνΠ η88ΠττΠΠ εωΠμερτόα ΣοβΒοτοΒΟκτωΒριου 2οτ6/Φυλλο τ299ί2499›/€ ί 30 | · 
ί Η ΜΜΜ ΜΒΜ
Η Μ' -|ΡΒ|||
Τόν Μπραντ· ΠΜ Ολλανδό γκαρντ. Που θεωρείται από τα μεγαλύτερα ταλέντα
στην ευρώπη αυτό την Περίοδο. αηόκτό και αν" δανεικό η ΑΕΚ του Αγγελόπουλου
·ΜΠἩ"' Ο δ'
,- -. 4$¦ω“Μ να
έί '
| ' ` ἡ Ζ ΦανΠκε έντονη χθε8 και Προκαλεί
ί - _ Γιόχανσον, Λαζαροε, "καλο
ο Βο@ε η Περίεργη αμυνα τΠ8 Καλλίθέα5 των θυρών ΜΒ' γω Π8 εΠ|λογὲ3
ΜΜΜ” ΠΡΒΕ|ίΜ'||ω «ΚΑΥΤΟ» ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΜΒ Το" ΗΡ" ΜΜΜ
“ < ΜΜΜ@@ γ ο φίλίκὸ
ανησυχία Π νευρίκοτΠτα
η ^ΕκΡῇ8 είἙ"ῳ' θέλω οργἀνωσ"5 Ζ Πολλὲ5 φωνε8 αΠο ΚετσΠαγτα
Π οΠοία ὲΠατζε Πολυ ψηλα,-γτα.να_β_γ_αυν_ Ι _' Ι
του ΠροΠονΠτη στο ΚαραίσκακΠ
, Ξ αταταόαε'αα κρεμ “00
 ΒΕ Καλλίθἑα, @Μ κατέγραψε τα Με)
ΘΜΜ«σκυλίααμἑν 7 Ύ η  ΜΜΜ
ΜΜ“ Ι 7 ασε
η Ο ΓαλανὸΠουλοε
γ ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΜΜΜ
· ° να ΕΚΝΕΥΡ|ΣΜ0Σ Μ'
Παίκτὡν-«κλεί6ία» τΠ$ ΑΕΚ
έ ακομη και στπνααταλτίκο Παιχνίδι ·”Εφαγε ζ' . ο' «στοκε3» Μό τοϋ ο"οὁοὐ8
εΠτθεσετ8 στην κόντρα, αλλα μόνο
τ. ο .Μ η ~
ίσχνυσΠ γία την «αντίΠολίτευσΠ» · Η εΠ Ρ
ι λ ”
/ Φανερα «τσ·τωμενοί» κυρίω5 Τατγκρίνσκτ,
Πολλεε τελτκε8 αΠο τουε γΠΠεδουχου8 "ου έβλε"ον «λαθρωα» ω κεκλε|σμένων
αΠο ατομίκε8 ενεργείεε
για ηόακατ Ακόμη μεγαλυτερΠ εν
φαντασματαζνΞ›_τ¦ ΚΕΔ γία μια... τελευταία ΠαραστασΠ-;;0ττ«6ίαστΠμίκε5»
κων·°"ωὐγωω χε|ρ°υ"8|° όΠλωσεί5 Ελευθ|ερία6Π Δ"ίῖίςατα6τκαστίκΠ αΠοφασΠ σε Πρωτο βαθμο για τον
Σόβαρόε ητθανότητεε ακόμη
· οΒρετανόε! _ ί _ ψ γ . Τρί_καλων εζ0λεε οι τελευταίε8 εξελίξετ8
ΣημΜηκηΜμη εξέταση Χ  -