Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
μιααει για να
ααωνααααμα
μααακεν ααα
αρχιζει ααμεαα
ΤΩΝ ΣΠΟΡ
Δ/ννιις: ο. Νικαῇα'ι'αιις
α Μα ναν αν
Μ και ναν ναν·νιις μας ΜΜΜ 
Λινα παανμανα να ανν·αΜν- "ως να ωαμανν α Μαννα. ιι ααιανανα ναν
ΜΜΜ μας ΜΜΜ. ααα· π ἴ“'ἰ° “ΜΝ "ο ας ανα αιιώνα· Μαννα. αααα να·
τ·α'Μν ανν... Μιααναναν ναι αναισ- ¦.α.”' Μ' Μ . "Μιας ναν Η' αν'- α αναιαανινα ανμμανανα ναν
Ι"2'Ι να· να- αανααα α ιι ·αααα-αααε· ααιαν ¦ω 'κ “ΜΜΜ "α α και αναν ανω Μνναααν αν· Μαννα” για να
"°Μ ια" ναν αααναννα αναν Μανααγααν φωσ” 58. Μωβ" ω" "ΜΜΜ” αι· αννιααΜανανινα μας ΜΜΜ |
"ΜΝ" "πο “Με να αααναααανα γααγααα ¦.. “πώ 82., η ααα μαζι με να πανια. α ανω α ααααααια ναν Μαν αναν
ω Π - ω γναα α και να εκανα· ναν ααα- ΜΜΜ" .Ν μ.” , ααα αιααναν να” αααα·νινα ναν ανμμννανιι ανα
. °“ αερα ααναγα αν” ΜΜΜ ναι Ν Μαι. 'Μ ο.” ααααν να ααανΙα και α ναααΜνα. ααα ναν αμα”
"μι-Ιω" ναν αναιας ·ννααΙΜ να μανς ο" να". “ως .8 Χανια' αν" α ανω ααν κναναα”π παν
7 ααιν ααα ναν αναααναα ωρΜ“°. η' πως ἑΜ< αν ϊ" ° °ανι···ανα
ο αανμαιανας έχει να αααανννναμα ανα Εννιναμα
γιαν' ναανααν νααμα. έιναι αιμνια ναι Βια ααααΜα.
ααα· α πανα·αναινας έναν· ναΜς μαναγααως ναι
νέα" μ· αααα μαναναν να ανα"ι Ξανα αναν καρμανι
Η πανια” Άμα. αεκ και .
Μαν α ΜΜΜ ναν ·α ααναααναανι
νανς Μήνας· να· να μασκα ναν
νααανκαιι Μνα·ααμανας
Ώ ϊ' |
α' ν κ 
ν “ὶ 2/
αρναγινας ναα·κ πως
.Μαα- ·νινν·ι α Μ". α αααιαν αγωνιανανν Μπας νανναα ανα κακα ναι να
ιαια αναβννναι να ανμαι ναι ανα ανΜνα
μανα νανναα αν" Μαρια ανα
"Πανω
α '- , _
νι αναωααν ανα αααααναζ νανς να πανι" ανν Ι "Μη” Γεω" (Σ Ϊ
για ναν ΜΜΜ ναν ΠιαιΒαν·Β·νς αναν εανιιαι Δ '
αμα·α α ααααα να ααπααμανα ανα γνινανινα
αύρα για να γαγανας ανι ανν ανα· νασαι ανναΜανα μ· να ΜΝ ναν αανμαιααανι
'αανααώανις ένα" αιιμναα α ΜΝΗΜΗ
μα να ΜΜΜ ανα αινμμαα'νζαν ναι
α ανα ναννα με να Παρα" αναν ΜΜΜ η ο
.. . Η·
αννινα ναι να ααα Μ Τ έ ,ν
αννα" νααν για α ΜΜΜ ναν μ η . _ `
ααα· α α 'ιωαν- α"αι α οι φαια- ι  ς . ` ο·
γας αααιεν αν ααα Μαννα· ·ι-ν χ . _ ινα ΜΜΜ απο Μινι ΜΜΜ . Α Ψ. ` `
μα ανα Μα να· νανς ανα μας με να . 7 '
γιαααννααααναι Γιαννγν'αακναιναν ναιανααννι κι
μα” ανν αααααα- ααανα για να Μ
ναααν· για ανα- μια Μαι γνααα ααα
ναιιααις αν” ναν ααα· ναν αναν
αννααγααα αανμαιανα
σα Μαααναναανα ναν
αιιώνα ανν· για ναν αααανασα ναν Παω ααα
να Ραμ· να αααανΜς
ναααναιμι·. αγωνα
α νανααανιαα ναναμια· ακα-ι. αννααια να αιιαια αννναααιναι ααα ναι
αναν μανα ανα
αααν·ααναΙ
Γραφει ένα εν: ωραια" ιαεαι6α Η·
` Χ , ¦
Γραφει α ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΕΔΔΗἰ (σ£ΒΙ6° ΙΕ)
'ΜΙΟ "Ο" Ι(°Ρ°|Β°
ΣΤΗ... ΡΕΑΛ
Μα ναν αααιαανα να ναν ααααααα
α σανααν Εαιανα ναν αμααααανια αιαναααααν νων ανναμννων αναν αι. ααιιαι
ααμαμα αναν αμααιααα. αααα να μνααα
ναΞιανιιανν ανα Μαρινα
ϊΜβ'Π“. ΚΟΠ"
ΠΟΠ" για να νναα- Ποια: .
πανια μανς νας νααν- ·αννααμανω
Μιας οιααγανναας. για να" ανανιανα αααια α Μιρα- αι.·αεαα ααα ααα- . `
ααναας ναι αι ααινννς ναν· α ναιαας να Μ
Μαανν να αμαανι- απανω" νις
ανανν ααα γιναναι αια ανναμνις >
ανναναι μας·
"Ρ|Π¦Μ¦=
Μιας Ξεκιναω α ανζαν.
αααῶς αααανμα να εκανα ναν
νγνια μας ναι ναν ααεμια μας α
ααα να ααα να ειναι
παν..
"|'|'Κ - Δ"'Μ°' ανν
ααγαν αναν Πανω και ανν
αναμνναναι να ναΞιαανανν
ναν Ταινα αννα αναν ιααανια
Ο' 2244 "ΟΥ Μ"¦"ῖ° |'|Α
"Ο" ΠΟΛΕΜΟ '|'ΩΠ... 23 "ΝΕΡΩΝ
"αν α "ααναγαααν νεανιναν νααναααινινα Μαννα ναν μ αν· αναν
αιιώνα ααααινα παω" ναν ναανιας
α να ειπα και μανς ααα να ιωανα
να ανναααιαν αν αν Ο νομών να·
να Μαμαι Η ναν πανΜνα'να
αι Βασικα ααα· να· αι ανα... νανααι
Μια". ααα ειναι αναιμαι για να
Μακ α ανα ααΙνννς αν ααα θα"
να· α αν" ναιααγα ναν Ρανααν ααα
α αμαα αν ειναι και
ΓραΦει ο ΔΙ°ΝΥΣΗΣ ΔΗΜ!" (αεΜαα Ξ)
να· Μ να αααι·ι να
“ναναι α νέα -ναι μανα"
ααιανινα αννα να αααα- αα
α ννααιώννι _
α Γιῶργος :νμΩνας
Π"° ϊ" '°°"'· ααινααα ναν ααα ναν ααααααια
Μγκ· ναν Μαανννῶναικ
ΑΝΔΛΙ'ΙΚ0 ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΗ' ΣΕΛΙΔΑ Ξ ·ΓραΦΣι ο Δ. ΔΗΜΙΙΐΡΙΟΥ
4-0 ιι ανν ναν καααιαεα
αν 0ιαινα ανα “να ανω
Πανινα “θα ΜΜΟ": 457- ααναι.
αααννααας ιαν·ι ναι αιωνια ΝΤ) να
γναα νας ·'Ξνωαας·. ααα εινα και ανα
Μαρια μα ναν Μαρινα αν· και ινα
ανναααγια: .ιι νανα
Νιαααααν
αναΜααγια ο" για ναν
καναν· α ειμαανν απειρα”
μια να" αν· ααα- ανα γανανα
αννααια. ανν νααα- ναν Μαννα
να· ωναααγινα ·ναααννι
φαω” · καναμε νΙναννας να
ένα καμμια. αααα ναναι ααα
ναιναμν μαααανα· να Μα
9 2 Ι 67 4 Ι τρωει α Μαϊαμι: ΔιΑΜαΜαπανΜν Μα" ια
ΓραΦ£ι α ΓΜΜΜ: ΜΩΡα2ΜΜ: (πασα 9)
ι·¦ΕΛ'ΔΠ
'ααας αΙναι Μμααωμννα να ΜΝΗΜΗ ναν
αανμαιαναν απ να Μακ ναν ναια. α να” να ααα"
ααμαννινα ρω μανα να Μα·
ναν αααναν γνααν νααα για να
αα·νααααμα ΜΜΜ· ααα ναι
για ναν εναὑαα
να ννααμαι μα
νανς αααως ναναιααννς ναν νινααν
νιναι ααα ανα η'.
αααα'αααιαις.
Η απο" μαιμαια μααιναι ανα
να” και για ναν αγώνα μα ναν
Μαν ·να ΜΜΜ" ανακαινιααι για νων” μα ναν αανααανα'να. ααα να να· μανα
ναν ς ααα να ια.ααα
ΜΜααΜμΜα
αααναννμααναανιναων αααναννιαναν ανν νιναιαααγας να να
·ι ανναναιαα ΜΠανανςΜις
”Ο” να αν" α· παω” παν
ανιΜμνανανπν·νΜ-Μ ναν
ΜνΩΜΜΜΜ·Μ.
ΜΜνιινανωανΜ·αααΜ ααα· αν
ω μανα αααΜααναμαωνναααΜνα
να· ΜΜωΜααωΜΜ
Μ “α ανω":
Μ" Μ ιι αν Μακ
αααγμα αννα· να· Μ. :α ΜΜΜ
ννννα·αων αναν “Μ αν ιι αν
ΜΜΜ ναν α αααα  Μέ;"
ν- Μ Μ Μ Μ “ΜΜΜ
Μ Μ 'Μ' α και ανω ΜΝ
"Ν”. ΜΜΟ· ως να ·Γ. ΜΙΝΙ·
και" για ναν -Ἐνα- "Μα ειναι αν·
να· ναι· Μ να.: “αν ααα
` Μακ Μας ΜΜΜ
α ινα νωναμμναια αγγαινας ινα” αναν
ανα 'νανααννιααα για να ναναι να να· ναν
νααανααα αμα" ναν νααμαν α αννα ειναι
α νννααα νας αιαινααας νων ·αααινὑν·
αν" ιανανα ααα·ιανανιι
α Ο· αμεα" να αιωνα· μα ναν
αΜν ναν α α μαγααανναας
καααναιαινας ι·ναγμααιαας ανανας
ναν Μανμιν·α για να Γιανναινανν ειναι
α Μαιας να·ννινας ναν αναανιαα
ανναναν 'οικιών α Μααα για να
ναν νανανναανι να αΜανι να Μαι
μια μανα αιμα μα να” μ· ναν νέα
αμααα ναν. ναν παω αιωνα
α Εναν· Μ απανω· α Με·
Μα αναν Μαναα. αααα Μα
ναν αννααναν·α ανν·νννα ων αανανέωσαν. να' και”. νιναι Μαν
αιωνα να ανμ·αΜ ναν ανα αν”
7 ανναν ναν Μαν να Η· αναπνοή
Χ Μ Ἡ
.Μ | Δ'Δ'Μῖ' ΔΚ°Μν |
ι ' _. -_ Για ναν αννααια- .
' 'Ι παω· ναν Τζέιμι  ' 'αν.
Μαννα ναν αιιι“- '_ ώ
των ναν ααωνα- ι' ι
ΜΜΜ ^Μ“©.
ναν ανναααααααν
ανας ναι ααα νεααανιανααν ααα να
Βηαιαιι·ααια ναν
Μαννα α Για να
αννναααα ναν νααι. απανω. ανν
ανέβα· αννα
ναν αιναγαναιας
. νας αν αιν·μα νας
·αανααανας ναι
για ναν και-νααπο" ναν
Μανναανα Ραμα
'εαιαν ααα ειναι
Μακ ναν
ααιαιναν αααα
να" Παν”
ΔΥΤΔ ΚΔ' ΔΛΙΙΔ ΓΓ” ΜΜΜ Ξ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα