Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ο ΠΑΝΑΘΗΝΑϊκοΣ ΑΝΗκε· Στο ΛΑΟ ΤΟΥ
 η ΜΜΜ"
ΣΤΗ ΗΜ!
ΠΜ ΠΣΔ ΑΕΕ' ΠΑ ΜΗ Τ|ΤΛ0 ΤΠΥ ΑΡΧΗΓΠΥ ΜΥ ΠΛΗΑΒΗΝΛΪΚΠΥ 8||ΡΕΠΡΜΠ8 ι
Η ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΠΩΣ ΗΑΗοΡΗπΗΣ κΗΗΣτΑΗΗΗ|ΔΗΣ
' Η; "° απο "ΕΠ" Η 850 ΜΠΗΚΕ ΜΜΜΜ···
·` .5η --7 - ¦ὴ`
ΜΝΗΜΗΤΗΣ<<ΠΡΑΣ|ΝΗΣ»ΣΤ0 ΝΕΠ    “
ΠΡΩΤΑΒΛΗΜΑΠ0ΥΛΡΧ'ΖΕ|ΣΗΜΕΡΑ    `
οκΗΣΗΛΗ ΜΜΜ ΔΗΛΩΝΕΙ :   ,
ϊΗΗ εγτΗΗΗοΣγΗΗωγ 3 Λ Ψ
ΣΤ0ΠΡΠΠΒΝΗῖ|Κ0ΕΠ|ΤΕΛΕ'0 , ω Π
- ··  . ΤΠΥ<<ΤΡ|ΦΥΛΜΠΥ» ΠΑ ·/ω
ΜΗΝΗΜΑ ΤΗΣ Ε"0 ΝΕΤ" ΣΥΜΗ" «· ΤΗΝ ΕΥΚ^'Ρ'^ ΜΥ ΤΜ ΕΔΩΣΕ ω,
ΜωΜΜΜΜ.ΣΜ ~ ΗΛΠΗΕχιΣΗΣΕωΗΛοΕΗΜΕω Η [Σ
"ΣΥΜΗ ΜΒΜ ΜΜΜ" ΜΩΡΟ 0' ΓΥΜΝΕΣ
Τ“γ^^χ'Π°" ω ΜΜΜ "Με “ΠΕ^Φ'» ΑτοΡΑΣΕ 500 ε·ΣπΗΡ·Α τα ΑΓΩΝΑ , . .
ΓΙΑ τοκ ΗΑΗΑ0ΗΗωκο ΜΠΕ ΣΕω ΜΜΜ Με ΤΗ" °γΓΜ^ "Α "Α Το" ΜΥ" Με ΑΝΗΜΑ!) ΗΝ κΡοΗο Η ΔΗΗΗΗΗ ΠΔ Η ΜΕΛΗ
ΠΙΝ ΜΝΗΜΩΝ <<0ΡΓ|ΗΝ» ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΟ “ΠΑΥΛΟΣ Γ|ΔΝΝΜΠΠ0ΥΛΟΣ»
ΦΤΠΧ0|'Α|Μ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 'ΓΜΜΑΕ Η 
,·- . χ _.
· 4 ` ο· γ. ω·. .. .
Δ. .ρ - γ- _·. Η) |
.. _·:ῷ:ἶτἘ;ΜΒ·.  α 8.· ¦·· =$¦γ>¦ἴ
ἩΣ;ε ;Ρ¦~γρτὶ 028
 ` · Η Ἡ ΗΣχΗκΑΗΗΕΗΔΑΠογτγΗογ
· - ΑΠο«τΗΗΠογΣΗΗΗΠογΣ»
Ό. ΠΛΔΗΗοΗοτΗωκωΕΜΗ. ΕΒΗΖΑΗ
ν ε ΜΗ ...ΜΜΜ Η' ΗΝ ΗΑΗΑοΗΗΗκω
ν  Η; ο εγω ΗΜ ΣΗ ΗΗΣΗΗΑ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα