Πρωτοσέλιδο Δημοκρατία: Πανικός για την εξέγερση των πλειστηριασμών
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Και όπως Με 7
ΑποκτΠοτε 
και Πο δυο
_ 4 _ ς συλλογὲ8 θὲμωσ σου
ς | Ι η Μωϊοἑργο
.Η ( χ . ΜΒΜ
ο κ· Η `  ·
έ. Β' ·
Ρ- _ μ' ΡΩΜΗ 0Κτ8τ|οοενν5.εΓ κΑ8ΗΜΕΡιΝΗΕοΗΜεΡω ΜΒΜοΒΜ“ΒΜγΜ ο.οΜι.7ΠΒ ·
δ , : Ο . κ ι · Ι “-”°¦€|Χ
Η' Η ΧηΧΙΣΣ|χ (Η |£=Ω| ΝΕΛ Σ η
ΙΡ λ κ ·3_ η "
ΣΑΒΒΑΤΟΥ
ο" Ο ../ 
"` // "
Επιδει£π θροοού8 απο τον !
κύρἱο Στούρνύρο για ων
εισβολύοτΠν εταιρία Πιο!
 Με δῶρα απο το «πακέτο Γιούνκερ»
ω α “ η... επένδυση Με ΡτοΡοττ
στο 14 περιφερεμοκύ αεροδρομιο
Αλλ' οντ' ολλων απο το Μοεἰμού γω το ετιονολομβονύμενο επεισοδιο στο Ειρηνοδικεἰο
'|Μ||('Σ
Μ ην ΜΒΜ 
Απροστοτεύύι η Πρὡπι κοϊοικἰο για Χρὲτι Μην Εφορἰο, ΠροστατεύμὲνΠ ακομα για το δύνειο στι8 τρύΠεΖεε
το ΠΜ” ο
. ω 1_ - . ' ..  Οι βουλευ- Ποιοού σε
¦¦γΣ¦¦¦Ε¦μ£:Μ Η” - Ψ ΕΜΜκοιΜΜΜΜ·
Ἡ ··_  ΖΑ μετέφεραν ΨΗΦισε ϊον ω Μα λείο Μ ο
τι _. στον Τσιπρσ ΦἱλΠ για Μ °"ς°'°'° “ΜΜΜ ·
' ' ύ ότι οι πολίτες λ.
“Πἔἔσἶἔ ΡΗἙ0Π0 ΜΙ Άη Η«φοφερύ» .ύπουλο τού
. εύντους Μέ · ΝΒ ~ ΚαφούγκολοοΠροε τοσο
 ΠρωΜ έα ΕκλὲχθΠκε κλιπς: απο · ·
δού οπο τον ° την Ιερο Σύνοδο ο επ'- εξαλλ0υ8 ΜαξΙ0υχ0υ8
' - κρἰσπ. ΙΠού σκοπος Επιδούροο κ. _ Τούς εξπγεί Μο γιού και πώς κοπο>_ 2 ζουν;) :8 Ι Μίναος.Λε ς καν [τοσο πολύ) οι επικοιφιΧὲς τους. 734
η _ 1
Σά τ;  Δύο στο δύο ο ΕΜ (2-0 τον Κύπρο) στον δρομο για το Μούντιύλ Πιο Ρωοἱο8