Πρωτοσέλιδο Το Παρασκήνιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ρ "Ψ . · η:
Μία χρηστική έκδοση για να επιῆέξετε...
Μπίστι
Γ->` Δ¦
.4ΥΠμ[Ι“ιωΜ 'η
σ ρ η _ '
|ὶ()ιιΙ|(7ιερινυ Ι
ηΉ=ιυι·τατ πωπω 4
ι · κ γ | 7 °8 “
! ·-· ι· »4 "ϊ“ : ) '. ,_ ι ` '
· κκ ι? Κ 4  ¦ ι 4 ἔῖι · έ
._  `_ 4.: , ὰ  'υ
-' <, _”
5 ) '
@ἴκἩῳἩ
'Ετ ,'
. - Ο
_·.ιῖ Ια Ο
Ιω  __:- σι
@Δια τῷ  Ψ
_ τ ι:ἶδ]ἔ
Δ _ἶ“ἑ
τογκοΜογοι
ΣΗΜΑ'
 : “ ·Μ
Ι Ξ οή - 7:· . .
· ε πιεστικα-ι! , , _=ἑ σο·
τρυπανια Ξ ΒΞι ΜιαΜυιιωΜαι ιιοῆυχρωμιι μ  · :υ
ή  Μαι έκδοωιιουμσ5αΜαΜιιτα -- : ( ή: ι
 ἔ  τωςχρωμΜΜω$   κι
ωουνπιγές = παω καιαιιματικοὐ5ωμΜισμοω Ἐ` _ _"ο““ε'ὡΥο“"" , Ξ ,οἩὰΨ| ΜΜκὡνωμαόνΜων Μαΐ _
χώπστερινποε2μπνες  ω@Μ¦ ωνχωρῶνω5|'Μ Μ.ΜκΜ
 ΜΒΜ'
Ποιοι
ο ιιοιμέιφιοι
στιἔ`<<γοῆαΖιε5»
Πιστεε
·( ΔΣΑ. 8·9
ε6ὡῆιο
Εμπλέκοντα1
πράκτορες
ΕΥΠ και ΟΙΑ
ΣαιναΜε Μ Με
ΜΜσ Μια ή “πιο
<<Στο σφυρ >>
Ν. ΝικοΛαιονΛα ΠΟ ·'Ή
· η «Ἀφωνπ·
_ 39: '° ακυβέρνπσπ
ι; τ* νιτρόπλπσπ
~ Μ Ερντογάν
ΜΜωωΣΜΜιΜΜ
-ω.ι2
'ΣΧΥΡΕΣ ΜΕΣΗΣ ΣΕ ΤΣ|ΠΡΔ ΑΠΟ ΔΔΝΕ|Π ΕΣ ΚΔ' κοΜινιΔτικοΥΣ
ιΔιὡεευιιουργού8
Λίγες μέρες πριν από το Συνέδριο του κόμματος και
ενο ψει του ανασχιιματισμοὐ. ισχυρές πιεσεις
ασκούνται στον πρωθυπουργό από δανειστές και κομματικό ΜΜΜ. μελπ τπς παν!ακυρπς Πολιτικός ΓραμματεΙας. Οι Ευρωπαίοι αξιωματοὐκοι Πιερ Μοσκσβισἰ
« ρΟς
Ερχονται
Φυσικα
Τώιμιιω
και Κλόους Ρέγκλινγκ απαιτουν από τον κ. Τσίπρα να
απομακρύνει υπουργούς που δεν εφαρμόζουν το συμφωνπθὲν πρόγραμμα. ενώ οι Μροπυρπνικοί κομματικοι ζητουν ανα φυγουν οι γκριζομαλλπδες και να ερθουν οι Αριστεροι». = · ω 4-7
πόλεμος» για
τα ελλπν1κα Η -Ι›οατ Η
Η ΟΩΝ και ο ρόῆ05 του μεοόΖοντα στα ΜΜΕ
Ω κοΝΣιΑΝτιΝοΣ ΜιχΜοΣ
Ο τεχνοκρατπ5 με
ενστικτο Ποῆιτικου
=·(1γ.ι.ωιι›·+› ι馦ς;ε.δμωη ιτ¦ιι ΕΒΕΑ · Η! Η
·> Με). |·' ιι
°· ΒΑΣ|ΛΗΣ κιΛΤιΔ ΗΣ
“κα κή Αρχπ» εντυπωοιό2ει
και το αθηναϊκό κοινό!
Μετα την επιτυχία στη θεοοαῆονίκπ “ τα. 32

Τελευταία νέα από την εφημερίδα