Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕ ΜΥ
Μ (1”191')
Μ Α. Μ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΜΥ
(19161970
ΜΕ ΜΥ
(19761997)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
Μ ΜΟΝΟΣ Με ΜΜΜ Σαββατο - Κυριακη 8- 9 Οπτωβρωυ2016 Αριθιι- Φυλ- 40571 ι Τιμη ι.5ο θ (με Το βιβλιο 4€)
νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών Ι” Πελογίσς οσίας. Πελογίσς τῆς ΠαρθενομἀρΤυρος, Ἐροτοσθένο ως ι, Τ.κ. 118 85, Ἀθῆνοι, ιηιο@ο8ιιοηονν8.οτ
καί άργότερα βελτίωσις. Οἱ άνεμοι θά (' Τοϊσίος Τῆς Πρώην Πόρνης Τηλεφωνικό κέντρο: 218 0170400, Φόξ: 218 0170401
πνέουν δυτικοί μέχρι 6 μπωφόρ. 'Η θερμοκρασία θά φθάσει τους Ζ8β.
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 218 0170870
"Ετος 1280ν
Σελήνη 8 ἡμερών
Ἀνατολή ἡλίου 7.27' - Δύσις 8.57'
Ἀνθ9 ἡμῶν
Κίμ0υληξ
Προφανήξ
δυσαρμονία
ΣΗΜΕΡΑ ιιιι
ΠΝ ΜΙΑ
Το αποκαλυπτικό βιβλίο
τοῦ Ἀπόστολον Παπαθεοδώρου
08-10-2018 Ο
 Μ Μ θα Μ για τήν θποπτη δραση καί τί; διαχρονικἐ5
 ω προκλήσει5 τῶν μουσουλμάνων Τσαμηδων
Μ Μ· Ι Ι Ι Ι Ι ~ ¦ ρ σε βαροΞ ΤΜ παΤριδοε μα5
π#ΜἔΜΜΜ* Ποιοι συντασσουν το νεο Συνταγμα της Ελλαδος
ΜὡηΜὰΜΜ
 1Μῆ 1974, ή χώρα εἶχε έξ|έλθει άλλων, άπό τήν Νέα |Δημοκρατία άναθεωρήσεως του Συντάγματος.
α Μ απο την επταετή δικτατορια και οι Κωνσταντῖνος Τσατσος,°Ιωαν- Καταπατωντας το πνευμα του ΣυΜΜ ΜΜΜὁΜΜΜ ?πό την ΜΜΜ περιοδο πολιτιΚῇς νης Βαρβιτσιώτης, Κωνσταντῖνος νταγματος, που οριζει την Βουλη
ΜΜΜ ώ Μ Μ ο* 9σἘαθειαΞ|πΞυ ειχε προηγηθεί Παπαρρηγόπουλος, °Ιωάννης Φι- ως μόνο υπευθυνο σώμα για την
Μ ο!” θα ΜΜΜ. Μ Μ αΥ?Ύκη για ΜΒ νεο Συνταγμα πει!) Μαρης, από τή ν“Ενωση Κέντρου αναθεωρηση ,7 δημιουργησε μια
ω Μ Μ ω “α Μ Μ θα ισχυροποιουσε την δημοκρατία, οἱ Γεώργιος-Ἀλέξανδρος Μαγκα- «Συντονιστικη Επιτροπή Διαλο
ΜΜΜΜΜΜΜΜω
θά έφάρμοξε τήν έπιταγή του δη μοψηφίσματος καί θά θεμελίωνε τήν
τρίτη ἑλληνική δημοκρατία, ήταν
κης καί Δημήτριος Τσάτσος, άπό
τό ΠΑΣΟΚ οἱ Ἀπόστολος Κακλαμάνης καί °Ιωάννης Σκουλαρίκης,
γου γιά τήν Συνταγματική Ἀναθεὡρηση», στήν οποία άρνήθηκε νά
ήγηθεῖ ὁ έπίτιμος Καθηγητής Μι
'ΥΜΜψΜΜ- ὲπιτακτικἡ ω ι › ε ι > ι ιχ Σ θ! χο Τιν ~
- και απο τ ν Ενω εν Α ιστε α χα ης τα Οπου Ξ· Ο εργο της
Μ ω ὁ Μ Ο Ε ΤΜ Μ Τ ι Δ ι - Έ· ν οἱ °ΗλίαςηΗλιουμκαί]Γρζ γό 'ἐς έπιτροπῆς περιλαμβάνει μέχρι καί
ΜΜΜω“· Μψ Με ¦ 0)/ εκεμβριο τα” ω!) 830% Φα ἀκο τήν διεξαγωγή λαϊκών συνελεύσεσας Μώ ΜΒΜ 8 Μ* Ν* η ¦κυβερνηῳς Κ· Καραμανλη συἶ ρ ς· ων σέ κάθε περιφέρεια τής χώρας.
Μ Μ4 Μ Μψψ Όση" Ἐην_«Κ01ΥΟβΟνλεν"κη °Η°Επιτροπή χωρίσθήκε σε δυο Ε | | ~ _
π Μ*Δ ι ΜΜΜ ¦|ΕπιτροπηἴτουΣυνταγματος 1|975›ἔ Ύποεπιτροπἑ9 στίς ὁποῖες κα_ 11 δε στελ|εχωσις της |επιΜΦΜαΜωψΜ Εργο Μαιο Ξτεἔεριαααή“ τό ἔργο. Μια ειναι αν με “τον καναν
 Μ κυβ|ερνητικου σχε ιουπερι ανα' ε- γιὰ τὴν ὲπεξεργασἰα τῶν διατἀἔε_ ωστε περιε ηφ η ακομη3και η οωρησεως του προσωρινώς ισχυο- ων γιὰ τήν ὁργἀνωση καί λειτουρ_ ποιός, ο εξαίρετος στό επάγγελῶΜ ΜἄΜἈ ντος Συντάγματος τής 1ης ῦΙανου- ι - 7 ι - _ μά τοι» Γιώργος Κιμουλης. «Ἀνθ5
, ¦ για του πολιτευματος και των κρα ξ , ¦ , ν
ΨΙΜ*^Μ“Μ αριου 1952». °Η *Επιτροπή συ- τικῶν ἐξουσιῶν καί μία γιὰ τὰ συ ημών... Κιμουλης», θα ελεγε αν
Μ* *Μ* ΜΡ γκροτήθηκε άπό τόν Πρόεδρο τῆς παγμαΉκἀ δικώὡματα καί γιὰ τήν ήταν έν ζωή ὁ Κωνσταντῖνος Τσά°Ἡ# Βουλής, Κ. Παπακωνσταντίνου, διοίκηση καί τήν αὐτοδιοἰκηση τσος, κατά παράφραση του λεχθέ£Μ Μ Μ ή Μ μέ 37 τακτικά καί 19 άναπλη ρωμα- ί ντος άπό τόν Χαρίλαο Τρικούπη τό
Μ°Μ ω!) τικά μέλη, κατ5 άναλογία τῆς δυ- Τέσσερεις ΚαίπλἑΟν δεκαετίες 1895, ὅταν δέν έξελέγη ουτε βουΆ Μ κ ”ω ω” ὁ ι Τω8°°= ΝΒ". Μ ναμεως τών κομμάτων στην Βου- αργοτερα, ο Πρωθυπουργος,5 Αλέ- λευτής, καί στήν θέση του εξελέ.ιΜ Μ λη. ῦΕνδεικτικώς αναφέρουμε οτι ξης Τσιπρας, επέλεξε να ευτελι- γη, με διαφορα τεσσαρων ψήφων,
ωΜωΜ ἡ Μ Μ τακτικά μέλη ὁρίσθηκαν, μεταξυ σει τήν κορυφαία διαδικασία τής ὁ Μιλτιάδης Γουλιμῆς...
Μαρ-Μ ο! ω Μ
ΜὰΜΜΜΜΜαῳΜ
ΜωωΜΜωωΜΜ
ΤΜΜὁκΤΜΜήΜὡ
ΜωΜωιωωωΜω
ΜΜωπΜΜπω
Σύγχυσίς καί ἑμπαίγμός
μέ τίς αποδείξεις
δεικνύει νέα ἔρευνα ἈμερικανῶνΙ 7απωνων καί
Γερμανών επιστημόνων,
ή ὁποία ερχεται να μα;
ὺπενθυμίσει ότι δεν εἶμαστε οί μόνοι... «ἔξυπνοι»
στον πλανήτη πού μπο
ω Μ ¦¦ ε ο ι ε ι ι 3 ι . ΌΠ ι ϊ ι ροῦμε νά μανΤέΨΟυμε Τί
Εκθετο ο αναπλ ωτ υπου ο κ. Τ υ ων Αλε ιαδ . Ψ" “αν Η σκεπτονται οί γύρω Με
ωὁ νεθλια Εγινε 64 ετων
Ε ¦ ' ρ Άλλωστε μήν ξεχναμε ότι
ΜΜΜ 0 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣΎπουργός δείξεις καί θά φέρουμε διάταξη οπτική έκπομπή, ὁ κ. Ἀλεξιάδης ΣἔἰἔΤωῖ:όΞ2: Βρε; θεωρούνται πρόγονοίματ.
ΜΜΜΜΜ”Μ Οἰκονομικών, κ. Τρυφων Ἀλεξιά- γιά έπέκταση τραπεζικών συναλ- εἶπε: «Καμμία υποχρέωση συλ- ζω; κ7Ξασε να? Μ καί πΡΟΦανῶΞ Τό ἴδιο ΐκα·
 8ης) όφειλει ὲξηγήσεις τόσο πρός λαγών». Στίς 9 Φεβρουαρίου 2016, λογής άποδείξεων γιά τό 2016». ρα ΤοἔΜΜΞωβήν νοί ”Η περισσότερο.
 τούς πολίτες) ὅσο και πρός τόν μιλώντας σέ τηλεοπτική έκπομπή, 00 . κ , . Νέα Ύὁρκη ἔνα πωπω | | ~
ΜΜΜΜΜ Πρόεδρο της Κυβερνήσεως, καί ὁκ. Ἀλεξιάδης δήλωνε: <ἴΟσοι πο- . ,πως ἶινεται ατανἶητο= ?ε από . .ν Το ία · Ποσαφορσ εχουμε πα : ι - ι ι ι λ· θ ι ι · μια ιδιαιτεΡωΞ δυσχενιι περιο' π  7ίἶαφ | ρακολουθήσει εναν «καεπι κεφαληςτου, κ. Τσιπρα, γιατην ΜΒ μια οικω και συνταἔι0υχ0ι¦ ¦ ι ¦ , .¦ λ
ΜΜΜ Μη Μ ι . , . . . ν > τ ι ι ι 80 για το μεσο νοικοκυριο¦ οπου Του και απο Καπο Την ε- κό» οδηγό να προσπαθεἴ
πολιτικη που ακολουθησε στο θεμα εχουν αΦορολοιητ0¦ θα πρεπει να ι ι ¦ - ¦ = ι . ~
ΜΜωΜΜ ~ . . ε , . ι ι ι > ι ο υπολογισμός και του τελευται- ξη «ΕΙρηνοποΙοἶ»ι Μακ· νά πα κά ει κτυπώντα
τηςαωγκης ωλΜΥηςαποδειξεων συγκεντρωνουν φετος τις αποδει- 5 | ν Ι 3 Ι Π . λ . , ¦ ρ ρ Ξ
,. ο ¦ , . . . ι ι ν = ι _ ου ευρω έχει γινει απαραιτητος, ανΤω5 0/0 αρ70πρα αλλα αὐτοκίνητα; Πολω “ν Μ ανω Μ η οχι Οι αντιφασεις στις δηλωσεις ζεις τους μεχρι να ελθει η διατα ι . . ¦ . ° ἀσπ|μο ία Τό @ν έ α.
- ι. - ¦ ¦ . . · ι ι ι α · 99 - ο κ. Ἀλεξιαδης και η Κυβερνη- η ς | μ_ ρ μ| λές. Όμως αὐτό πού έγιΜΜἡ Μ ΜΜΜ! του υπουργου και η συγχυσις που ξη πουθασυνδεε"ο χτισιμο του ι › ι ι σε αλλα οι ωτο ι ι ι
τ . . · Μ ι ι ι ι _ σις συνεχιζουν την συγχυση και · | | φ 7ραφὅ νε στην Κινα εἶναι πρω
 εχει δημιουργησει στους Φορολο- αΦορο γητουΒε τη χ13ηση καρ , , , ¦ ¦ ¦ που Τραβηξαν περαοΤ¦- ¦ |Ἀ ¦ ὁδ ι
Μώ ΜΜΜΜΜ Μ γουμἑνους εἶναι παροιμωί›δεμε τας». Συνεχεῖς ολους αυτους τους τον εμπα1ΥμΟ· Δεν σεβΟνται πλε· κοί εᾶαν ήδη πλημμυρί_ ΤΜ< Μαριε 77709τ
Με· Μη μ ΜΜΜ ί μηνες οἱ συζητήσεις γιάτό άφορο- ον οὐκ τό ὅτι¦ μέσα πιστωτικών σε! Τό ΔΙαδίΜ ατα 21 μενου/Βρε; που
 Μ ΎπενθυμίζΟνμε ένδειΚἩΚἀτίΞ λόγητο μέσω άποδείξεων, μέ τόν καρτῶν¦ δανείζονται μέ ύψη- ' εἴ?? 7ΙΞνΞἔῇ:5;αῖἐ
. . ¦ . ¦ , . . ~ . ¦ ι ι ¦ ¦ . Τ Τ Ι
ΜωωΜωΜωώωώ δηλωσεις>του. Στις 7 Τανουαριου κ. Αλεξιαδη να διατηρειται στην λα επιτόκια για να πληρώσουν . ΤελΙκῶΞ Πόν ψυχολὁ_ δΙπλἔΖἐ ΜοΚίνηΤοηΙ5
 ωώ 201ό, ο κ. Αλεξιαδης, απαντωντας επικαιροτητα, μεσα απο την διο- εμπροθεσμα την παραλογη φο- 70 κα_Γέληξε ή ἈνΤζελίνα | η( | ¦ ή χ
 σέ ερώτηση του βουλευτοῦ του χέτευση σχετικών πληροφοριών. ρολογία «εθνικοῦ εξανδραποδι- Τζολί καί μάλΙσΤα μαζί φορα' ,ω ?ἶο| ο; ΠριζΚόμμαΤΟΞ του Κ· ΤριανταΦυλλἰδη¦ Τελικώς, χθές, 7'Οκτώβρίου 2016, σμοῦ» που τους έχει επιβληθεῖ. μέ Τά ΆαΙδΙά η; Μή Τό 7εχωρΙἶ ναΐἔσΗ Μἔἴ
Ζ δήλωνε ότι «κρατάμε όλες τίς άπο- μέ δηλώσεις του καί πάλι σέ τηλε- "Ονειδος, κ. Τσίπρα... δ¦αζιΜο μέ ΤόνΙΜπράμΤ 'Πω' α;
Πιτ Και ὁ χολλιαουντι- ί
Σ | Κ | Π θ ρ ακό; :αρ θά ανακτήσει ο Ἐαν βγάζετε συχνά
Τα πα! Ια 'ων Πα ΜΜΜ σαλάτα, σταματήστε το.
   ο ο φορα μετά τον χωρισμό ΚάμεΙκακόΙ Πά Τήνἀκρί_
_ _ παρουσία ψυχολοΥοΜ ο βε1α. μία ΒρεΤαννή πού
ὁποῖο; θα αποφανθεϊ έαν ἔβ7αζε καθημΞρ¦νῶΞ «Μ ¦7_
Μο' Μ ν ¦ - - ι · ι ι . , ,
~ η επομενη επαφη 'Μι/Ξ θα γιωδή» αριθμο 5811188, εἶδε
 Ό γαιδαρος του Λαφ0νταιν να, τα ..τα παρουσια .Με σ.. δέρμα η,
αἴἶἔυΐἔἔἐβἔἶώἔΞ εἶἶ"ῖοῦ· Οἶ “ΜΜΜ Και κατά Τόν δέρματα
δέν πληρώνει τήν εἰσΦο- ΜΜΜ ΜωαΜΜω· Μ Μ ω ασκ ΜΝωωΜΜω :δεν ενδΙαφερΜ ΚΨΜ? ΜΚ)! Το Μέ Με @#1
Ρα Μή στόν ΦΑΞ! μέ ὰ α Μ τη Μ ω να Μ ω α- Μωπωω ωΜΜωψΜ ΕΠἐ€εν|ναιὺΙα ανω)
οποτε εσμσ ο οργανι- ω ¦ πουεκπεμπουν απο οχι  ο ΜπαΜ¦Μ' “εαν-Με “Μ% σε ω τα.: τα: να “τα αν  Με  
νειο. Με . ¦ . ε
Μ Μ ψ να επιταχυνει το χήρα;
τα Μ ω α Μ Μ ΜΜΜ ΜΜἴ ”Μ 'δω Ωω" ° Οἱ πίθηκοι μποροῦν Σημειώνεται ότι καθημε'Μ"Μ ΜΜΜῳΜ . ¦ ¦ ¦ Φ ¦ ¦ "ω ω ¦|¦ '"¦"··¦Μ"°η|* Ρ" ".ῆ·"ηωὑῳ“ οχι μόνο νακαταλαβουν ρινῶς στον κόσμο βγαί'ισοπέδωτική λογική ὁ ω ΜΜΜ” ΜΜΜ Μ του. ΜΔ τω οΜΜΜΜωΜΜ ΜωΜπΜ Τι θελ0Ψ0πα^^9ι Η Η νουν πανω απο 90 να·
«κανένας πλειστηρια- θα ο' ΜΜΜΜ ή Μ Μ ΜΜΜ Μ Μ .ΡΜ ΜΜ Μ ω ”Ι ω Μ" · ρο“ν'¦ αλλος καί ΤΙ λανἶ Τ9μμύρΙ? ἶθΙΠἶ8! ,Τί μασμό9» λέει το Μέγαρο Μ ΜΒΜ Μή β αχ· ω Μ Μη Μαρ-ΜΜΜ ΜΜωψΜψ 2ασιιεν0,σι<επἔονΤαι Με να κι αυτη των αναρωΜσξιμου. Μ· ΜΜΜ ω. Μ 8 2” ψ Β Μ, ἡ ΐΜ "Μή Μ; ΜΜΜὺΜπ αλλα λ;νιρΆ )ιαραἔουν να ιρωτογραφιζουν
. Μ' Μ- " Μ ω Ώ ω Μ το μυα Ο. ΠΤΟ απο- τον εαυτο ΤΟυΞ...
'ΜΜΜ "“"ΜΜΜ` ΜΜΜΜ ΜοτΜωΜΜΜ αΜωσωΜ
ΜΤΜ_ Ι Ν 'Δ“ΜΜ Μωωωω@ωῳ αηΜΜΜΜὡ ωΜΜαΜΜΜτ
ε "0389 'Ϊ'ο^"Ριες 80 ἡΜΜξ*"ΜωΜ" ΜΜημ ΜΝΜΜ πΜΜΦΜΜ Μ ΜωΜωὡΜτ . . ,
:8882 2όΞίδΐἔδἔδἶ ΜΜωΜω Μ“"'Μ “Με "Μ “Με ΜΜήω“-“ω ΨὴΜὺ" Η ΕσἩα
ιεροωιπωηηωα ΜψΜωῳ ΜΜ*ΜΜ "ωήΜ“"“” ΜΜ“Μ κάθεπρωί χΒ αν
λσρυ ΜΜΜ ΚΟΜΜ- Μ*ΜΜμ ΜΜ.ΜΜΜ αψωτωω ωΜυωωΜ στ¦ ύ;;;
νολντΤρόμτι. Μ. ΜΜ·°Μωψ”  Ι ην ' Ο έ"ῆ· _
ωωΜώωΜ ”Μ" 'Μ "ΜΒΜ ωΜΜοω πορτα σας Φω“Μ όέ
γ-γὴ- -- - · φ· _Ἀ_
“ ΜΜΜωΜ ΜοΜοΜΜ ΜωΜΜΜ ΜἡΜΜ°Μ η,ρΜΜΜΜΜωΜο@
ΜωὐΜΜϋὰ ΜωωΜΜω ΜωαΜωω ω'Μ""°'"Β ._ . . __ . ψ Ψ
Μ Μ Μ Μ"ψψ*Μ Μὴ Με καθε ετήσια συνδρομή. δωρεαν ολες
· ,Η 'ο °"" οίπρ0σφορὲς που κυκλοφορουν μὲ τήν ΕΣΤΙΑ