Πρωτοσέλιδο στο Καρφί:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Δ|υΒΠωε ΜΜΕ...
'ΚΕΜΟ,
ΝΟΕΣ - Αρὲνε5,
ΜΜΕ ΜΜΜ,
 Ἡ!!ἔ!ἐ“ ~
«με ΜΕ τι: πΡοΣοοΡΕΣ› ' Π __ , ¦
ΠΟιΑ ΓΡΑΜΜΑΠΑ ΠΡΕΠΕι ΝΑ ΕΕΟΦΑΗΣΕι Λ 
ΠΑ ΝΑ ΑΛΑΑΕΕι . ΣΤΗΝ κΟιΝΩΝιΑ “ΜΜΜ_
ΜΜΜ" Ἐκ
γιο πι Μου» Ο 
-ΤΟ ΠΑΣΟκ ΣγΡΡικΝΟΝΕτΑ·
. . . ΤΟ ΠΟΤΑΜι ΑΦγΔΑτΟΝΕτΑι
ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΑ τΟ ΝΑγΑΠΟ
Ι ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΑΡχΗΓΟγΣ Ι28
ΜΜΟ ΣΥΡΙΖΑ Με τη 6υοοοεοκε·ο _
, στο ζεν·θ μετΟ κα το νεο
Η <<0κΕωΒρ·ονπ ΟκῆηρΟ μετρο κο' το
Ε"°νὁω°°"» ΠΟῆῇο ΟνΟιχτΟ μετωΠο.
η κυβερνηση ειπεν60ει
Με Κουμουνδούρου τῶρΟ σε ΠρωτΟΒΟυῆίε5 _
ΚΑΤΩ ΑΠΟ Το χΑΑ· ΘΑ Που θΟ ὁ|0μοοφῶοουν
ΜΠΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ θετ|κΟ τΟΠἱΟ στην οικονομίΟ
, γρ μμὲ π ΕΑ... ΜΜΜ Με
. Η ΕΒΝ||(|| ΕΝΟΤΗΤΑ
- υ «σουΙευυΕ ΕΜ· ΜυυοΔΡυΜυΣ
Ξ ΜΜΜ» Ψ" Ο ` ζ κκ ΑΣΦΑΛ·Στ·κο ο
8 'ο' Ε"ΚΠ£|ϋ'| γ η 7 Η η | _ ·
8 έ ,. - “ΑΜΣ
ε “ ω ¦ Η" ΕΠΕΣΕ 8 | ψ· ··
β Ευ·ΕΕῦκ“κΕτ , έ. _ 'ο Μ "Α Β » 
έ ο Ο ο Ν" ΜΜΜ °μ ° . ΣΤΑ ΠΕΡιΠΤΕΡΑ
Μ -- για Ευ Εομε·ο .
ΕΜ ο:ουν νέο . .
ΜωμωπιαΜ· ΒΟΥΛΗ: ΦΟΒΑΤΑ| κόμμ°μμ¦ όὡΜ έλλειμμα .Ο Ο. Ο
. ' ρ ο
ΜωφΜ· Το ΜΑΞΙΜΟΥ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ,_ ο “Ω
Ο η Η  ΠΑ τΑ ΕΡΓΑΣ·ΑκΑ "ρω” 7¦5 δω· €  ·
Σ““ωω