Πρωτοσέλιδο Press Time:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 20% ΔΡ. ΜΑΝΗ' 541 ΤΙΜΗ: Ι.5ἑ
Ύ Ο ΕρνΤογανΘ5ἶΟ
 θελει ΤώραΞς 4
 . , . να
ΑΝΞΑ ΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΑΥΤΟ ΤΟΝ Δ!ΩΓΜΟ¦ ΤΟΝ ΞΕΧΑΣΑΤΕ;
“ θα απολογηθεί
' Η δήμευση της Περπουσιας
Μ'Μ'Ν.Ι)ΓΟ$8-ΠΠΊΟ.βΓ ῖ/
Ϊ_ _ψ η χ
των Ελλήνων και οι λιγαστοί Ρωμιοό
κ·ΝΗΜΠα@ααΛπαΝ ΚΑΤΑ Τα: Μια “  · · 
(μΟλ|ς Ί.800) › Σεπ να"
ΦΟρακαΤα|'6 
ΜΔΕ. ο ΛοΓλΡ|ΑΣΜ0Σ τογνεσγπ©ογ“αιΜ 'Ψ * 
Ε|σβΟλή ω 
7 ' Μια Μ Τα βια, ή Μαρακές
Μαλὐ·ε·ς; › Η ΙΜ·
Μο ΤΗΝ ΕΦοΡ|λΠΑ κὸ:ΜΗΜΑΜ“[ 2 ............................ ..
›Μ2° ξ Κ _ ζ ία. Ξ· 47€ ξ έ 
· β'| ` δὲ
' έ ί   ἑ . “ κ  Τσακ ' «Πυθία»
κια Το ΜΑΡΤγΡ|ο Εξαραη Της εγκλημαπκοΤΜας - “ξ°%Μν
Γ'ΓΑΝΤΩΝΕΤ^' ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΡΑ ΚΔ' Ο' ΛΑ'·'κεΣ ΣγΝΟικ·εΣ πω .αΜΜωΜΜ
σωρο 080880 Ι το ΜΕΓΑΛΟ κνκΛΩΜΛ Μ_ΜΜ
Μααρπ Τα Πισω - μπρος Ο ΠωςαλωνΖουν Παύθαααρκόρω
αγρρα στα Το” 'ερώνυμου Ο ο·αρχα·ακααηλο· ΜωῇΞ%$
φαρμακα
· Οι λαθρομετανασΤες, οι ζαμΠλΟαῖοι από Ν ΜΝ
› Με 5 κα· η... παρεξήγηση εθν|κ00 μας ΜΟΟΝ › Σεπ 32
Η αλήθεια, τα θρησκευτικό συλλέκτες και ο· “εξονωνὲς“ Του ι ω Μ ο· ·ανῶοΧαμ
_ › Η Ο