Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Συγχωνεύσεις πανεπιστημιακών σχολών
Newspaper website WebsiteRecognized text:
'ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 'Ϊ ° 3
Ἡ'Ή ΑΝΑΔ|ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΑ ΑΕ' _;“ Ξ '. έ
Συγχωνεύσειε 
Πανεηιστημιακὡν σχολών 
ι Δ Δ
η δημιουργία το 8Οο/ο των μαθη- τα σχέδια για καταρ- για το Λύκειο Δ · · Δ
σχολών ανα μότων θα είναι κοινό, γηση Πανελλαδικών και Ποιες οι · ·
γνωστικό ενώ στη συνέχεια έως ότου οι εξετασεις καινούργιες Δ Δ
αντικείμενο και οι φοιτητές θα εηι- γίνουν με ηλεκτρο- «ομαδες Δ . .
όχι ανα ειδικότητα λέγουν κατεύθυνση νικούς υηολογιστές μαθηματων»
ι 7 ι ι 7 ι 7 ι ι ' 7 . · ι ι . ι ι
_ ' ' Ο
· Δ Δ Δ Δ Ο . έ έ Γ
ι ι ι - Μ η
_ ΜωειΜ-“- ' ' τ ' 7* · με
Λ" ' 7 ·'|ιι.· ι!
γ , ε ι
/ ` Δι . 7 ή ω · ιη
τ η κ . γ .δ · ι
Μη ο ο · . . ___ ,
'^'^”! ο θ -`#Μ7ἴ“ ς;¦ἑἴ ο . ¦ η ο Δ ' - 24 2 ι
- κ (Η - ` .Ιλ ! 8- Δ κ · 7 Ν 41<.› Η ¦ ο -. Δ - -·
3 91» η  = ' ι 77 Ϊ ά' 7:27 '7 7 777ἶ η η 7 7 7 Ε 7 ἶ
ο- - ~ - χ ~ #7 _ _ ο ι Αν
ι : ¦ 7 ι|7(ίρῶηκ:Β^ / ' η. 7 ο Τ. “ Ν Έῖ. ζ; ε
τη . ι ο ι ε `7*;' 747,!. 7 - ω: ή. _ Ι -κ ο γ 7 77 ›7 ιι ι - ·- Φ
·  “τ  Μ  γ . · ο! η Γ
7 7 777 777 ι Ζ κ 7 (7 Η μ: 2 7/ ¦ἑ`-7ι 77 /? · ` ©, - Ἑ7 κ): Χ *5 τ “ « κΡἔ°ι ·` !¦^Λ ~ '/ Μ ψ '
ι ὰ . Δ  ` ,7 “ .. Γ” .- Μέ@·“ Δ ;7έ¦ · / η ·';. ι ι
|__ 7- λ ζς/ Η . .
_ ;_: _ ' ῦ / Φ] ι  '
κ τ - ν · . ~ `ἶ
· · = · · · · 7 χ 7 . 7 ?Η Ξ · η
 ί Ϊ Ι  :Ν Ι κ
_ /|'|ερικοηες και φόροι
.' .. .. . τα μεταῆῆια τηςΠοῆιτειας Δ
· ·· /? ὴ|- ι
Δ Δ" Δ""Δ' Δ Δ Ο"' ΔΔ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα