Πρωτοσέλιδο Μέτοχος:Recognized text:
ΕΚΗΒΟΛΟΣ: ΟΙ ΒΟΑΕΣ ΓΙΑ ΟΤΕ ΜΟΤΟΗ ΟΙ!` ΡΟΠΙὶΕΙ5_ ΑΣΤΗΡ Ο 7
ΜΑΡΚΕΤΙΕΣ: ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΓΙΑ ΔΕΗ, ΙΝΤΚΑΙ.ΟΤ, ΙΝΤΚΑ£ΟΜ, ΡΑΡΕΒΡΑ(:Κ Ο 24-25
0||(0Ν0"|Λ · 5 Ε|ὶ|·||ἩΕΝΕὶ · Η ΧΡ"ΝΑΤ|ΠΗΡ|0 · '5
Τα 6+3 ρίσκο για ΜονοΨήφια Ρ/Ε 33 εταιρείες με λεφτά
τον Προϋπολογ1σμό με. .. κέρδΠ εξαμήνου Που. .. Περισσεύουν
' -.οοΠ1
Τώρο οι· 'Με
@ στις οθόνες σος!
δι ΕΠμΝΔΥΣΕΙΣ
Μονο στο
@Ο2ὸ87
Μ.ευτο2ό8γ.9τ
ΕΒΔΟΜΑΔ|Α|Α ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 'Ετος '9ο · Αρ. Φύλλου 968· 7- 'Ι Οκτωβρίου ΖΟΙ6 · €Ι
ΟΛΠ · 2, Μ ΝΥΤ|ΛΗΝΛ|0Σ · ΙΟ ΝΑΡ|Ν0Π0ΥΛ0Σ · '2 ΕΛ. ΥΦΑΝΤΟΥΡΓ|Λ · Μ ΛΤΤ'(Λ ΒΑΝ( · Η
ΤΜ ΟΝ Γ
Η Σ;  ' Ο `/ ΠΜΣ
 ΜΞοι 
ΑΜ Χ! Δ
.· Η ε·κόνο τώρο κο· τοροοπούμενο της αγοράς
| ΡεΗοΜΖ Με 
Το ΕΠΕΝΔΥΤ·κο Ε'¦|-^ΛΕ|()-¦Ψ|