Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Φόβοι για αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμαRecognized text:
Ι(ΑΟΗΜΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 < ΕΤΟΣ 690 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20357 - ΤΙΜΗ 1.30 ΕΥΡΩ
ή ή. ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΥΠΟΣΧΕΟΗ|(Ε Ο ΑΑ. ΤΣΙΠΡΑΣ
Πολιτική θύελλα για
του5 μιοθού5 των δικαστών
“ τ Ζ ΤΑΜΕΙΑ|(Ο ΕΑΑΕΙΜΜΑ 662 Ε|(ΑΤ. το 2016
Ο ΟΑΕΕ σπαει τον «κουμπαρά»
για επιχορήγηση 350 εκατ.
Επιπλέον 200 εκατ. ευρώ σε διά- Ταμείο οιειαπ0ρροφήσειτο85.7%
στημα ενος μηνός ΜανΚ©ω να της κρατικής επιχορήγηση; μέσα
ζητήσει ο ΟΑΕΕ απο το ΑΚΑΓΕ. Το στο οκτάμηνο › σελ. 6
Η συνάντηση του πρωθυπουργού Γιααιναλλαγή κάνειλογοηαντιπο- ·
με την ηγεσία της Δικαιοσύνης λττευση«ΠροσβάλλετετηΔικαιο-  ε
προκάλεσε σφοδρή αντιπαράθεση σύνη». λεει το Μαξίμου › σελ. 25 
ρ  ΒΧ ¦ γ Μ Ι Π Ανατρομές στην αγορα φέρνει ονέος υιιολογισμος του ΕΤΜΕΑΡ
Αελλώ Φοβοι για αυξτισεις
 στο Ηλεκτρικα ρευμα
Ο Κόστος 45 εκατ. στους Προμιι- κα _|
θεατές φέρνει τι τροπολογία ΜΒΜ” ΜΜΜ Με Χὶ`~-:>-ξχ Ο ή? ε
για το τέλος υΠέρ ΑΠΕ] 600 ασπρα ' Ι στα ` χ.
ο Στα Μο εκατ. θα δΙα|Ιορφω- Ρἑ]ΧλΈἶΐἔἔἔΜΨΜω“Μ 44659 Μ"
θεί το σωρευτικό έλλειμμα 'Μ
έως το τέλος του 20 17 282”
Ι Ι Μ
Ο ΜειΖον Προβλιιμα για τα ΔΕΗ,
αναταραχή και στις υαόλοι
Πες ετωΡεἰ8ς > σελ- 3 ο 2014 2015 2016 2017 2018
Σκληρή γλώσσα ΣΕΒ Στοιχεία για τη Ι5ετία Αιτἰεα Βαπκ
Ειτιχειοειται Στα ?ΜΒ διο. Ομολογα
αναδιανομή το εμΠορικο με εγγυοοιι
ειοοοήματο5 έλλειμμα του Δημοοῖου
Ο «Να δούμε αν ο γάιδαρος Ο Το μεγαλύτερο μέρος του Ο Εκτακτη ρευστότητα
του κατα θα μαθει να ζει ΜΜΜ 219 δισ, αφορα ύψους 380 εκατ. ευρώ
«Η  | Α» νηστικος». λέει ο ΣύνδεΜ στην περιοδο 2001-2008 αναζητά η τραπεζα
Αρω·.“ΜηοωωῳΜΜκ·ιΜ-Μ  μ ή” " ζ:  
Κρίσιμο διήμερο στην Ουασιγκτον η ΜΜΜ ἐἔ
2 | Μ- ”' " "έ Ξ
«Καβγαο Σοιμτιλε κι: ο... μ
με Λαγκαρντ για 4... απο
[Ο ελλΠν1ΚΟ ΧΡ ΠΜ" ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ αναδιανοι·ιιεισοΜ ΣΧΕΔοΝ πο με το Χρέος της Βλάδας ΣΤΗΝ ΜοτεωΜΜων«ωωων
ματοςπουαειεπαειρηθε' σε μιαχρονια ειναι το σωρευτικο εμπορικό έλλειμμα Αλογοσκούφη». που εμφανίστηκαν το
_ καταγγέλλει την κυβερνηση ο ΣΕΒ. με την τελευταια 15ετια με εξαίρεση τα 2008 με αφορμή τη ΜΜΜ Μαριε,
Φ Το ΔΝΤ ζητά ΜΜΜ! Κω δ|αρθρω' αφορμή τον προωολογισμο > σελ. 7 πετρΘαιοειδή προιοντα > σελ. 5 προχωρε' η Αααα Βατικ › σελ. 9
τικες μεταρρυθμίσεις απο την Αρη να
Ο «Το “ΜΜΜ είναι η ΜαΜΜΜ Αποζημιώνονται 70.000 ασφαλισμένοι της Ασπίς Πρόνοια > σελ. το
τητỦ απαντά ο Β Σοιμιιλε› σελ. 4