Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
ἔ#Μ Πέ' “> εν· · '
-· ε η
Ξ Με: ·-'3Τ,.π..“
ι Δ¦_Ξ.ἑἑ κό.: `ο
 Ατι>οΜιιτ0  _  .. ε _,ῇ εεε-24
ΧΡΥΣΟγ ιγιπρρειΜτ0Μνει, ΕΠΑΦΕΣ ΠΔ Το “ _ 
ΠΗΝ ΜΑΜ Ζῳῇ@πολος Νεο κΔΝΛΛι μοβ:
ά Ν"Α|'Ε'|ΤΣ
'Ι · ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2840
.τικιι μια  
κι ?2:
ιλΑΡΙΣΑΡ'ςὰμι ε.
. Ο Ό“ἱ°Ψ “ί
π". . | > ·'·' Ϊ
τ~Ί Ι ¦
';·ἑ“.ί ἴῖἑ›ζ ί' `
Η Παγίδα που
έχουν πέσει πολλοί Φίλοι της ΑΕΚ...
πΛι-ιι>αῦΝονῆ Ψ ._ 
οι ΕοΝικΕΣ οΜΑΔΕΣ:¦ 
κΑι_ πλιιΡΩΝογΝ Μ.. ( .
 κ κ _ ι.
` Ελλάδι
“`στοιχιιμσ έ· 7
ἔΈΒΓΑΖογΝ Ρ`
, `ΣΗΜΕ|Λ ~ μ 
ΠΑιιΣιικΗ ·
 | Ο' ΤΑΣΕΩΣ 
τερο ποντάρισρα ι. α κ .
ΤΗΣΛΓ0ΡΛΣ - ι ·  Ι 
· έλ ιο-Βοσνια παιρνει το Μπιλυ Ι , . ν
,ως μεγάλος «08 ως» ια ΖΙΞατἔ ΦαβορίΓαΜΜ και Ολλανδια, αλλα με κομπλε( αποδοσειΞ
για κάθε παίκτη ·Τι προ έπει 
τα προκριματικό του Μουντι η
“Ψ ,- ι °`Ἑ · Ἡ
τίτ- “ “ΗΜ μἶῇ' =ικ' .6,
.ν 'Η ί·“,_.ω·,.“κ
κή', ¦Ϊ°..- >. ς' 
Το ΠΑΛΗ] ΣΥΜΒΟΛΔ|Π ΤΟΥ...! °
ΖΕκΛ ΖΗιΔΕι ο κογτΡογΜπΗΣ ·
·· κΙΝΔγΝΕγΕΙ ΝΑ Το Μι-ιΝγΜΔ τον _ .
- χΛΣΕΙ τοπ ΛΕΣκοτ Η Δεκ ΙΒΑΝ Γ|ὁΔ|Α|ΤΗΣ|Δ τα ο ~·
Ύ . τι· Ξ;ΞΜΞ
ζ ΡΒΩΒιΜιΤικΑ .¦ »ωω ΧΤιΖΕι ΓΗΠΕΔΟ
911 χΩΡιΣ τιιΝ
ΔΕΜΒΘΕΝΗ έ = ...Π0Λ|ΤΕ|Λ
"ως ερμηνε“ετω η (ποση Γιατί «θόΦτηκαν» οι εξαγγελίες
Ολυμπιακό και τους Ρέιντζερς
του Σαββίδη προς τους , ,
του Μαρινακη για νεο κλειστό
ποἶοοφαιριστἑςτου ΠΑΟΚ 7 κολυμβητήρ'ο