Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
ΕΜ' "ΠΜ 'Μ "Μο Μ' › . ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ «ΩΡΑ»:
'Φ "Μ Μ"Μ'° Η"... """|
Γραφειο ιιΔΝοΣ Λ0ΥΠ0Σ ω. 2
Η" ΜΜΜ'
με :πως ο ΜΜΜ
ι· · ι · 
ο ο ε ι
` η ιό ; ιι
οι» ,ε .ω .,
'Ενα σύμβολο αντίοτασιι5 και μνημείο
Με ανθρὡΠινιι8 θὲλιισΠ8. οπω5 το Περιγραφει
ο |οῖΟρ|κό3 και Διεθνολογο5¦ ΣΠὐροε παω
. Σὲ '. ·
ιιοντοι διαφορα;ο1
. δε· . "
Κοροιβο, σαι ιι
Πρεμιέρα και Πρόκριση ” ο! ¦ '“ 
στου8 «4» του Κυπελλοα ' η  Μ»
Π «Βασίλισσα» κ σ ιιι·Μ_· -_
ε  ' Γ ' Ξ· ' χ Π 7;:μ ϊ ····ε=ε··α-·_κ-" _.
Με ΦΡΕξ|5ΑΔΛ ΚΑ!ἑΑΓΡ'Α..ἔΞ
”Ν'^ΤΑ;ΣΤ9ἶΠ^ΡΚΕ!"ἐ ______ ., '
.::ἶ:ῖζ· ἶ|:ῖ::· ἔἔ:ΞΞ:ζξξ::]
Στον σημερινα “ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΗ“ με τον Μαιο Πλιαισ·κα
 _ « »¦_=_-_ _
η. . · καθ «-Βφ_Ρωω  
ελευθερουε, Δνσαριφ_αρντᾶΣιωΠη,και.Ρισβανα
-· ·- ·- · ι· - ··--ηκωππσ;:.
@Μεθτ»οι]ἙΖοσ“ὲἶΜορωΞ . ` ·_ > ·3¦“Δ>@Μπ ,5 “:.τ:ω ;
Μ.- μ καρ Δ` Ι γ - Ο 'η Ρ ' ὅ _ “ .:-:.`·Ξ; 77' ε"Μ#%`Ξ.ϋ , 
ύ·τΠν#^νῖύλΜΠρΜΒλ”δειξει Α έ Βασικρι9Μιιιιιιααειιι%αιΞα 
.· Δἔ'€= '3
"ζ 7 · " 9 ι ' ·”` ο ' 'κ ' ·- - ν _ κ . Ξ. Ξἔ"7Τ??π:Άὸἔἔ[email protected]Γ 'Αυ' - κ · 
"τ£'ῦ8Ξ*ἔ ;  .'·.“ωΣ·Τβ ΔΧ0ἶἐΚΒΑζΤ“Σ ΕΠ[θΕΞΗἑἑἙΗἑΕθΜ@8 ..α
κα  ,ΡΜ .. ¦ “  - εε·ἈΠοψεὲ(2ι:45› κοΝΤΕΔιΣιΗΝἑκγΠΒο 
' κι(ΖΩΩμ£ρ,9;ΝΠ0©9.σφωΜοΠΡρεσκ·0;Ψ ' ο'  ^ ' ·“
· -Ἐ ἶἔ`6ιαμΠὸΌζοὑΚιο! ε(6ί6“μο›ε ' ' Μ Η ΜΗ
_ο¦'Ελληνε5 διεθνε65 και τα αλλα... Παιδια!  
Ά ' Ρ