Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΩ" ΣΠΟΡ
Δ/υτιος: ο. Νικοῆο'ι'6ιτς
Διουσυντος Συντοξως: ΠΡΙΝ! ΜΑΚΡΗ!
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 0ΚῖΩΒΡ|0Υ πιο Ο Α.Οι '5077
ΚΟΡ°ΜΝλΠΕ
οι Μπούς που το· σπιΜ8ι ο ΜΜΜ· σνομπ·οίζουν τον σοσιΜ νισ κοοοντ'νο οπο το τοπονικο
ΜΜΜ". σοοσον οοοοοσ'οουν -οοσ τον
τοκομτνο τω"- νο σουσΕουν ο· ονὐν·ς
του Γιουροκσπ ο Χ··ς
οσ'στοκον κο
νονικο. των" .
τος Φώτος °' ”°ω°'ς ` `Β
.퓦"¦_ οιοιτοττς ικορομι ους. Ί ι
ως "κ Ποντος. σουοος. οσου“ Μ” ο οττρουἄοοουντοι νο πουν 6 Ρ
¦ · κι στο ι' σοκοπ. οισοοοοτικ .7
¦="|=0 σον σο μποοουν νο σουρΕουν Μ
¦Ξ°κ°_ στις ·νκῶοιος οιορνονΜις.
Μ." Ν κστι που τους οιοτυπῶσοκτ
σοροΜνςι. "Μ'"· “ΜΒ '° ποπιιοε τοον
“ως ω .υ υποοιω κοοοιο τοισομο .
”".|“ς ..φ ΜΝ” τος
νονὐσσις Στηνουν "ΜΝ συμπουμσ οτι στις 17/30 κινσι
στις τυπο προνρομμοτωνο το ντέρμπι σουμοιοκσυ - που
στο Η· νισ το οποίο το" των πι·ονο νο οριστούν
Το ·ωὶ· μετρο
σου πεπτο ποοοσΟοιρο. σνοουτι το σοοομσνο
των ο σνονιοτικῶν τος του·
οσο Μνκος κοι 'αντι τις
οπσντοσοις στο ΜΜΜ των
οσοικῶν ερωτήσεων τος
οιοιτοτσς Μορίς νο υποπονἰςοντσι οι τέσσερις
ουνκ·κοιμ6νοι σταρ·
ο Ξσπτροσσ ο σουμοιοκος το σοκ του κοοοκοιριου¦ ο πορσμέντι το οοΒορἰ νισ τον τιτοο¦ ο
ο οουοος του μποσκ·τ. νουυοοο ενο σου” τος
κύρος σε ποσοσ0οιρο κοι μποοκ·τ ιοπο τους μονοοουςι στο
σπππνικο στοικειο
Τι συνσΒο μ· τον Μπάντα πώς ο πορτονοοος Μουτ. το τους· υπ” του; ο
ποιος μοτοΜς
ον·Βοκον κοι
πως ο πως σο σου” _ - £πΜονΜ£ απο". τους Κοοντοσσ. τουτο Μ ποντους οπτιτο οπο κοι Μοριν στο τσοκ: ο σο Μ"π“”=
κούν- ο 0"Κ"Ρ|¦
Από το στων 20"". στον ωραιο·
το Μου τος
π”ΠΠΜ. ο Πορτονοοος το· νο
νιώσει ότι ο οροπονπτος του τον
τι·ιισττυ·τσι
τσοκ! κοι σον τον
”Μι ουτε οι...
οιτοοο οπο τον
τνοοκοοο
κομονοοσ νισ
ΞΜινπΝτΞΜονι.
ο οποιος κοκ νισ ποὐτο
Φορο τοπος οπο το
ιιΜνΝιιιιο Χωρις να
οσοοοοντοτι νισ
ενονποσςις στον
οστρονοοο
Η ονοικτπ νοομΜ με
Μς τους οιοσνσἰς ο
οι ΜΜΜ του ΜΜντο
μιοονν κοοουτρινο με όπως
τους που·ΝΜυκους· που
“ουν υποκκΜις με τις
τονιής τους ομως
_ το πρῶτο ποοουν κυκοιοβς οι μικροί ' "ΜΝ"
Ἡν==ε::ῇ:=;" Ἡ” Ντακ. Μιμίκος το· Κ°Μ°' Μ·
νο ς τον Ηονοστος¦ Η!! Η"
"6" κ Δ ρ Ν ϊ ο Ι ο προτοοοοτών; σρκικο ποντοοο κοι
_ _ ' πππκπτΜΟΗ": τη· Πωσ" οντως ιι 0ο- νο°ν .
ο'οο οπο τους σοοους; ο σο και... “""""¦
έ ὰ 7 έ έ έ 7 ή σι6νιο μονο. νισ τον κουπο; ο Κο· π ΜΜς_
υ η ¦ 4 τι τοτε· μ το οιοιτοσίσ. "ΜΒΜ
' ` ι .
` Ι / ' ' ` έ ' 'Ενος ποὁτος οποοο~ · τι νομος. οσονος νισ το ο!" Μι σοοο Μου στον τυροσυνττοισ. ο· μη στον που πο μ· τοσους νοντντἰς. που νο ένο·
ι ν μοοις οοκισε τους Ξένους οποοοίτοτο νορνιτουοο
κ”. °  ¦ 'Π' 'Η κτυποτι “ΜΝ 'ως σ'°Χ°|'¦
γ ¦ Ε ττπ
_ _ ·|Κ·¦ΤΗ·|·
' Ο _ ο ·ιοκρονος ομυ- Ο ΜΝΚ· Μισο
.  < ντικος Εοπεοσσε τον οοοοοοτο μ· τον ποπο'μοκο του· Εντου` ' τοουμοτισμο του οπο το ποικνισι του οονὅτος :πἙτἩ ο Αμόνι"
. κουτοντιονοοιου ιοονμῶοτς κοτονμο οο Ποσο . τοσο νισ
ρ πονο οπο το σουσιι κυι τοκοι τον· στο ἔ"==ὶπΐ Ο ° Ξΐ$%='ζ=
Μοτσο του 'πΜο Μ θ Ν ω π ° _ ° " ¦ ο 'ΜΒ οποιοι που ο οοοτονοπος τ·κνικος
_ ν Μ "Έ" α Ρ ω Με· “ κοοοοονοοστ τον ομοσ· τος
νο που ντι κ οι οπως ι ι ·
ο σουμπιοκος στν τον Μι στο μυο- ΜΜΜ" Ο Μ .ω Μ”
ι τονοροοτι πως τον κοιμ£κοι κοι τις ο ου του μονο νισ το “ω 'Μ ”Η". "Μ
Νοεμβριου κέντρο τος “Μο τον τουτο του'
,2 οποσ κοι νισ το στου
Ι ·Ήμουν 87 κο?νων ο;" ορ··οκςἑνος σνοΐοος
Μ· νο ισκυρισττ στι ο ο σκοτςιν ς σκοπο ς κοι ,
εᾶ82ἴ;  π" ΜΝ νο κοτοστο€συ τον οοωορο του Δ· Ι |
:_ χω Μ 'Μ Ν τ°' “Ι "Μ "”° ωοοοΜ κοι τον ομοοσ ο πονο Μ άνινον Η
Ν ι α" .Πω "8 Η' "ρ". μ ”κ οσο ουτος ο ονοοωπος προσποοπσο νο ποποΝικοοπον
' κοτοστοο··ι ·μ'νο·. π οποντοσο του προϊον ο
¦ 4 ΜΜΜ τον ψώνιο· ωστοσο ωΜ_ω τω °ΜΠ|"ω Β _ _ ο "Ο" - πιο" συντογ! νο τον ννωο|Ζουν οσον το" κοι χ / ι ήΜ νοζοντσι με κοοιστο
ω μ "6 "ς "ΜΡ" ”Μ” τοπος· ο ιιισοντιιτ Μποντ ισεοιοο κι '° "ω" '°' °' Μ"
› '72 νο οσοος ομυντς σο
_'_ τ* υποΦ==ουν στις
. κο ς τους
Πιτ· “Ο το· “Α ΠΑ¦ ""¦Ε Ματιές
"Ο" °“'Μ"'ΠΚ°
Ο ΙΠΤΞΓ'Ξ··
υοοκοοοσ οστρομο νισ τον το' στον" νο
28κοονο τοιοαικο τιιον ποιζκι σωστος.
Η" τος Νινοοἰος ο Μοτο οποσ ο Αμερικσνος
ποσο" ο στοπ του στον κροτοει ουνομοις
ποιοοισ με τον οποκτοσο
του πσπυποιρου Μο
κσοντσσο. σοοο ο Ντένις
Μοτο· στις ποοπονοσοις.
σον εκει στομοτοοτι νο σκορσοοι στον Ξποοοσ κοι ιστοοσρο νο... σνσστοστι τον σου·
μοισκο με το νκοο του κοντοο π·
στον Αεκ . ο ο ο ο· ·
' Μ· "ρ ψ ' Μ ο ΠΜ'κ. σκοπου·ο' Νομοκσυτικο ον·:
° ΜΗΝΩΝ 0Ξ'|'¦' νο κοι συνεκτ"|| ποντοι·Μικ ζ" νο 88ο..
οπο ου τνουν οι ηουοοο- συμ·οοοισ με
πουκοι· το :σ··οτοκυοισκο τον στνκισ
κοι ο κοουτς στο·
ποονρομμοτἱστι τοτιοι  '
στον οστο'οσ του
νισ νο τοκοι νισ
οσο μερες κοντο
στον οικονο
0 |°ῖ¦'
κοι "Βοιο σου
τοκνοτι ότι πέρσι
εκσσσ το μισο
ιρσνιο
πιο του
κνσππτο
φος..
Ξἱμοι
ο Κωνστοντίνος. 47
μονών. κοι
περιμένω
πῶς κοι πώς
νο που· στον
Νυο μος κοι
νο οι· τον
σουοο μος
οπο κοντο.
ΑΜΜΑΝ:
ο μπσμοος
:Μπρικ
Μποκονισννος
·ΡΛΚ°ΜΚΞΔ°ΝΞ2
977Ι108 852Ι50 4!
Η ΕθΝ||(|·| ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ο τονισω υπσο£κοτοι που· Μο!. Με Ν τ. :κου στο ·Γτῶονιος κσοοἱσκσκος· τον κυποο νισ
το οσυτσοπ ονονιοτικο τος ποοκριυστικος Θάσος του πονκοσμίσυ κυπέοοου του τοτε που
σο οισΕοκσσι στο Ρωσιο ο ο ·νοοονοοσυκο· μττο το
εκτος οοοος ση τοι του Γιοοοοτοο στον ορτμιορο.
“οτι σομοοσ το ασπρο το!ποντο στον προκριμστικο οσοο ο Διοιτοτος τος ονομστροσος
ο Νάκος οσο" κοοοομτς
ουσ των" απο·
ενοσ... ο ο ομο- σ Γιοννος Γιονσπονοιοκος τοπικός νιάτα. ο οποίος
μου" Μισο· στο ονονίζστοι στο κυποιοΜονή συνέντσυεπ κο οροτοοοομο το το 0οΜπου Μο" οκ νέοο του Μοτο ως σονσι
·ο Εθνική πως το κος οπο τον οΜμπιοκο. υποπροονονμονο ουσ στοοι8: ·Ξ'μοστσ κοτοοοοοο
των" ποσττοιμοσωνοι
ν· κοι οιΩσΜνσι ο
τον· ο Αυτο οσων·- νο συκποἑπ·ι νο ήσουμτ τις κοΜς
ΜΜΕ" οσον σμ0σνίωις κοι το
το στον." έρνο που στον"
Μποστ" Βκινοοσι ο "Μπει
Μπάους νο οἰμοσττ σοσοοοι
έχουμε μονο τον ο ο Νομος σον
σου" μσ τονΚ·)πρσ σου' ωσπου το
κοι πος σο κ·ο6Ιοουμτ· οσσσ ο ο κυοοος
“κι Εποσοο ο το
μοτς τίνσι Μοσο
·ειμσσττ σοςρσιο. οποσ οεοουμτ το νικο ο τισ σο “Μο 'ω Μ.
Μοτο σο οιμοστε οντιποποι· υπονρομμιστ ο μεσοεπι- ρων".
σστικος τος κυοοου Γιώρνος ΞΟοοιμ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα