Πρωτοσέλιδο 1-2-X:Recognized text:
Με αφτί! Ω Ξ
"ωΜζΜε 20 ΝΝ Μ ΜΒΜ” να καρε” δωμ¦ ΣΠΠΡ 
0Π0ΡΜΜ20ΜωΜμ@“ΜΙ2ΜΜΜΜΜΜοώΜτω0ΡΜΜ“Μμ
·ΜΜΜω ι.ε.ωΜΜιωΜ.ΜΜ
ΜΜωΜἀΜΜΜκΜΒΜΜωΜΜ“ ΜΜΜ
Μ.8ροΠ-Μ.Ψ°ΣΠΟΡΡΜ94.6°@8ροΜΜ8 πω ΜΜ
-2 Χ ΜΠ07|(
ΠΡοκΔοοΡ·ΣΜεΝο ΚΕΡΔΟΣ
Παρασκευή 7 Οκϊωβρίου 2018 ο Δρ. Φύλλου: 884 · ετος: κι· · Τιμή: 2,50 ε
Με] ΠΩ πΡ@ΜΜ ΜΜΜ/ΜΜΜ #@# Μ @Μχὴ Ι έφτωχΜ
Με γγγγγγγ ΝΑ χω
ΑΡΜΟΔΙΠΣ ΡΥΠΜΙΣΤΗΣ ΠΕΠ - Η ΣΥΜΜΠΟΧΗ Η ΠΗΡΑ ΓΙΑΝΝΗ ΕΠΗΡΕΠΗΜ ΜΟΝΟ Η ΜΟΝΑ ΑΜ] ΤΟΝ ΙΕ ΗΜ - "ΡΑ Ν Η Η ΣΠΠΕ ΗΣ: "ΙΜ
|ΡΜΜ||