Πρωτοσέλιδο Τύπος Χαλκιδικής:Recognized text:
- - - - - - - - - - - -Κιικλοφορεί και σΤα Τιερίι·ιΤερα Της Θεσσαλονίκης
, λ ιιιιιω铦 | |
  ιιιιος α κι ικης
"·Π -ΔΔ α ΔΔΔκΔκ·
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 οκΤΒΩΒΡΙοΥ 2016 ΕΤΟΣ 210 - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5ιο8 ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.ι.ι-ι.ε.Ε 0.20 ΕΥΡΩ
_ .   ΕνΤαξη Τον
_ ἶ  Β·40" νηιιιαγωγεἰοιι
 .- "ξ 4 Ν. ΚαλλικρἑιΤειας
 Δ ' Δ ”οΤονἑο ΕΣΠΑαιιὁ
Την Περιφέρεια
ΚενΤρικὴς Μακεδονἰας
, ΣυνὸνΤηση με Προέδρους
ΑνωΤαΤων ΔικαοΤηρἰων
Τσἰι·ιρας=
ί Προσι·ιαθοὑμε
Το καλὐΤερο
για Τα ειδικα
μιαθολὁγια
Των δικαστικών .Μ
Δήλωσε ο αρχιεΓιἱσκοΠος εξερχὸμενος
Μό Το Μέγαρο Μαξἰμοα οι·ιου
σανανΤὴθηκε με Τον ΠρωθυΓιουργὁ
Αρχιεπἰσκοι·ιος
Ιερώνυμοςι
<<Λὐθι1καν
οι ι·ιαρεξηγὴσεις>> 96
Ανακαλύφθηκε
ιιαΤιιμασια
Βορεια“-Ελλαδαι /
δεινὸσαιι ου  - - ” θλ|βεΡὴ ΠΡωΤ|ὁ
ρ Ελι·ιιδες οΤι ανοιγει στην ανεργω γω
Πὁνω ΠΠὁ ένα ο δρομος για ορισΤικὴ .
μἑΤρο 913 θεραι·ιεἰα Του ΑΙῦ5 Τη Θεσσ“λ0ν|κΞ8
_ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _.θ12