Πρωτοσέλιδο Δημοκρατία: Δίκη για τη σκευωρία κατά Καραμανλή
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΝΗΡ- | “π γ··: μη.. _--_· >¦>- . '·ι_ ---¦.¦ο οι β] (---γ- ι .--._.`-. ικ> . . Α_-“¦
τοι"~
ι 'Ο' .η __ 'τ ι¦ ,' 'Ι' .κἰΔ·ὶ ¦
ι ._-`_“ μ- “ ._ μ-·_~,- τ <._-- Λ .. ι -·- -·“<
Μπι την ΠεριφερειαρΧιι ὁΠΙΚΠ8 Ρένα Δουρου και τον ΜΜΜ του ΕΒΕΑ
ΣΗΜΕΡΑ μ 
Ματ"  '  ω   - .· .  . · ΜΜΜ ιιιΡωΕιΗιοκιαΡιοι2Μ Ματια Ο
·<6ημοκρσ>
τισ»το Πιο `-` 554] Ϊ Π Ι ·  , '
·<ιιονορο› - Π - · _ _ Δ. _ ·'α ~ χ
σεριοὸι- · γ, .
κο στο ο ·-·   · ·
στοιχημα. ` .τ .γ Ι 4 Δ
η : .Ί  _'“
_ ζ· · Ι Δ Ι η
.' Η /
| ί δ ἱ.' . | '
.ἡ . 'Ι Η |
ο _ ' .
. Ρ ' ·
. .Π Π 'τω )
χ ' ·. - μ
Ο · 'ι. τ·_ _
: τι ημιν” ,·"·`::Ἡ|Ιϋ":|"μ
ἶ:"·τ·:”” 7.·- - ι 8 Ι
' “9: ·-¦3: Πει..! ..
έ Δ λ
 3.-- -η_
οι Ι   Στο εδώλιο ΚαρχιμαΙατ8¦δυο υπαλλΙιλοιτΠ8ΕΥΠ
 κατα ΨὶΙΙὶαιιι ΒαΖὶΙ (απο ιτινιτρ£σβεὶα τωνΗΠΑ)
Ατιστἑ8 (;) ·
μπακ" στο ΐ
σπιτι του ·'
Παπακου
Δὲσμευστι
Τσίπρα για
τα ειδικα
μισθολογια
·Δεν θα μειωθούν
οι αποδοχές δικαστικών, στρατιωτικών, πανεπιστημιακών, δυιλωματὡν
και γιατρών. Ο 4
 ρουκέτα
Κομμένου για
Καλογμἱτσα
και ΒενιΖἑλσ
ι . ,_ Ξαμερὡματα στα Κα- ο
Μ”'" Μ· "ΜΔ ωΠααὶσια.ΔενβρΠ- ·
καν κρατιααα, αριια- '
ξαν τις αναμνήσεις
(μεταλλια, παρασταμα) μιας ζωο : 317
Σαιν Ετατρστιτι
θεσμών
ο Ν. ΠατιΠα8
Τι “σε κας ο πρώην διωΜων σύμβουλος του
ΜΜΜ '8
ΚΔ' ΠΕΠΜΑ!»
"Α ΤΑ... |Ν||ΤΛ
“ ο · -- 
Καταστασυ αυσλπισἱα8! Χωριο φαρμακο (ακομα και αντικαρκΜκα› τα νσσσκσμ8ἱα