Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μόνον
Μ (ΙΜ-1918)
ΑΜ Α. Μ
ακουω
Μ λ Μ
ανια-Μο
αυριο»
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
ΑΣΤΑΤ0Σ ΚΑΙΡΟΣ. ,Ισχυρές βροχές  Η “ κ Παρασκευη 7 Όκτωβριου2016 Αριθμ- Φυλ- 40570 1 Τιμη 1 60 θ
καί καταιγίδες ἀπό το μεσημέρι στο δυ- ι ρ , Σερνίοο καί ΒοκΧου μενολομορτὑρων- Πολυχρονίου ἰερομ-. Ἐροτοσθἐνους 1.τ.κ. ιτε σε. Ἀεῆνοι, ἱιτίο@οετἱοηοννε.9τ
τικό, κεντρικα καί βόρεια με βελτίωση ς '|ουλιονου πρεσβυτέρου, Καισαρίου διακόνου μαρτύρων Τηλεφωνικό κέντρο: 218 0170400, Με: 218 0170401
ἑἘ;ΞρΡγἔ κρΣΖηΞιἔι:Ξ;ιβμεχρι . ό ό Σἶληνη 7 ημερων κσταχωρισεις 210ἶ22Ο482, Συνδρομες 218 0170870
ο ο Ἀνατολὴ ηλίου 7.28' - Δύσις 8.59' Ετος 1280ν
Τό Κρατος Δικαίου
, , , ειναι, Μπιλυ· 08.10
σε τριτη μοιρα
ΜΕ 'ΠΙΝ Μ
Τό αποκαλυπτικό βιβλίο
τοῦ Ἀπόστολου Παπαθεοδώρου
°Η μοιραία
'7η ῦΟκτωβρίου
07-10-2010 Ο
το 810 Μ στήν Μ Μ Μ για τήν ύποπτη δραση καί τίς διαχρονικές
Μ Μ Μ Μ Μ σ0 προκλήσεις τῶν μουσουλμάνων Τοαμηδων
 Μ σέ βαρος τῆς πατρίδος μας
ε Ι | 3 | Ι ζ | | 3! ζ |
Μ°“°Μ ὁΜ¦|^Μ Επτα χρονια απο την ημερα που αλλαξε η χωρα
ὴΜΨΜ“ΜωὡΜΐ
ωω› Το ΠΡΩΙΝΟ τής 7ης'Οκτώβριου και να τό λαβει πολύ σοβαρα υπό οτι τό έλλειμμα θα ξεπερνούσε τό
2009, ὁ Γιώργος Παπανδρέου έκτι- όψιν του, καθώς: 13%, αλλα δέν συγκινήθηκαν».
 μοῦσε ότι ήταν ή αρχή ένός λα- Τ. .Ι , - 2009 λ ν ι ¦ ¦
Μ ω μπροῦ κεφαλαίου στήνἱστορίατου - ον Ξυνι9 του ζκ ¦ιΗακίο ¦ Ι? ΚυβερνΠσις Παπανδῆεου
Ι· αω”  οΚ Εἶ ε κε δἰσει τί ἑκΜ_ τουΔΝΤ ειχε επισκεφθειτηνΑθη- δεν ελαβε κανενα τολμηρό μετρο
 Η “Σ · χ ρ ς νακαί ειχε έκφρασει τήν ανησυχία έξυγιανσεως των οἱκονομικων καί
ΣαΜΝΜΜΜΜ
ΜωωΜΜω
3.ΤἀΜΜΜ
ΜΜΜΜΜΜΦΜ
εαωωΜΜΜψ
8ΜΜΜΜΜώΜΜὡ
ΜΜΜ.Μ
ΜώΜΜΜΜ
τ.αΜΜκΜ«ω
%ΜωΜώΜψΜ
εΤ6ΜωΜψώΜ
κΜΜΜωψΜΜ
-0|ΜΜΜΜΜΜ
ΜΜΜΜΜΜΜ
-ΜΜαωψΜΜμω
ΜΜΜΜΜΜὴ
-οιΜωΜωΜ
ΜΜΜΜ.
-ΤδΜΜΜΜφ
ΜΜΜΜΜ
-ΜΜλΜΜΜ
-ἩΜΜψΜΜ
ΜΜΜΜωΜ.
-Τ6ΜΜΩ·ΜΜ°
ΜΜΜΜΜΜ
ΜΜΜΜΜωΜΜὡ
ΝΜΜΜΜΜΜΜ
γές μέ ποσοστό 43,9Ζ% καί 160
έδρες. ῦΕκείνο τό πρωί ὁρκίσθηκε
πρωθυπουργός, καί, λίγο αργότερα, ῆνἡθηκε γιὰ πρώτη Φορά τῆς
συνεδριασεως Ύπουργικου Συμβουλίου. «Τό ζήτημα δέν εἶναι τα
χρήματα αλλα ή σωστή αξιοποίησή τους», εἶχε ύπογραμμίσει στήν
όμιλία του. Προσέθεσε, δέ, ότι ὁ
πολίτης θα ήθελε να δεί τα μέλη
τής Κυβερνήσεως ως «αντιεξουσιαστές στήν ἐξουσία».
Τό τριπλό πρόβλημα χρέους,
ελλείμματος καί ἰσοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών πού αντιμετώπιζε τότε ή χώρα εἶχε δημιουργήσει μια κατασταση έκρηκτική, πού μπορουσε να πυροδοτήσει
ανεξέλεγκτες καταστασεις - όπως
καί, τελικα, έγινε.¦Ο κ. Παπανδρέου όφειλε, φυσικα, να τό γνωρίζει
του για τα δημοσιονομικα δεδομένα, προτείνοντας καί δραστικές περικοπές στίς δημόσιες δαπανες.
Στίς 5 Σεπτεμβρίου, από τό
βή ματής ΔιεθνοῦςἘκθέσεώς Θεσσαλονίκης, ὁ τότε πρωθυπουργός
Κώστας Καραμανλής εἶχε προειδοποιήσει πώς «ακολουθουν δύο
πολύ δύσκολα χρόνια», καί εἶχε
κανει λόγο για «παγωμα» των προσλήψεων στό Δημόσιο καί «παγώμα» μισθών καί συνταξεων.
Στίς 18 Σεπτεμβρίου, ή Τραπεζα τής'Ελλαδος ανεκοίνώσε ότι τό
έλλειμμα τό ακταμηνο ῦΙανουαρίου-Αύγούστου ανήλθε στό 8%. Παραλλήλως, όπως τόνισε προχθές
στήν Βουλή ὁ τότε Διοικητής τής
Τραπέζης, Γιώργος Προβόπουλος,
τούς εἶχε «χτυπήσει τό καμπανακι
γενναίας δημοσιονομικής προσαρμογής. Ἀντιθέτώς, ανεκοίνωσε δαπανη ανω του ἑνός δισ. εύρώ για
τήν χρηματοδότηση έκτακτου έπιδόματος αλληλεγγύης καί κατέθεσε προϋπολογισμό μέ αύξήσεις σέ
μισθούς καί συνταξεις.“Οταν δέ ή
απειλή τής κρίσεως χρέους αρχισε
να έπικρέμαται έπικίνδυνα έπανώ
από τήν χώρα, οἱ κ. Γ. Παπανδρέου καί Γ. Παπακωνσταντίνου έπέλεξαν να ρίξουν λαδι στή φωτια, μέ
ατυχέστατες δηλώσεις περί «Τιτανικού» καί «όπλου στό τραπέζι».
Τό μοιραίο έκείνο πρωινό τής
7ης 'Οκτωβρίου απετέλεσε τήν
αρχή για μια μεγαλη περιπέτεια,
πού στοίχισε τήν έθνική κυριαρχία καί ὁδηγεί σέ μια ὁλόκληρη
«χαμένη γενια» για τόν τόπο μας.
Στίγκλιτς: Εκτός εύρώ
ῦΙταλία καί Ἑλλάς
Συγκλίνουσες ἐκτιμήσεις του νομπελίστα με τό 81τοτΡοτ
ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ έκπληξη ή καχυποψία μέ τήν ὁποία αντιμετώπίζει ὁ Ἀμερικανός νομπελίστας
οἱκονομολόγος Τζόζεφ Στίγκλιτς
τό εύρώ. Οἱ έκτιμήσεις όμως στίς
ὁποίες προβαίνει σέ συνέντευξή
του στήν έφημερίδα «Βία ΨεΙι»
αποκτούν ἰδιαίτερο ένδιαφέρον,
αφου, μέ μια σειρα έπιχειρηματων
καί διαπιστώσεών, καταλήγει στό
συμπέρασμα, ότι ναί μέν ή Εὐρωζώνη μπορεί να υφίσταται σέ μία
δεκαετία, αλλα κανείς δέν μπορεί
να υπολογίσει πόσα από τα ση μερινα 19 μέλη θα διαθέτει.
Για τόν Τζ. Στίγκλιτς, ή πιό πιθανή χώρα να αποχωρήσει στό
έγγύς μέλλον από τό ευρώ εἶναι ή
°Ιταλία. «'Η ῦΙταλία δέν μπορεί να
λειτουργήσει έντός εύρώ. Εἶναι
για τούς ῦΙταλούς πραγματικα πολύ δύσκολο συναισθηματικα, καί
χρειασθηκαν καιρό να τό αποδεχθουν», σημειώνει. °Ενώ για τήν
οἱκονομική πραγματικότητα τής
γειτονικής μας χώρας υπογραμμίζει: «'Η ἰταλική οἱκονομία εἶναι
σέ βαθεια ύφεση. Οἱ τραπεζες τής
χώρας παλεύουν μέ τεραστια αποθέματα “κόκκινων" δανείων καί ή
χώρα δέν αναπτύσσεται καθόλου
έδώ καί δέκα χρόνια, ένω στό ίδιο
διαστημα ή ανεργία έχει αύξηθεί
παρα πολύ».
Ό Ἀμερικανός οἱκονομολόγος
έχει βαθεια γνώση καί σχέση καί
μέ τήν ἑλληνική πραγματικότητα
καί οἱκονομία. Δέν εἶναι τυχαίο,
λοιπόν, πού σημειώνει πώς ήδη ή
Γερμανία εἶχε αποδεχθεί τήν περίπτωση αποχωρήσεώς τής<Ελλαδος
από τήν Εύρώζώνη.
Πολύ ένδιαφέρον, έξ αλλου,
είναι ότι τό πολύ γνωστό «πως
ίσως» 81τατΡοτ, σχεδόν ταυτοχρόνως μέ τόν Τζ. Στίγκλιτς, προβλέπει ένδεχόμενο διασπασεως τής
Εύρωζώνης, θέτοντας τήν ῦΙταλία
ως τόν πλέον πιθανό «καταλύτη»,
μέ τήν<Ελλαδα καί τήν Πορτογαλία να ακολουθουν. Ό Ἀμε ρικανός
νομπελίστας καί τό°Ινστιτουτο συμπίπτουν στήν πρόβλεψη για εύρώ
του Βορρα καί εύρώ του Νότου.
Ο Προφανώς κανείς δέν
έχει πείστ·ήν Ι5χρονη κόρη τού Μπαράκ Όμπάμα, Σάσα, τήν παροιμία
ότι ή γυναίκα τού Καίσαρα δέν αρκεί νά είναι τίμια
πρεπει καί νά φαίνεται τίμια»... Ἡ κόρη τού πλανητάρχου δέν θά έπρεπε νά συχνάζει σέ μπάρ,
όπου διατίθενται ποτά,
όχι μόνον διότι είναι ανήλικη, αλλά καί διότι δέν
μπορεί νά αποδείξει ότι
δέν πίνει. Ἡ νεαρά απαθαι¦ατίσθηκε σέ μπάρ ανάμεσά σε πολλά μπουκάλια
κρασιού. Τέλος πάντων,
άς τήν μαζέψουν...
Ο Σάλο έχει προκαλέσει στήν Γαλλία ή δημοσίευσις τού βιβλίου τής
Ἀνν-Φρανσουάζ Πινζό,
Ο Καιρό είχαν νά μας
τρομάξουν! ”Ετσι, τώρα,
μέ νέα έρευνα, Ἀμερικανοί είδικοί μας προειδοποιούν ότι οί έκπομπές
μεθανίου από τήν βιομηχανία όρυκτών καυσίμων
μπορεί νά είναι 60% έως
110% υψηλότερες από
όσο πιστεύαμε. Σχεδόν
200 έκατ. τόνοι τόν χρόνο! Τό μεθάνιο, όπως καί
τό διοξείδιο τού άνθρακος, συμβάλλει στήν άνοδο τής θερμοκρασίας τού
πλανήτη.
ο ”Εχει αποδειχθεί ότι στα
νοσοκομεία πληρώνει κανείς έκτός από Τά φάρμακα καί τήν νοσηλεία καί
ό,π χρησιμοποιήσει! Στά
μαιευτήρια είναι κοινό μυστικό ότι οί πάνες πληρώνονται. Όμως μία κλινική στήν Γιούτα έφθασε
νά χρεώνει 40 δολλάρια
στούς γονείς πού ήθελαν
νά πάρουν αγκαλιά τό νεοχέννητο μετά από καισαρική! Αύτό χρεώνεται ως
| Ν < | Ι Ι Δ Ι › | Δ Ι Ι
με την ερωτικη αλληλο- «σωματικη επαφη μετα
Σ η  α  η   χραφία της μέ τόν Φραν- από καισαρική»! Στό μέλσουά Μιττεράν. Ἡ Πινζό λον θάχρεώωυν καί πόσες
_ υπήρξε έρωμένη τού Μιτ- Μας πήρε ή λεχώνα..
λ | | ε | τεράν έπί 30 καί πλέον
των Συνοικεσια και ιστοσελιὁες οι· καποιου· · Μάθημα:ΌτΜΜ
Μια πρωτοφανή αναδια- «Γράμματα στήν Ἀνν», ἀΜομικὁς στην 7ταλία
νομή είσοδηματων τιρο- μας παρουσιάζει 1.218 καί ψάχνεις 7Ιά μέλος ΤήΣ
ωθεί, σύμφωνο μέ τον Μ. Μ Μ Μ Μ. Μ Ο' Μωηωωω το 17% Μ Ο" Μ έρωτικές έπιστολές πού Μαφίας πρωι νάέρευνας
ΣΕΒ,__το προσχεοχο τομ Με ω «τω Μ απ Μ ή Μ· ο Μ. ΜΜΜ ΝψΜΜ Η εηαμ ανταλλάξει από Τό ἀκόμη καί Τά ντουλάΞὅβυπολογισμου του Μ. η Μ, Μ το Μ ΜΝ· Μ Μ Μ Μ Μ Ν Μ Μ 1962 ὅταν άρχισε ή κρυ- πια... Ό μαφιόζος κατε- Μα$ΜΜ Μ Σ· “ΜΝΜΜ ΜΜ ή” Μ Ν“¦ΜΨ” φή σχέσις Με, από τήν φαω από Τό 2ου. οι
κ Η Μ Ἡ Μ Μ ω Μ- ωΜ "ρω” Ψ πω'. ὁποία χεννήθηκε καί ένα αστυνομικοί έκαναν έφοδο
Μ' 'Μ 'θα ψ;8 Μ· Μ Μ ω ω ω Με· Μα ΜΜΜ πΜ8$ ψΜ παιδί Σε Με ὁ Μιπε- Με σπίτι του να πολλοΑὐεήσεις ωούς μισθούς Μ α ·ἩΜπ““ω ΜὡΜΜ ω μπω  ράντήςέχραφεότι θάτήν στή φορά, καί όταν κοί   “Μ“ΜΜ“ Με* ΜΜΜ νέα στΜΜΜΜ Μειωωι Με   ΜΜΜ-ὁ Με
τουργων υποσχέθηκε ὁ · _ Φ" |· )δ | χ λ Ι | ί | ~
Πρωθυπουργός. Μ 0 Μπα :Μό Π' ἡ '| Ἡἡ Μ · Μο ΜΜΜ Ο" 0 Ἡ ΠΝΜ_ ἙΜΜΜ =ἑΜΜωΜ”Μ νά Ξ;:ἔἔἔΖ:κ Ξ:  
8 "μ” ωω ".- ΜἡΜ Μ Ἡ ψἩ Η Μ' 'Μ Μ Μ Μ ο "Η ' ΠΟλέΞ. παρά μόνον 71ά δωμάτιο πίσω από τήν
ΜΜΜ Μ ΜΝ' Μία' Μ οίκονομικό όφελος.. ντουλάπα
λαθη-ΤΜ Μ ΜΜ ΜονΜψΜ8$ ωΜΜΜ Μωαβ
τα' Μινι Π ωθυΠω _ ΜΜΜ ωΜΜωΜ ΜϋΜήϋ
ρ ος ρ ρ Μ ή· Μ Μ Μ
. ν ν . Η ¦ ΜΜΜ' μΜ ¦ ”'" π ΜΜΜΜΜ'
ίΞΒ:ε:ίῖἩἔἄ$έ ΜἙω “ο Μ η; ΜΜκΜ “ό ψ ω ω Μ Διαβάστε τά ἄ θ α
¦ ¦ . Μ· - Η· Μ ἡ
Σὲ :8882223858 ἴΜ.ψΨω ΜΜωωΜ “Μπαρ _ Ἡ”, , θ θ
στρατευμάτων στό ἰρα- ΜΜΜ °Μ'Μ¦$| ΜΜΠΜΜ ΜΜ' ΜΕ' Μ¦Μ ΜΜΜήΜ «Φανα"σμ09“»
κινοεδ°Φος· "Μ ηΜΜψΜωω °“° κΜι Μ'°*ΜΜ ΜιΜ(σελ·3)
'ΡΜ 5 Ι Ι
, Ι « Εθνικη ἑνὁυναμωοη»
 ||| ΜΜ(σελ·8)
9 771' 70' |5'