Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
ν . ο Ι χΡ"ΜΜΜ
'0808“Θν©0τθπ8τ-ει ιιιιΕΡιιΣιΑ ιιοΛιιικιι κΑι οικοιιοιιικιι ΕοιιιιεριΔΑ
 Β ΣΟΒΑΡΕΣ ΜΕιΑΡΡγοΜιΣΕιΣ ΠΑ ΝΑ ΣγΜΜΕιΑΣχογΜΕ ΣΤΟ ΕΑΑΗΝ|ΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
` /· , ο Ί ο ' _
ά· ή ξ | “ `~` Π Ί Α.
_ .' | Ι “κ |
Αιτία μέτανόοιέιισης
για τους νέους ο .4 ς 9' ¦ .έ Ο ·. - ν ι · η διαφθορά Μην Ελλάδα 2: έ  Ο ο ή. Μ ύ ι Ο ιι ν :η ένα
ζ ΔΕ· Κ` ἶ<_ ··' `;|--ΐ· -ζἐ -, :κ “Ξ·ἶ_; τ :58. β · ζ..“.ἑ _ Η - . · “ 7 ' .Δ .4 4 "Τ Δ .ω - _ Ϊ:; 
γἐ.4= , ` 4 7 · -_:< _ :Γ . __ ' Γ Ἡ - > 
ΠΡΟΤΟΦΑΜΗΣ ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΟΝ| ΟΗΕ Δ , -' " ' ·'·<` ..
' Το Χαλέπι ίσως
να έχει καΤαονραφέί
πλήρως σε δύο μήνες
ι·Ν!ϋ Ϊ ΙΝ! μ.·`(5ΛΝ'Η
ΠΕ ωΜι<ιΣΕ Η ΑΑ!|ΕΡΗ ΣἩΜ.|ΑΗ|Α Π' ` ΑΣΑιιιΑΡΑ - ΞΕΜ|ΖΕΑΟΥ - Ψ ς μὴ Ἐ;-'ἶ.1Μ
""ῦ““νῖῦιικ ἴΕιιιι “ “η ..ή
ΜιΜ ακα αδιέξοδα που έχει
Δεν δω να κΜκΜαΜ και
Μ ων κορυφαία διαδικασία ως Δπ
.. ·;;.£ ¦·
Βοῇές ΤοοχατΖοιιοιιαοιι
κατα Δικαιοσύνης και ΠΑΣΟΚ
Ο'ΑΝΝ|
'ΝΡΑΝῖ|Ν0
ΗΜΜνααναΜωΜδήΜμΜΜκα·ΜΜ
Η ΜΜΜ Επιτροπή Διαλόγου
Επιμένει σε 48
ομαδες ο |νφανιίνο