Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Άγριο ψαλίδι στις συντάξεις χηρείας!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟ
κι Γι
ΔΠΟ|(ΛΕ|ΣΤ||(Ο
το ΥΠΟΥΡΓΕ|0 ΕΡΓΑΣ|ΑΣ Ε'|'0|ΜΑΖΕ| ΕΓκγκΛιο - ΒΟΜΒΑ
Αγριο ιμαΠίδι
οτι5 σύντἀξει5 χηρεία5!
απο" |·|Α||(|Α|(Α
κριτηρια για τον
εηιζώντα σύζυγο και
ηλαφόν τριετίας μετα
το θανατο
ΝΕ το "Η "ΜΝ
το μισό της σύνταξης,
ενώ οι κατω των 55 ετών
θα τη κανουν
οι δικαιούχοι θα λαμβανσύν
ΗΞί©ἶΗιΠΜΠ  Η
 ΜΑΧΕΣ Τ|Α το Μ0ΥΗΤ|ΑΛ
Ζ '  ΕΛΛΑΔΑ·ΗΥ|ΤΡ0Τ, ΗΟΛΩΝ|Α·ΛΑΝ|Α
|ΤΡΕΜ|ΕΡΑ ΒΑ5ΗΕΤ |.ΕΑθ||Ε Ι
Παρασκεύη 7 Οκτωβρίσύ 2ΟΤ6 - Αριθμός φύλλου 2.003 - Τιμη Τ,ΒΟ € - νιινιινιι.ε|εΠ|·ιει·οετγμοΞ¦ι·
ΜΜΜ .. - Ι ι
·κΥηΡοΣ  
ΤΜ@ΤΜΑ
η τῇ η :η ιΐτν ι
¦Ι£ιιΛΤιΜΞΜΛι /
οι ΝΥΝ' ΜΑΝΗ Μ... ΜΗΝΑ ιι ΜΝΗΜΗ Πι ιιιιιιιιΜιιιι Μι ΝΗΜΑ
Ε|ΣΑΤΤΕΛΕΑΣ
ΣΤΕΛΝΕ| ΣΤ0
ΕΛΩΛ|0 4 Τ|Α
Τ|Σ ΥΠ0κΛ0Τ|ΕΣ
ΚΑΤΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
Ρ ΖΕΤΑ. ΠΠ
"Ο "Ε" ΣΥΣΤΗΜΑ
θα οδηγεί Πολίτες να
αησηοισύνται τη σύνταξη
χηρείας για να μη χασουν
τη δικη τους σύνταξη
ΗΑ| ΜΕΤΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ
 ει =
  ΓΠΑΤΡ@ΨΞ
ΤΟΥ Εζ©ΞΜ@Ψ
Ξενώνας - στοῆί6ι
στην Παιανία για
100 ασύνόὁεύτα
ηροσφύγόηούῆα
Α  ΠΕ;
ο, κι
· . _.
Ξ©@ΡΞΣΔΝνΠΔ ι
ΜΕΤΑ ΤΗ ΣἔΘΕ*ἶΠΝἩ
' < ΤΑΜ! Τ|Α Τ|Σ ΑΥΞΗΣΕ|Σ%
 Η!" Α||ίΑΣΤ||ίΩΜ Δ.
› ΗΜ... ΣΦΥΤΜθ|Τ|ΕΤ|°θΥΗ
ΤΗ" ΜΗΝΗΜΑ `
 ῖ© ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΑΡΣΞΜιΞ 
` ΜΕΤΑ ΤΗΝ... ΔΝῶΕ€ΩΣΖΕ=Π
. Ο Π :- ὰ  ΠΠ; 7© :η
 ριΜ© ΜΕΝ ΔΝ ι ΠΠ©@ι ιΠΤἶ:ἐΠω
ΞγΝΔΝῖΗΣ@1  ΤνΉΑ:.ΠΠω@ ν
ΒΧ' ΑΛΛΑ Λ0Τ|Α
ΑΠΟ ΤΗΝ
ιιιιιιι
 ΑΝΤ. Σογι=ογΝι-ιΣ: “ΕΦΥΓΕ" Γ|Α ΤΟΝ... ΧΟΡΟ ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ ΠΣΕΛ|ΔΑ23
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ”
ΞΕῶ. ΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα