Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Π , .. ._ _.....-“..,.-_._ 
τΑ τιΑι>Αι·ιοΛιτικΑ κΑι ι-ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΥΣιΔΑ - Δ - η Η Α Η 4 Η Η Η η ' 7 γ 
5υι·επ ΜΑΜ" κι·ιοικοΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ τΟγΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ν  5€ ο 8 ο Ρ Ε Κ 99 “με - 
._ ΜΗΝΑ
ει 6805
ί ΒεντοεΞτ
6 οκΤοΒΡι0Υ 2οιο κοθομερινο Αθλητική Εφομερἰ6ο. Λο Φύλλου ι.ο9ι.
ο ο  ΒΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΚΟΜΗ
   ΜΕΓΑΑΥΤΕΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ
ὲΜΜ|-Μ'
Δέσμευση του Βογγέλη ΜοἴΜοι ΜΜΜ γιό το νέο κολυμβ ο ι· ο
ΚΑΑΥ|'|'|ἩΥΝ
 ΤΑ “Α|ΣΧ|·|”
 π ΒοΘμος#Ποοκ;ιιοη  στο:
 ΑΑΝΕ:ΥΑΜΣΒΑΠΡΕ.|ΑΑΝ|Κ Σ
κ Γ:=ῦ ι
ς Η ὁΞοουν θα.
 _ ὁ Ηττι:ογ='οοΠουΑο Πτιοττ το “:-:'“τοουργΣιοΝ
0  Μοτο του ΠΑΟ · ΤΣλικο¦ τιἡΠως ο
δ Θωμος τους ΣκΠοἰὁΣυοΣ Πολυ Μοτο;
“ Κ · Ο ρέοφΣρι ΣτΠ τυιμΣις γιο το λοθος Που
Ο Σο Πίνω “σώζει μέλι” γιο τον Μν κ ιἔ `, . έκαιγε ο κουμΠορος του οτο Αγοὶτιτο;
της 6ης ογων1οτ1κἡς κοι τον κόουτς του · Ι
Θρυλου · “Στο Ποὁοοφο1ρο ουοκολο Σἰνοτ
» μ κ *'" ι Η
το... οΠλο και ο Μορτ1νς Πο1ζΣ1 οτιλο
. “Θα Με άστρου ΜΜΜ ΜΜΜ Ι · “Π Μελιοοονιὁης χρησιμοποιει τον ΠΝΑ"
γιο ΕΑΒ ιιοι ΑΕΚ. ιιεοοζοντος ο ΚωοΙοιιλος”!
ο Μανουέλ ντο Βουβες Κουγιο γιο το οοροοκἡνιο του οοδοοφοίρου
Η ¦ . · · "θέλουμε ονεξοοτητη Μ κο· η ΑΕΚ έχει στο γοοφεἰο
Μα" “του γ της όλη μἑροτον Μομοτη κοιτον Γιάννη ΜΜΜ"
την κορὁιο του :τ
στον “ΓΑΥΡ0"
· _-   Σκιιιοιοιιιιιιιιι “:ιιιιειιιιι:ιιι
ιιιιιιινιιιιοιιιιιιιιιιιιιοιιιιιιιιι
Γιο γέλιο η προσφυγή στο Αιοπητικὁ Αικοοτἡριο.
οοοτὁς ο κίνδυνος του Ατυπο